Päätöslauselmaesitys - B8-0248/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0248/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

  9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Menettely : 2015/2592(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0248/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0248/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0248/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

  (2015/2592(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.     toteaa, että venäläinen tutkija, valtiomies ja yksi Venäjän liberaalin opposition merkittävimmistä poliitikoista Boris Nemtsov ammuttiin Kremlin läheisyydessä sijaitsevalla sillalla vuoden 2015 helmikuun 27. päivän myöhäisinä tunteina; ottaa huomioon Venäjän viranomaisten todenneen, että kyse oli ilmeisesti palkkamurhasta; toteaa, että kymmenettuhannet ihmiset osallistuivat oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin muistomarssiin;

  B.     toteaa, että vuosien 2011 ja 2012 kansalaisyhteiskunnan aktivoitumisen ja joukkomielenosoitusten jälkeen hyväksytyt uudet lait, jotka koskevat poliittisten puolueiden rekisteröintiä, kansalaisjärjestöjen rahoitusta, kokoontumisvapautta, ääriliikkeitä, kunnianloukkauksia ja internetin suodattamista, ovat merkittävästi myötävaikuttaneet ilmapiirin vakavaan heikentymiseen aidon venäläisen kansalaisyhteiskunnan kehityksen osalta; toteaa, että ”ulkomaiden agentteja” koskeva laki aiheuttaa erityistä huolta;

  C.     ottaa huomioon, että Venäjän ulkoparlamentaarisen opposition asema on käynyt äärimmäisen tukalaksi; toteaa, että lukuisat viime vuosina täytäntöön pannut oikeudenkäynnit ja oikeudelliset menettelyt, kuten Magnitskyn, Hodorkovskin ja Navalnyin tapaukset, sekä tuloksettomiksi jääneet ponnistelut Anna Politkovskajan murhaajan löytämiseksi ja syytteeseen asettamiseksi ovat herättäneet epäilyjä Venäjän poliittisen eliitin ja yhteiskunnan valmiudesta perustaa aidosti demokraattinen järjestelmä, jossa on tilaa erilaisille poliittisille näkemyksille;

  1.      tuomitsee voimakkaasti Boris Nemtsovin salamurhan ja esittää vilpittömät surunvalittelunsa tämän perheelle ja ystäville;

  2.      kehottaa Venäjän viranomaisia tekemään kaikkensa, jotta murhaajat saadaan tuotua oikeuden eteen; vaatii avointa, perusteellista ja määrätietoista tutkintaa;

  3.      on syvästi huolestunut eri puolilla Eurooppaa, myös Venäjän federaatiossa, nykyään kasvavasta vihan ja suvaitsemattomuuden ilmapiiristä; kehottaa kaikkia vastuullisia poliittisia voimia yhdistämään voimansa tämän vaarallisen kehityskulun pysäyttämiseksi; korostaa, että EU:n ja Venäjän välisen rakentavan vuoropuhelun käynnistäminen uudelleen olisi merkittävä askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

  4.      tähdentää, että mikään poliittinen tavoite ei oikeuta murhaamaan ihmistä poliittisten etujen vuoksi; tuomitsee poliittisesti vastuuttomana liberaalipoliitikko Garri Kasparovin heti oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin murhan jälkeen uudelleen esittämän vaatimuksen ”määrätietoisen vallankaappauksen” tekemisestä Venäjällä; kehottaa kaikkia poliittisia voimia olemaan käyttämättä hyväksi Nemtsovin murhaa omien poliittisten tarkoitusperiensä edistämiseen;

  5.      arvostelee yksiselitteisesti eräiden EU:n tiedotusvälineiden ja poliittisten toimijoiden meneillään olevaa kampanjaa Nemtsovin murhan hyödyntämiseksi poliittisten tavoitteiden ajamiseksi; palauttaa tässä yhteydessä mieliin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan;

  6.      pitää hyvin huolestuttavina Venäjän sekä Ukrainan, EU:n ja Yhdysvaltojen välistä propagandasotaa ja sen vaikutuksia asianomaisten maiden yhteiskuntien ilmapiiriin; kehottaa hallituksia ja parlamentteja lopettamaan kiireesti tämän propagandasodan ja luomaan edellytykset moniarvoiselle tiedonvälitykselle;

  7.      pitää hyvin valitettavana Venäjän viranomaisten haluttomuutta vastata arvosteluun, jota ulkomaiden agentteja koskevaan lakiin on kohdistettu sekä Venäjän federaatiosta että sen ulkopuolelta, sekä sitä, että viranomaiset ovat sen sijaan hyväksyneet lakiin muutoksia, jotka rajoittavat entisestään muiden kuin kaupallisten organisaatioiden toimintamahdollisuuksia ja jotka ovat luonteeltaan syrjiviä; kehottaa voimakkaasti Venäjää tarkistamaan asiaan liittyvää lainsäädäntöä, jotta maa voi täyttää ihmisoikeuksia ja demokraattisia vapauksia koskevat kansainväliset velvoitteensa;

  8.      esittää syvän huolensa Venäjän kansalaisyhteiskunnan rajusti heikentyneen tilanteen johdosta; kehottaa painokkaasti Venäjän hallitusta ja parlamenttia kääntämään nykyisen suuntauksen ja sitoutumaan kriittisen kansalaisyhteiskunnan edistämiseen;

  9.      korostaa, että Venäjän federaatioon kohdistuu Euroopan neuvoston jäsenvaltiona ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan allekirjoittaneena ja ratifioineena valtiona selkeä kansainvälinen velvollisuus luopua kuolemanrangaistuksesta; pitää huolestuttavana duuman jäsenten käynnistämää keskustelua Venäjän perustuslakiin tehtävästä muutoksesta, joka antaisi Venäjän federaation viranomaisille mahdollisuuden kumota velvoitteita, jotka ovat lakisääteisiä kansainvälisen oikeuden mukaan, ja palauttaa kuolemanrangaistus niin kutsuttujen poliittisten rikosten osalta;

  10.    vaatii lopettamaan välittömästi kaikenlaisen poliittisiin syihin perustuvan häirinnän myös oikeusjärjestelmän piirissä; vaatii näin ollen, että kaikkien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös niiden jäsenten ja edustajien, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja edistävät tasa-arvoa ja joita ei siksi lähtökohtaisesti voida pitää rasistisina, muukalaisia vihaavina tai uusfasisteina, on voitava harjoittaa laillista toimintaansa tulematta häirityiksi;

  11.    korostaa, että nykyisellä Venäjän vastaisella ja Venäjää eristävällä politiikallaan EU myötävaikuttaa siihen ja edistää sitä, että ihmisoikeudet tulkitaan ideologisin ja poliittisin perustein uudelleen yhtenä valtataistelun muotona, ja katsoo, että kyseinen politiikka on siksi haitallinen ja siitä pitäisi luopua; toteaa uudelleen, että Venäjän federaatio on edelleen EU:n ja sen jäsenvaltioiden strateginen kumppani erityisesti kun on kyse jatkuvasti lisääntyviin maailmanlaajuisiin ja eurooppalaisiin haasteisiin vastaamisesta sekä yhteisistä toimista maailmanrauhan ja liennytyksen ylläpitämiseksi ja uuden asevarustelukierteen ehkäisemiseksi;

  12.    kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, komissiota ja jäsenvaltioita pidättäytymään kaikista toimista, jotka saattavat pahentaa ja kiihdyttää entisestään Venäjän nykyistä kuumentunutta sisäistä poliittista tilannetta, ja avaamaan uudelleen kaikki olemassa olevat keskustelukanavat ja keskustelun muodot laajan poliittisen vuoropuhelun käymiseksi Venäjän federaation kanssa;

  13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.