Procedure : 2015/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0248/2015

Indgivne tekster :

B8-0248/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 54k
9.3.2015
PE552.227v01-00
 
B8-0248/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))


Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))  
B8‑0248/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Boris Nemtsov, en russisk videnskabsmand og statsmand og en af de vigtigste liberale oppositionspolitikere, blev skudt ned på en bro i nærheden af Kreml i de sene aftentimer den 27. februar 2015; der henviser til, at de russiske myndigheder har udtalt, at mordet tilsyneladende var et lejemord; der henviser til, at titusindvis af mennesker deltog i marchen til ære for oppositionspolitikeren Boris Nemtsov;

B.     der henviser til, at vedtagelsen af nye love om registrering af politiske partier, finansiering af ngo'er, forsamlingsret, ekstremisme, ærekrænkelse og restriktioner i form af internetfiltrering efter den øgede mobilisering af civilsamfundet og massedemonstrationer i 2011 og 2012 har bidraget betydeligt til en alvorlig forværring af klimaet for udvikling af et reelt civilsamfund i Rusland; der henviser til, at loven om "udenlandske agenter" fortsat giver anledning til særlig bekymring;

C.     der henviser til, at den udenomsparlamentariske oppositions situation i Rusland er blevet overordentlig vanskelig; der henviser til, at adskillige retssager og retsprocesser gennem de sidste få år, herunder sagerne vedrørende Magnitskij, Khodorkovskij og Navalnij og det, at det ikke er lykkedes at finde og retsforfølge Anna Politkovskajas morder, har vakt tvivl om Ruslands politiske klasse og samfund med henblik på skabelse af et virkeligt demokratisk system, hvor der er plads til forskellige politiske holdninger;

1.      Fordømmer kraftigt mordet på Boris Nemtsov og udtrykker sin oprigtige medfølelse med hans familie og venner;

2.      opfordrer de russiske myndigheder til at gøre deres yderste for at bringe morderne for en domstol; opfordrer indtrængende til, at efterforskningen bliver gennemsigtig, grundig og konsekvent;

3.      udtrykker sin dybe bekymring over det klima af had og intolerance, der udvikler sig i mange dele af Europa i dag, herunder i Den Russiske Føderation; opfordrer til, at alle ansvarlige politiske kræfter udfolder samlede bestræbelser på at standse denne farlige udvikling; understreger, at genoptagelsen af den konstruktive dialog mellem EU og Rusland ville være et vigtigt bidrag i denne henseende;

4.      understreger, at der ikke er noget politisk mål, der kan retfærdiggøre mordet på et medmenneske på grund af politiske interesser; fordømmer den liberale politiker Garry Kasparovs fornyede opfordring til "magtkup i Rusland" umiddelbart efter drabet på oppositionspolitikeren Boris Nemtsov som værende politisk uansvarlig; opfordrer samtlige politiske kræfter til at afstå fra at bruge mordet på Nemtsov til egne politiske formål;

5.      kritiserer udtrykkeligt den kampagne, der for øjeblikket føres af medierne og de politiske aktører i EU for at bruge mordet på Nemtsov til politiske formål; erindrer i denne forbindelse om artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention;

6.      er dybt foruroliget over propagandakrigen mellem Rusland og Ukraine, EU og USA, og hvordan den påvirker stemningen i de respektive samfund; opfordrer indtrængende regeringerne og parlamenterne til at standse denne propagandakrig og til at skabe de rette betingelser for mediepluralisme;

7.      beklager dybt, at de russiske myndigheder ikke har reageret på den kritik, der såvel inden for Den Russiske Føderation som fra den internationale scene er blevet rettet mod Loven om Udenlandske Agenter, og at de i stedet for har vedtaget ændringer, der yderligere begrænser de ikke-kommercielle organisationers muligheder for at handle og er diskriminerende af karakter; opfordrer kraftigt Rusland til at revidere den relevante lovgivning med henblik på at opfylde sine internationale forpligtelser på området for menneskerettigheder og demokratiske friheder;

8.      udtrykker dyb bekymring over de drastisk forværrede betingelser for civilsamfundet i Rusland; opfordrer kraftigt den russiske regering og det russiske parlament til at vende den nuværende tendens og gøre en indsats for at fremme et kritisk civilsamfund;

9.      understreger, at Den Russiske Føderation som medlem af Europarådet, der har undertegnet og ratificeret protokol nr. 6 til den europæiske menneskerettighedskonvention, er underlagt en klar international forpligtelse til at forbyde dødsstraf; er bekymret over den debat, som Duma-medlemmer har indledt om en ændring af den russiske forfatning, som vil give Den Russiske Føderations myndigheder mulighed for at ophæve forpligtelser, der gælder i henhold til international ret, og til at genindføre dødsstraffen for såkaldte politiske forbrydelser;

10.    opfordrer til, at der omgående sættes en stopper for alle former for politisk motiveret chikane på retligt niveau; insisterer derfor på, at alle civilsamfundsorganisationer, herunder deres medlemmer og talspersoner, der forsvarer menneskerettigheder, fremmer lige rettigheder og derfor pr. definition ikke kan klassificeres som racistiske, fremmedfjendske eller neofascistiske, skal have mulighed for at udfolde deres legitime aktiviteter uden indblanding;

11.    understreger, at EU's nuværende politikker imod og isolation af Rusland bidrager til og fremmer en ideologisk og politisk baseret genfortolkning af menneskerettigheder som et område, der er genstand for magtkamp, og derfor er kontraproduktive og bør ophæves; gentager, at Den Russiske Føderation fortsat er en strategisk partner for EU og dets medlemsstater, især når det gælder om at imødegå det voksende antal globale såvel som europæiske udfordringer og fælles bestræbelser med henblik på at bevare verdensfreden og afspændingen og forebygge en ny runde af våbenkapløb;

12.    opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Kommissionen og medlemsstaterne til at afstå fra alle skridt, der yderligere ville kunne øge og optrappe den nuværende overophedede interne politiske situation i Rusland, og til at genåbne alle de forskellige eksisterende kanaler og forhandlingsfora for den brede politiske dialog med Den Russiske Føderation;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik