Päätöslauselmaesitys - B8-0249/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0249/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venäjästä ja erityisesti Boris Nemtsovin tapauksesta

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla‑aho, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0239/2015

Menettely : 2015/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0249/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0249/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0249/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjästä ja erityisesti Boris Nemtsovin tapauksesta

(2015/2592(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikasta: kohti vahvempaa kumppanuutta – Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin[1],

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman venäläisen Memorial-kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharovin palkinnon saajan) lakkauttamisesta[2],

–       ottaa huomioon Vilnassa 29. marraskuuta 2013 järjestetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–       ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 118 artiklan, jonka mukaan oikeudenkäyttö Venäjän federaatiossa kuuluu yksinomaan tuomioistuimille, ja sen 120 artiklan, jonka mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja ainoastaan Venäjän perustuslain ja federaation lainsäädännön alaisia,

–       ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut,

–       ottaa huomioon Venäjän federaation ihmisoikeusasiamiehen Vladimir Lukinin lausunnon 4. maaliskuuta 2014 pidetyistä mielenosoituksista Moskovassa ja lainvalvontaviranomaisten toteuttamista toimista,

–       ottaa huomioon Transparency International -järjestön vuoden 2014 korruptioindeksiin sisältyvät toimenpiteet sekä julkisella sektorilla havaitun korruption määrän,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Venäjän poliittisen elämän ja presidentti Vladimir Putinia vastustavan opposition merkkihahmo Boris Nemtsov ammuttiin Moskovassa lähellä Kremliä 27. helmikuuta 2015;

B.     toteaa, että Boris Nemtsovin salamurha symboloi poliittiseen oppositioon kohdistetun vainon halveksuttavaa jatkumista Venäjällä sekä Venäjän demokratiatilanteen ja oikeusvaltion heikkenemistä entisestään;

C.     toteaa, että Nemtsovia pidettiin Kremlin yhtenä vihatuimpana oppositiojohtajana sekä Vladimir Putinia ja hänen lähipiiriään koskevia korruptiotapauksia ja vallan väärinkäyttötapauksia paljastaneiden raporttien yhtenä kirjoittajana, joka oli aikeissa julkistaa uusimman, venäläisten sotilaiden toimintaa Ukrainan alueella käsittelevän teoksensa; ottaa huomioon, että Venäjän turvallisuuspalvelu kävi välittömästi Nemtsovin murhan jälkeen tämän asunnolla ja toimistolla ja otti sieltä mukaansa asiakirjoja ja kovalevyjä;

D.     ottaa huomioon, että presidentti Putinin aiempien arvostelijoiden (Anna Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko, Zelimhan Jandarbiev, Stanislav Markelov, Natalia Estemirova, Sergei Jušenkov ja Juri Štšekotšihin) salamurhat sekä Sergei Magnitskin kuolema kertovat huolestuttavan tarinan demokratian tilasta Venäjällä;

E.     ottaa huomioon, että Venäjän ihmisoikeustilanne on viime vuosina heikentynyt ja Venäjän viranomaiset ovat hyväksyneet joukon lakeja, joissa on tulkinnanvaraisia säännöksiä ja joilla opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaa rajoitetaan entisestään sekä estetään ilmaisun- ja kokoontumisvapauden toteutuminen;

F.     toteaa, että Venäjän oikeuslaitos on kurjassa jamassa, sillä tuomarit eivät voi toimia riippumattomasti ja puolueettomasti, eikä syytettyjen oikeuksia kunnioiteta juuri lainkaan;

G.     ottaa huomioon, että Venäjä pitää edelleen hallussaan sen Puolan hallituksen TU‑154‑lentokoneen hylkyä ja mustia laatikoita, jonka maahansyöksyssä lähellä Smolenskia huhtikuussa 2010 Puolan presidentti ja lukuisat Puolan poliittisten, sotilaallisten ja kulttuuripiirien merkkihenkilöt saivat surmansa; toteaa, että lukuisista pyynnöistä huolimatta Venäjän viranomaiset eivät ole suostuneet palauttamaan niitä Puolalle;

H.     toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) täysjäsen ja on näin ollen sitoutunut demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin;

I.      ottaa huomioon, että Venäjän viranomaiset ulottavat joukkoseurantaohjelmansa yhä laajemmalle, mikä antaa viranomaisille hyvin tehokkaan välineen opposition edustajien valvomiseen ja vainoamiseen;

1.      tuomitsee voimakkaasti Boris Nemtsovin salamurhan, ja palauttaa mieliin, että Nemtsovin murha oli jälleen uusi tapaus presidentti Putinin arvostelijoiden ja muiden merkittävien Venäjän poliittisen opposition edustajien vaientamiseksi Venäjällä tehtyjen poliittisten murhien sarjassa;

2.      kehottaa käynnistämään kansainvälisen tutkinnan Boris Nemtsovin murhasta, sillä se vaikuttaa olevan ainoa keino saada syylliset oikeuden eteen; korostaa, että niin murhan olosuhteet kuin sen tekopaikkakin – erityisturvajoukkojen jatkuvassa valvonnassa oleva alue Moskovassa – viittaavat siihen, että salamurhan toteuttamiseen osallistui erittäin päteviä ammattilaisia;

3.      panee merkille Venäjän viranomaisten ilmoituksen, jonka mukaan ne ovat pidättäneet neljä tšetšeenitaustaista epäiltyä;

4.      kehottaa Venäjän hallitusta kunnioittamaan kaikkien kansalaisten oikeutta käyttää perusvapauksiaan, kuten sanan- ja mielipiteenvapautta ja kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, sekä yleismaailmallisia ihmisoikeuksiaan;

5.      muistuttaa, että Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä Venäjän on tärkeää noudattaa täysimääräisesti kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan sekä ihmisen perusoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, jotka on kirjattu Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen;

6.      pitää tyrmistyttävänä, että eräiden henkilöiden, kuten Sergei Magnitskin, kuolemasta vastuullisten saattamisessa oikeuden eteen ei edelleenkään ole edistytty; kehottaa neuvostoa käsittelemään parlamentin lokakuussa 2012 antamaa suositusta, jossa kehotetaan kohdistamaan EU:n pakotteita henkilöihin, jotka on tunnistettu syyllisiksi Magnitskin kuolemaan ja muihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, ja vastaamaan tähän suositukseen;

7.      vaatii vapauttamaan viipymättä Nadja Savtshenkon ja muut Venäjällä laittomasti vangitut Ukrainan ja EU:n kansalaiset;

8.      vaatii Venäjän oikeusviranomaisia ja lainvalvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti;

9.      korostaa, että kokoontumisvapaus Venäjän federaatiossa taataan Venäjän perustuslain 31 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, jonka allekirjoittajamaa Venäjä on, ja siten Venäjän viranomaisilla on velvollisuus kunnioittaa kyseistä vapautta;

10.    kehottaa Venäjän viranomaisia palauttamaan viipymättä Puolan hallituksen TU‑154‑lentokoneen hylyn ja kaikki sen mustat laatikot Puolalle; korostaa, että Venäjän oikeuslaitoksen suuri riippuvuus viranomaisista heikentää tutkinnan riippumattomuutta ja rehellisyyttä; kehottaa käynnistämään kansainvälisen ja riippumattoman tutkimuksen Puolan hallituksen TU-154-lentokoneen maahansyöksyyn johtaneista syistä ja soveltamaan tutkimuksessa Malaysian Airlines -lentoyhtiön lennon MH17 alas ampumisen jälkeen tehtyjä päätöksiä ja toimenpiteitä;

11.    kehottaa neuvoston ja komission puheenjohtajia sekä komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan edelleen tarkasti kaikkia poliittisiin syihin perustuvia syytetoimia, ottamaan tällaiset tapaukset esille eri yhteyksissä ja kokouksissa Venäjän kanssa ja raportoimaan Euroopan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

12.    kehottaa neuvostoa laatimaan yhtenäisen Venäjän-politiikan, jonka yhteydessä 28 EU‑jäsenvaltiota ja EU:n toimielimet sitoutuvat pitämään kiinni vahvasta yhteisestä viestistä, joka koskee oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien asemaa EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa sekä tarvetta saada ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden suitsiminen loppumaan Venäjällä;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.