Projekt rezolucji - B8-0248/2015Projekt rezolucji
B8-0248/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2015/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0248/2015
Teksty złożone :
B8-0248/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0248/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

(2015/2592(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Borys Niemcow, rosyjski naukowiec i mąż stanu oraz jeden z najważniejszych polityków liberalnej opozycji, został zastrzelony na moście w pobliżu Kremla nocą dnia 27 lutego 2015 r.; mając na uwadze, że zdaniem władz rosyjskich jest to zabójstwo na zlecenie; mając na uwadze, że dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział w marszu na cześć polityka opozycji Borysa Niemcowa;

B.     mając na uwadze, że przyjęcie przepisów dotyczących rejestracji partii politycznych i finansowania organizacji pozarządowych, a także przepisów dotyczących wolności zgromadzeń, ekstremizmu i pomówień, jak również restrykcyjne filtrowanie internetu po nasilonej mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego i masowych demonstracjach w 2011 i 2012 r. w dużym stopniu przyczyniły się do poważnego pogorszenia się warunków rozwoju autentycznego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji; mając na uwadze, że ustawa o „obcych agentach” budzi nadal poważne zaniepokojenie;

C.     mając na uwadze, że sytuacja opozycji pozaparlamentarnej w Rosji stała się wyjątkowo trudna; mając na uwadze, że szereg procesów i postepowań sądowych w ciągu ostatnich kilku lat, w tym sprawy Magnickiego, Chodorkowskiego i Nawalnego, a także fakt nieujęcia i niepostawienia przed sądem mordercy Anny Politkowskiej, rzuca cień wątpliwości na gotowość rosyjskiej klasy politycznej i społeczeństwa rosyjskiego do stworzenia prawdziwie demokratycznego systemu, w którym jest miejsce na różne poglądy polityczne;

1.      w najostrzejszych słowach potępia zabójstwo Borysa Niemcowa oraz składa jego rodzinie i przyjaciołom najgłębsze wyrazy współczucia;

2.      wzywa władze rosyjskie do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby postawić jego zabójców przed sądem; domaga się, by prowadzone śledztwo było prowadzone w sposób przejrzysty, gruntowny i z determinacją;

3.      wyraża poważne zaniepokojenie klimatem nienawiści i braku tolerancji, jaki rozwija się obecnie w wielu częściach Europy, w tym w Federacji Rosyjskiej; wzywa wszystkie odpowiedzialne siły polityczne do zjednoczenia wysiłków na rzecz położenia kresu temu niebezpiecznemu zjawisku; podkreśla, że odnowienie konstruktywnego dialogu pomiędzy UE a Rosją będzie ważnym elementem tych wysiłków;

4.      zwraca uwagę, że żaden cel polityczny nie uzasadnia zabójstwa człowieka na tle interesów politycznych; potępia jako politycznie nieodpowiedzialne ponowne wezwanie do zaciekłego zamachu w Rosji ze strony liberalnego polityka Garriego Kasparowa bezpośrednio po zabójstwie polityka opozycji Borysa Niemcowa; wzywa wszystkie siły polityczne do powstrzymania się od wykorzystywania zabójstwa Niemcowa do celów politycznych;

5.      poddaje zdecydowanej krytyce kampanię prowadzoną obecnie przez niektóre media i podmioty polityczne w UE wykorzystującą zabójstwo Niemcowa do celów politycznych; przywołuje w tym kontekście art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka;

6.      wyraża zaniepokojenie z powodu wojny propagandowej pomiędzy Rosją i Ukrainą, UE i USA oraz jej wpływem na atmosferę panującą w społeczeństwach tych krajów; wzywa rządy i parlamenty, aby niezwłocznie położyły kres tej wojnie oraz stworzyły warunki dla pluralizmu mediów;

7.      ubolewa nad brakiem odpowiedzi ze strony władz rosyjskich na krytykę ustawy o „obcych agentach”, zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i na scenie międzynarodowej, oraz nad przyjęciem jej bez poprawek, co powoduje, że możliwości działania organizacji pozarządowych są jeszcze bardziej ograniczone, a ustawa ma z natury charakter dyskryminacyjny; z całą mocą wzywa Rosję do dokonania przeglądu odnośnego prawodawstwa, aby odpowiadało ono zobowiązaniom międzynarodowym tego kraju w dziedzinie praw człowieka oraz swobód demokratycznych;

8.      wyraża głębokie zanie0070okojenie dramatycznym pogorszeniem się warunków społeczeństwa obywatelskiego w Rosji; z całą mocą wzywa rząd i parlament Rosji do odwrócenia tej tendencji oraz do zaangażowania się we wspieranie krytycznego społeczeństwa obywatelskiego;

9.      podkreśla, że Federacja Rosyjska, jako członek Rady Europy, który podpisał i ratyfikował protokół nr 6 do europejskiej konwencji praw człowieka, jest objęta wyraźnym zobowiązaniem międzynarodowym do wprowadzenia zakazu stosowania kary śmierci; wyraża zaniepokojenie z powodu dyskusji w sprawie zmiany konstytucji rosyjskiej zainicjowana przez posłów Dumy, która pozwoliłaby władzom Federacji Rosyjskiej unieważnić zobowiązania statutowe na mocy prawa międzynarodowego oraz ponownie wprowadzić karę śmierci za tzw. zbrodnie polityczne;

10.    wzywa do natychmiastowego zaprzestania wszystkich motywowanych politycznie aktów nękania, również na szczeblu sądowym; dlatego też domaga się, by wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym ich członkowie i rzecznicy, które występują w obronie praw człowieka i promują równe prawa, a zatem z definicji nie można ich uważać za rasistowskie, ksenofobiczne lub neofaszystowskie, mogły prowadzić legalną działalność bez przeszkód;

11.    podkreśla, że aktualna polityka UE przeciw Rosji oraz izolacja tego kraju przyczyniają się do politycznej i ideologicznej reinterpretacji praw człowieka jako pola walki o władzę oraz do promowania takiej interpretacji, co przynosi efekty odwrotne do zamierzonych, dlatego też należy odwrócić tę tendencję; ponownie podkreśla, że Federacja Rosyjska jest nadal strategicznym partnerem UE i jej państw członkowskich, szczególnie jeżeli chodzi o reagowanie na coraz liczniejsze wyzwania na poziomie europejskim i światowym oraz wspólne wysiłki na rzecz utrzymania pokoju na świecie oraz zmniejszania napięć i zapobieżenia nowej rundzie wyścigu zbrojeń;

12.    wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Komisję i państwa członkowskie do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogą przyczynić się do eskalacji zaognionej już wewnętrznej sytuacji politycznej w Rosji oraz do ponownego wykorzystania wszelkich istniejących już kanałów oraz rodzajów dialogu, aby prowadzić szeroko zakrojony dialog polityczny z Federacją Rosyjską;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.