Forslag til beslutning - B8-0249/2015Forslag til beslutning
B8-0249/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om Rusland, navnlig sagen vedrørende Boris Nemtsov

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla‑aho, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0239/2015

Procedure : 2015/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0249/2015
Indgivne tekster :
B8-0249/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0249/2015

Europa-Parlamentets beslutning om Rusland, navnlig sagen vedrørende Boris Nemtsov

(2015/2592(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012[1],

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, især af 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial[2],

–       der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius den 29. november 2013,

–       der henviser til Ruslands forfatning, navnlig artikel 118, ifølge hvilken retsplejen i Den Russiske Føderation alene varetages af domstolene, og artikel 120, der fastslår, at dommerne er uafhængige og kun underlagt forfatningen og de føderale love,

–       der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

–       der henviser til erklæringen af 4. marts 2014 fra Den Russiske Føderations ombudsmand for menneskerettigheder, Vladimir Lukin, om offentlige demonstrationer i Moskva og de foranstaltninger, der blev truffet af de retshåndhævende myndigheder,

–       der henviser til Transparency Internationals korruptionsindeks, foranstaltninger for 2014 og det anslåede omfang af korruptionen i den offentlige sektor i Rusland,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Boris Nemtsov, en fremtrædende skikkelse i russisk politik og i opposition til præsident Vladimir Putin, blev skudt ned i Moskva tæt ved Kreml den 27. februar 2015;

B.     der henviser til, at mordet på Boris Nemtsov symboliserer en forkastelig fortsat undertrykkelse af den politiske opposition i Rusland og yderligere forværring af det russiske demokratis situation og retsstatsprincipperne;

C.     der henviser til, at Nemtsov blev betragtet som en af Kremls mest forhadte oppositionsledere og var medforfatter på rapporter, der afslørede korruptionssager og magtmisbrug begået af Vladimir Putin og personer i hans inderkreds, og at han skulle til at offentliggøre sin seneste rapport om russiske soldaters deltagelse på ukrainsk område; der henviser til, at den russiske sikkerhedstjeneste lige efter Nemtsovs død trængte ind i hans lejlighed og kontor og sikrede sig dokumenter og harddiske;

D.     der henviser til, at de tidligere mord på kritikere af præsident Putin, Anna Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko, Zelimkhan Yandarbijev, Stanislav Markelov, Natalia Eastemirova, Sergej Jushenkov og Jurij Sjtjekotjikhin, og Sergej Magnitskijs død fortæller en foruroligende beretning om demokratiets situation i Rusland;

E.     der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Rusland er blevet stadig værre gennem de seneste år, og at de russiske myndigheder har vedtaget en række love, der indeholder tvetydige bestemmelser, som kan anvendes til yderligere at pålægge oppositionen og civilsamfundets aktører begrænsninger og hindre ytrings- og forsamlingsfriheden;

F.     der henviser til, at retsvæsenets tilstand i Rusland er alarmerende, idet dommere mangler uafhængighed og upartiskhed, og de tiltaltes rettigheder næsten fuldstændigt ignoreres;

G.     der henviser til, at vraget og de sorte bokse fra den polske regerings Tu-154-fly, der styrtede ned i nærheden af Smolensk i april 2010, hvorved den polske præsident og fremtrædende medlemmer af politiske, militære og kulturelle kredse omkom, stadig er i Ruslands hænder; der henviser til, at de russiske myndigheder nægter at levere dem tilbage til Polen til trods for adskillige opfordringer til at gøre dette;

H.     der henviser til, at Den Russiske Føderation som fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende menneskerettigheder;

I.      der henviser ti., at de russiske myndigheder er ved at udvide deres masseovervågningsprogrammer, som forsyner dem med et meget kraftfuldt værktøj, der kan bruges til at overvåge og undertrykke røster fra oppositionen;

1.      fordømmer på det kraftigste mordet på Boris Nemtsov og erindrer om, at drabet på Nemtsov var endnu et eksempel på politisk motiveret mord i Rusland, som har til formål at bringe kritikere af præsident Vladimir Putin og andre fremtrædende politiske personligheder fra den russiske opposition til tavshed;

2.      opfordrer til, at der foretages en international efterforskning af mordet på Boris Nemtsov, eftersom det synes at være den eneste måde, hvorpå de ansvarlige kan blive retsforfulgt; understreger, at både omstændighederne og det sted, hvor mordet skete – et område af Moskva, som er under konstant overvågning af de særlige sikkerhedsstyrker – tyder på, at højt uddannede professionelle har været indblandet i mordet;

3.      bemærker, at de russiske myndigheder har meddelt, at fire mistænkte af tjetjensk oprindelse er blevet arresteret;

4.      opfordrer den russiske regering til at respektere alle borgeres ret til at udøve deres grundlæggende frihedsrettigheder, såsom ytrings- og tankefrihed, forsamlings- og foreningsfrihed samt de grundlæggende menneskerettigheder;

5.      minder om vigtigheden af, at Rusland fuldt ud overholder sine internationale retlige forpligtelser som medlem af Europarådet og OSCE og de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet, der er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR);

6.      er rystet over den fortsatte mangel på fremskridt i retning af at bringe de ansvarlige for menneskers, herunder Sergej Magnitskijs, død for en domstol; opfordrer indtrængende Rådet til at overveje og reagere på Parlamentets henstillinger fra oktober 2012, der opfordrede til målrettede EU-sanktioner mod dem, der er ansvarlige for Magnitskys død, og andre, der har været involveret i grove krænkelser af menneskerettighederne;

7.      opfordrer til omgående løsladelse af Nadija Savtjenko og andre ukrainske og europæiske borgere, der tilbageholdes illegalt i Rusland;

8.      opfordrer indtrængende de russiske retlige og retshåndhævende myndigheder til at udføre deres opgaver på en upartisk og uafhængig måde;

9.      understreger, at forsamlingsfriheden i Den Russiske Føderation er sikret i henhold til artikel 31 i den russiske forfatning og i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, som Rusland har undertegnet, hvilket forpligter de russiske myndigheder til at respektere den;

10.    opfordrer de russiske myndigheder til omgående at tilbagelevere vraget af det polske regeringsfly Tu-154 og alle dets sorte bokse til Polen; understreger det faktum, at graden af det russiske retsvæsens uafhængighed af myndighederne undergraver enhver upartisk og ærlig efterforskning; opfordrer til en international og uafhængig efterforskning af årsagerne til det polske regeringsfly Tu-154 i overensstemmelse med de afgørelser og foranstaltninger, der blev truffet efter nedskydningen af Malaysian Airlines' fly MH17;

11.    opfordrer formændene for Rådet og Kommissionen samt næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til fortsat nøje at følge alle sager med politisk motiveret forfølgelse og tage disse spørgsmål op i forskellige sammenhænge og på møder med Rusland, samt til at orientere Parlamentet om drøftelserne med de russiske myndigheder;

12.    opfordrer indtrængende Rådet til at formulere en fælles politik over for Rusland, der forpligter de 28 medlemsstater og EU-institutionerne til et stærkt fælles budskab om betydningen af retsstatsprincippet og menneskerettighederne i forholdet mellem EU og Rusland og behovet for at bringe angrebene på ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden i Rusland til ophør;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.