Förfarande : 2015/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0248/2015

Ingivna texter :

B8-0248/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 53k
9.3.2015
PE552.227v01-00
 
B8-0248/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (2015/2592(RSP))


Merja Kyllönen, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (2015/2592(RSP))  
B8‑0248/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Boris Nemtsov, en rysk vetenskapsman och statsman och en av de viktigaste liberala oppositionspolitikerna, sköts ner på en bro i närheten av Kreml sent på kvällen den 27 februari 2015. De ryska myndigheterna säger att mordet förefaller vara ett beställningsmord. Tiotusentals människor deltog i marschen till minnet av oppositionspolitikern Boris Nemtsov.

B.     Antagandet av nya lagar om registrering av politiska partier, icke-statliga organisationers finansiering, mötesfriheten, extremism, förtal och restriktioner i form av filtrering av internet efter den ökade mobiliseringen inom det civila samhället och massdemonstrationerna 2011 och 2012 har i hög grad bidragit till en försämring av möjligheterna att utveckla ett verkligt civilt samhälle i Ryssland. Lagen om ”utländska agenter” ger fortsatt anledning till stor oro.

C.     Situationen för den utomparlamentariska oppositionen i Ryssland har blivit oerhört svår. Flera rättegångar och rättsliga förfaranden under de senaste åren, till exempel fallen Magnitskij, Chodorkovskij och Navalnyj, liksom oförmågan att hitta och åtala Anna Politkovskajas mördare, har väckt tvivel om de ryska politikernas och samhällets vilja att införa ett verkligt demokratiskt system där det finns utrymme för olika politiska åsikter.

1.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt mordet på Boris Nemtsov och uttrycker sitt djupa deltagande med hans familj och vänner.

2.      Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att göra sitt yttersta för att ställa mördarna inför rätta. Parlamentet kräver att det görs en transparent, noggrann och beslutsam utredning.

3.      Europaparlamentet är djupt oroat över det klimat av hat och intolerans som har utvecklats i många delar av Europa i dag, bland annat i Ryssland. Parlamentet efterlyser gemensamma insatser från alla ansvariga politiska krafters sida för att stoppa denna farliga utveckling. Parlamentet betonar att en nystart av den konstruktiva dialogen mellan EU och Ryssland skulle vara ett viktigt bidrag i denna riktning.

4.      Europaparlamentet betonar att inget politiskt mål kan motivera att en människa mördas av politiska orsaker. Parlamentet fördömer och betraktar som politiskt oansvarigt den liberala politikern Garry Kasparovs nya uppmaning till en ”maktkupp” i Ryssland omedelbart efter mordet på oppositionspolitikern Boris Nemtsov. Parlamentet uppmanar alla politiska krafter att inte utnyttja mordet på Boris Nemtsov för sina politiska ändamål.

5.      Europaparlamentet kritiserar uttryckligen den kampanj som för närvarande förs av vissa medier och politiska aktörer i EU i syfte att utnyttja mordet på Nemtsov för politiska ändamål. Parlamentet påminner i detta sammanhang om artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

6.      Europaparlamentet är djupt oroat över det propagandakrig som förs mellan Ryssland och Ukraina, EU och USA och hur det påverkar situationen i de respektive samhällena. Parlamentet uppmanar bestämt regeringarna och parlamenten att stoppa detta propagandakrig och att skapa nödvändiga förutsättningar för mediepluralism.

7.      Europaparlamentet beklagar djupt att de ryska myndigheterna inte har besvarat den kritik som både inom Ryssland och internationellt har riktats mot lagen om utländska agenter, och att de i stället har antagit ändringar som i ännu högre grad begränsar de icke-kommersiella organisationernas möjligheter att agera och som är diskriminerande i sin karaktär. Parlamentet uppmanar med kraft Ryssland att se över den berörda lagstiftningen i syfte att leva upp till sina internationella skyldigheter på området för mänskliga rättigheter och demokratiska friheter.

8.      Europaparlamentet är djupt bekymrat över de drastiskt försämrade villkoren för det civila samhället i Ryssland. Parlamentet uppmanar med kraft Rysslands regering och parlament att vända den nuvarande trenden och att vidta åtgärder för att främja ett kritiskt civilsamhälle.

 

9.      Europaparlamentet betonar att Ryssland, i egenskap av medlem av Europarådet som har undertecknat och ratificerat protokoll nr 6 till den europeiska konventionen de mänskliga rättigheterna, har en klar internationell skyldighet att förbjuda dödsstraff. Parlamentet är oroat över den debatt som ledamöter av duman har inlett om en ändring av den ryska konstitutionen som skulle ge de ryska myndigheterna möjlighet att upphäva skyldigheter som gäller enligt internationell rätt och återinföra dödsstraffet för så kallade politiska brott.

10.    Europaparlamentet kräver ett omedelbart stopp för alla former av politiskt motiverade trakasserier, även inom rättsväsendet. Parlamentet insisterar därför på att alla organisationer inom det civila samhället, även deras medlemmar och talespersoner, som verkar för de mänskliga rättigheterna och främjar lika rättigheter och därför per definition inte kan betraktas som rasistiska, främlingsfientliga eller nyfascistiska, måste kunna utföra sin legitima verksamhet utan inblandning.

11.    Europaparlamentet betonar att EU:s nuvarande politik gentemot Ryssland och dess isolering av landet bidrar till och främjar en ideologiskt och politiskt baserad nytolkning av mänskliga rättigheter som en arena för maktkamp, och är därför kontraproduktiva och bör avbrytas. Parlamentet upprepar att Ryssland förblir en strategisk partner för EU och dess medlemsstater, särskilt för att hantera det stigande antalet såväl globala som europeiska utmaningar och säkra gemensamma insatser för att bevara världsfreden och avspänningen samt för att förebygga en ny kapprustning.

12.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant, kommissionen och medlemsstaterna att avstå från alla åtgärder som ytterligare skulle kunna öka och eskalera den i nuläget överhettade interna politiska situationen i Ryssland, och att på nytt öppna alla olika befintliga kanaler och förhandlingsforum för den breda politiska dialogen med Ryssland.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Ryska federationens president, regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy