Projekt rezolucji - B8-0249/2015Projekt rezolucji
B8-0249/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Rosji, a w szczególności w sprawie Borysa Niemcowa

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla‑aho, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0239/2015

Procedura : 2015/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0249/2015
Teksty złożone :
B8-0249/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0249/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji, a w szczególności w sprawie Borysa Niemcowa

(2015/2592(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa: dążenie do wzmocnienia partnerstwa. Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdań za rok 2012[1],

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zamknięcia organizacji pozarządowej Memoriał (laureata Nagrody im. Sacharowa z 2009 r.) w Rosji[2],

–       uwzględniając wspólną deklarację przyjętą podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniu 29 listopada 2013 r.,

–       uwzględniając konstytucję Rosji, w szczególności jej art. 118, który stanowi, że sprawiedliwość w Federacji Rosyjskiej wymierzają wyłącznie sądy, oraz art. 120 stanowiący, że sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji Federacji Rosyjskiej i prawu federalnemu,

–       uwzględniając prowadzone między UE a Rosją konsultacje dotyczące praw człowieka,

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika praw człowieka Federacji Rosyjskiej Władimira Łukina z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie publicznych demonstracji w Moskwie oraz działań podjętych przez organy ścigania,

–       uwzględniając pomiary w ramach wskaźnika postrzegania korupcji za 2014 r. opublikowanego przez Transparency International oraz postrzegany poziom korupcji w sektorze publicznym w Rosji;

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Borys Niemcow, pierwszoplanowa postać rosyjskiej polityki pozostająca w opozycji do prezydenta Władimira Putina, został zastrzelony w dniu 27 lutego 2015 r. w Moskwie w pobliżu Kremla;

B.     mając na uwadze, że zabójstwo Borysa Niemcowa symbolizuje godną pogardy kontynuację prześladowania opozycji politycznej w Rosji oraz dalsze pogorszenie sytuacji rosyjskiej demokracji i praworządności;

C.     mając na uwadze, że Niemcow był jednym z najbardziej znienawidzonych przez Kreml przywódców opozycji oraz współautorem sprawozdań ujawniających przypadki korupcji i nadużycia władzy przez Władimira Putina i osoby z jego najbliższego kręgu, oraz że zamierzał właśnie opublikować swoją najnowszą pracę o udziale rosyjskich żołnierzy w konflikcie na terytorium Ukrainy; mając na uwadze, że zaraz po śmierci Niemcowa rosyjskie służby bezpieczeństwa weszły do jego mieszkania i zabezpieczyły znajdujące się w nim dokumenty i twarde dyski;

D.     mając na uwadze, że morderstwa popełnione w przeszłości na krytykach Władimira Putina: Annie Politkowskiej, Aleksandrze Litwinience, Zelimchanie Jandarbijewie, Stanisławie Markiełowie, Natalii Estemirowej, Siergieju Juszenkowie i Juriju Szczekoczichinie oraz śmierć Siergieja Magnickiego przedstawiają razem niepokojącą historię funkcjonowania demokracji w Rosji;

E.     mając na uwadze, że stan poszanowania praw człowieka w Rosji pogorszył się w ostatnich latach, a rosyjskie władze przyjęły serię aktów prawnych zawierających niejednoznaczne przepisy wykorzystywane do dalszego ograniczania działań opozycji i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz do utrudniania korzystania z wolności słowa i zgromadzeń;

F.     mając na uwadze, że stan sądownictwa w Rosji jest alarmujący: sędziowie nie są niezależni ani bezstronni, a prawa pozwanych – prawie całkowicie lekceważone;

G.     mając na uwadze, że wrak i czarne skrzynki polskiego samolotu rządowego Tu-154, który rozbił się w okolicach Smoleńska w kwietniu 2010 r., powodując śmierć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybitnych osobistości z kręgów politycznych, wojskowych i kulturalnych, pozostają w rękach Rosjan; mając na uwadze, że władze rosyjskie odmawiają zwrócenia ich Polsce pomimo licznych wezwań;

H.     mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako pełnoprawny członek Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka;

I.      mając na uwadze, że władze rosyjskie rozwijają swoje programy masowej inwigilacji stanowiące potężne narzędzie, które może służyć do monitorowania i prześladowania opozycji;

1.      stanowczo potępia zabójstwo Borysa Niemcowa i przypomina, że to morderstwo jest kolejnym przypadkiem zabójstwa na tle politycznym w Rosji, mającym na celu uciszenie krytyków prezydenta Władimira Putina oraz innych wybitnych polityków rosyjskiej opozycji;

2.      apeluje o przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa, gdyż wydaje się to jedynym sposobem na oddanie jego sprawców w ręce sprawiedliwości; podkreśla fakt, że zarówno okoliczności, jak i miejsce zabójstwa – obszar Moskwy pod stałym nadzorem specjalnych służb bezpieczeństwa – wskazują na udział wysoce wyszkolonych zawodowych zabójców;

3.      zauważa, iż zatrzymano czterech podejrzanych pochodzenia czeczeńskiego, o czym poinformowały rosyjskie władze;

4.      wzywa rosyjski rząd do poszanowania prawa wszystkich obywateli do korzystania z podstawowych swobód, takich jak wolność słowa i opinii, wolność zgromadzeń i zrzeszania się oraz powszechne prawa człowieka;

5.      przypomina o znaczeniu pełnego przestrzegania przez Rosję, jako członka Rady Europy i OBWE, jej międzynarodowych zobowiązań prawnych oraz podstawowych praw człowieka i zasady praworządności zapisanych w europejskiej konwencji praw człowieka oraz w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych;

6.      wyraża konsternację wobec stałego braku postępów w działaniach na rzecz oddania w ręce wymiaru sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za śmierć ludzi, w tym Siergieja Magnickiego; wzywa Radę do rozważenia zalecenia Parlamentu z października 2012 r. i do reakcji na to zalecenie, w którym wezwano do zastosowania przez UE ukierunkowanych sankcji wobec osób uznanych za odpowiedzialne za śmierć Siergieja Magnickiego i wobec innych osób zamieszanych w poważne naruszenia praw człowieka;

7.      apeluje o bezzwłoczne zwolnienie Nadii Sawczenko oraz innych ukraińskich i europejskich obywateli bezprawnie uwięzionych w Rosji;

8.      wzywa rosyjskie organy sądownicze i organy ścigania, by pełniły swoje obowiązki przy zachowaniu bezstronności i niezawisłości;

9.      podkreśla, że wolność zgromadzeń gwarantuje w Federacji Rosyjskiej art. 31 rosyjskiej konstytucji oraz europejska konwencja praw człowieka, którą Rosja podpisała, co zobowiązuje rosyjskie władze do jej przestrzegania;

10.    wzywa władze rosyjskie do bezzwłocznego zwrócenia Polsce wraku polskiego samolotu rządowego Tu-154 oraz wszystkich jego czarnych skrzynek; podkreśla fakt, że poziom zależności rosyjskiego sądownictwa od władz podważa możliwość przeprowadzenia jakiegokolwiek bezstronnego i uczciwego dochodzenia; apeluje o przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia w sprawie przyczyn rozbicia się polskiego samolotu rządowego Tu-154 na wzór decyzji i działań podjętych po strąceniu samolotu MH17 malezyjskich linii lotniczych;

11.    wzywa przewodniczących Rady i Komisji oraz wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do dalszego ścisłego monitorowania wszystkich przypadków wniesienia oskarżeń z powodów politycznych, do poruszenia tych kwestii na różne sposoby i podczas różnych spotkań z Rosją oraz do składania Parlamentowi sprawozdań z wymiany poglądów z rosyjskimi władzami;

12.    apeluje do Rady o opracowanie jednolitej polityki wobec Rosji, w której 28 państw członkowskich UE oraz jej instytucje zostaną zobowiązane do prezentowania wspólnego zdecydowanego stanowiska w sprawie roli praworządności i praw człowieka w stosunkach między UE a Rosją, a także w sprawie konieczności zaprzestania w Rosji ograniczania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.