Förslag till resolution - B8-0249/2015Förslag till resolution
B8-0249/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Ryssland, särskilt fallet Boris Nemtsov

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Jussi Halla‑aho, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0239/2015

Förfarande : 2015/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0249/2015
Ingivna texter :
B8-0249/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0249/2015

Europaparlamentets resolution om Ryssland, särskilt fallet Boris Nemtsov

(2015/2592(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter[1],

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 23 oktober 2014 om upplösning av den icke-statliga organisationen Memorial (vinnare av Sacharovpriset 2009) i Ryssland[2],

–       med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 29 november 2013 från toppmötet i Vilnius om det östliga partnerskapet,

–       med beaktande av Rysslands författning, särskilt artikel 118, enligt vilken rättskipning i Ryssland endast får utövas av domstolar, och artikel 120, enligt vilken domare är oberoende och endast lyder under den ryska författningen och den federala lagstiftningen,

–       med beaktande av människorättssamråden mellan EU och Ryssland,

–       med beaktande av uttalandet av den 4 mars 2014 från Rysslands ombudsman för mänskliga rättigheter, Vladimir Lukin, om offentliga demonstrationer i Moskva och de åtgärder som de brottsbekämpande organen har vidtagit,

–       med beaktande av Transparency International’s korruptionsindex för 2014 och de korruptionsnivåer som konstaterats föreligga inom den offentliga sektorn i Ryssland,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Boris Nemtsov, känd rysk politiker och motståndare till president Vladimir Putin, sköts ner nära Kreml i Moskva den 27 februari 2015.

B.     Mordet på Boris Nemtsov symboliserar det föraktliga förtryck som fortsatt utövas mot den politiska oppositionen i Ryssland, och den fortsatta försämringen av den ryska demokratin och rättsstaten.

C.     Nemtsov ansågs vara en av Kremls mest hatade oppositionsledare och var medförfattare till rapporter som avslöjade fall av korruption och maktmissbruk från Vladimir Putins och hans närmaste medarbetares sida. Dessutom stod Nemtsov i begrepp att offentliggöra sin senaste rapport om ryska soldaters deltagande i striderna på ukrainskt territorium. Precis efter Nemtsovs död gick den ryska säkerhetstjänsten in i hans lägenhet och kontor och lade beslag på handlingar och hårddiskar.

D.     Morden på president Putins kritiker Anna Politkovskaja, Aleksander Litvinenko, Zelimchan Jandarbijev, Stanislav Markelov, Natalja Estemirova, Sergej Jusjenkov och Jurij Sjtjekotjichin, samt Sergej Magnitskijs död, berättar på ett skakande sätt om situationen för demokratin i Ryssland.

E.     Situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland har försämrats under de senaste åren, och de ryska myndigheterna har antagit en rad lagar som innehåller tvetydiga bestämmelser och som används för att ytterligare kringskära oppositionen och aktörerna i det civila samhället samt hindra yttrande- och mötesfriheten.

F.     Situationen för rättsväsendet i Ryssland är skrämmande, med domare som inte är vare sig oberoende eller opartiska och med en nästan fullkomlig avsaknad av respekt för åtalade personers rättigheter.

G.     Vraket efter och de svarta lådorna från det polska regeringsflygplanet Tu-154, som kraschade i Smolensk i april 2010 varvid den polska presidenten och flera framstående politiker och militärer samt kulturpersonligheter omkom, är fortfarande i Rysslands händer. De ryska myndigheterna vägrar att lämna tillbaka dem till Polen, trots flera uppmaningar.

H.     Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och har således förbundit sig att respektera principerna om demokrati, rättsstatlighet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

I.      De ryska myndigheterna utökar sina massövervakningsprogram, som är ett mycket kraftfullt verktyg som de kan använda för att övervaka och förtrycka oppositionella röster.

1.      Europaparlamentet fördömer i starka ordalag mordet på Boris Nemtsov, och påminner om att mordet på Nemtsov var ännu ett exempel på politiskt motiverade mord i Ryssland, i syfte att tysta president Vladimir Putins kritiker och andra framstående politiker i den ryska oppositionen.

2.      Europaparlamentet efterlyser en internationell utredning av mordet på Boris Nemtsov, eftersom det tycks vara det enda sättet att ställa de ansvariga inför rätta. Parlamentet understryker att både omständigheterna kring och platsen för mordet – ett område i Moskva som står under ständig bevakning av de särskilda säkerhetsstyrkorna – tyder på att mordet utfördes av välutbildade yrkesmördare.

3.      Europaparlamentet uppmärksammar att de ryska myndigheterna meddelat att man gripit fyra misstänkta personer av tjetjenskt ursprung.

4.      Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att respektera alla medborgares rätt att utöva sina grundläggande rättigheter, bland annat yttrande- och åsiktsfriheten samt mötes- och föreningsfriheten, och sina universella mänskliga rättigheter.

5.      Europaparlamentet påminner om vikten av att Ryssland till fullo uppfyller sina internationella rättsliga skyldigheter som medlem av Europarådet och OSSE samt de grundläggande mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i enlighet med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

6.      Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över att man inte lyckats ställa de ansvariga inför rätta efter morden på enskilda personer såsom Sergej Magnitskij. Parlamentet uppmanar med kraft rådet att överväga och reagera på parlamentets rekommendation från oktober 2012, som efterlyste riktade EU-sanktioner mot dem som fastställts bära ansvaret för Magnitskijs död och mot andra som gjort sig skyldiga till grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

7.      Europaparlamentet kräver att Nadja Savtjenko omedelbart släpps fri, liksom andra ukrainska och europeiska medborgare som olagligen hålls frihetsberövade i Ryssland.

8.      Europaparlamentet kräver att de ryska rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna utför sitt arbete på ett opartiskt och oberoende sätt.

9.      Europaparlamentet betonar att mötesfriheten i Ryska federationen garanteras genom artikel 31 i den ryska författningen och genom Europakonventionen, som Ryssland har undertecknat, vilket innebär att de ryska myndigheterna är skyldiga att respektera den.

10.    Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att omgående lämna tillbaka vraket efter det polska regeringsplanet Tu-154 och alla tillhörande svarta lådor till Polen. Parlamentet understryker att det ryska rättsväsendets beroende av myndigheterna undergräver alla utsikter till oberoende och ärliga utredningar. Parlamentet begär att det görs en internationell och oberoende utredning av orsakerna till att det polska regeringsplanet Tu-154 kraschade, i linje med de beslut som fattats och åtgärder som vidtagits efter nedskjutningen av Malaysian Airlines flyg MH17.

11.    Europaparlamentet uppmanar rådets ordförande och kommissionens ordförande samt vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att fortsatt följa samtliga fall av politiskt motiverade åtal noggrant, ta upp dessa frågor i olika sammanhang och vid olika möten med Ryssland samt rapportera tillbaka till parlamentet om de diskussioner som förts med de ryska myndigheterna.

12.    Europaparlamentet uppmanar rådet att utveckla en enhetlig politik gentemot Ryssland där de 28 medlemsstaterna och EU:s institutioner åläggs att skicka ett kraftfullt gemensamt budskap rörande rollen för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i relationerna mellan EU och Ryssland samt kräva att inskränkningarna av yttrande-, mötes- och föreningsfriheten upphör i Ryssland.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Ryska federationens president, regering och parlament.