Forslag til beslutning - B8-0250/2015Forslag til beslutning
B8-0250/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0239/2015

Procedure : 2015/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0250/2015
Indgivne tekster :
B8-0250/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0250/2015

Europa-Parlamentets beslutning om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland

(2015/2592(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland,

–       der henviser til redegørelse af 28. februar 2015 fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om mordet på Boris Nemtsov,

–       der henviser til redegørelse af 4. marts 2015 fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om Nadiia Savchenkos fortsatte tilbageholdelse,

–       der henviser til EU-Udenrigstjenestens redegørelse af 4. marts 2015 om den russiske sikkerhedstjenestes bortførelse af den estiske politibetjent Eston Kohver på estisk territorium,

–       der henviser til drøftelserne mellem EU og Rusland om menneskerettigheder den 28. november 2013,

–       der henviser til sin henstilling af 2. februar 2012 til Rådet om en konsekvent politik over for regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger over for, når deres ledere forfølger personlige og erhvervsmæssige interesser inden for EU[1],

–       der henviser til sin beslutning af 11. december 2013 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2012 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati[2],

–       der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de afbrudte forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Boris Nemtsov, en fremtrædende reformist af det russiske postsovjetiske samfund og dets økonomi, en tidligere vicepremierminister i Den Russiske Føderation og en af lederne af Ruslands liberale opposition, blev myrdet to dage før en offentlig protest over landets politiske, sociale og økonomiske situation og konflikten i Ukraine, en demonstration, som han var medarrangør på;

B.     der henviser til, at Boris Nemtsov var en stærk fortaler for et moderne, velstående og demokratisk Rusland, åben over for verden;

C.     der henviser til, at Rusland – som medlem af flere internationale organisationer såsom Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og De Forenede Nationer – har forpligtet sig til at beskytte og fremme menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet, og at Den Europæiske Union gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og ekspertise for at hjælpe Rusland med at modernisere og håndhæve sin forfatning og retsorden i overensstemmelse med Europarådets standarder;

D.     der henviser til, at udviklingen i Den Russiske Føderation vækker bekymring for så vidt angår overholdelse og beskyttelse af menneskerettighederne og overholdelse af fælles demokratiske principper og retsstaten;

E.     der henviser til, at der er et stigende behov for at føre en fast, konsekvent og sammenhængende EU-politik over for Rusland, hvor støtte og bistand kombineres med håndfast, men fair kritik;

F.     der henviser til, at den 4. marts 2015 afviste Moskvas domstol en anden appel fra Nadiia Savchenko om Den Russiske Føderations ulovlige anholdelse af hende, som blev indgivet med henvisning til hendes immunitet som medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE); der henviser til, at den 4. marts havde Nadiia Savchenko sultestrejket i 82 dage og til, at hun efter sådan en langvarig periode risikerer permanente helbredsskader eller død; der henviser til, at der er gået seks måneder siden russiske sikkerhedstjenester i strid med folkeretten bortførte den estiske politibetjent Eston Kohver på estisk område; der henviser til, at han fortsat er ulovligt tilbageholdt i Lefortovo-fængslet i Moskva; der henviser til, at han ikke modtager tilstrækkelig retshjælp, er blevet frataget sin ret til en retfærdig rettergang og er blevet beordret til at gennemgå en uberettiget psykiatrisk undersøgelse, hvis nærmere detaljer forbliver ukendte;

G.     der henviser til, at en række retssager og processer, heriblandt sagerne mod Navalnyi, Magnitskij, Khodorkovskij og Politkovskaja, i de seneste år har skabt tvivl om domstolenes uafhængighed og upartiskhed i Den Russiske Føderation; der henviser til, at disse højtprofilerede sager, som er dem, der er bedst kendt uden for Rusland, blot er enkelte eksempler på den russiske stats systematiske undladelse af at opretholde retsstaten og sikre borgerne retfærdighed;

H.     der henviser til, at Den Europæiske Union har vigtige forbindelser med Den Russiske Føderation og er klar til at gå ind i en åben og ærlig dialog med den;

1.      udtrykker dybt chok og bekymring efter mordet på Boris Nemtsov, der blev skudt af professionelle lejemordere i et meget velbevogtet område ved siden af Kreml og Den Røde Plads;

2.      hylder Boris Nemtsov for hans politiske virke som reformist og fortaler for en modernisering af det russiske samfund; udtrykker sin dybe medfølelse med Boris Nemtsovs familie og venner, medlemmer af oppositionen og det russiske folk;

3.      forventer, at de russiske myndigheder iværksætter en komplet, hurtig og gennemskuelig undersøgelse af dette mord og hurtigt bringer de skyldige for en domstol; noterer sig de seneste anholdelser af mistænkte i denne sag;

4.      udtrykker sin dybe bekymring over angrebene på politiske modstandere, uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsgrupper i Rusland; påpeger, at den seneste udvikling, såsom de restriktioner, som civilsamfundsorganisationer er blevet pålagt, undertrykkelsen af den politiske opposition og aggressive, målrettede misinformationskampagner af statskontrollerede medier, alle lader til at have til formål bevidst at opbygge grobund for et ekstremt nationalistisk politisk klima præget af antidemokratisk retorik, undertrykkelse og hadefulde udtalelser;

5.      udtrykker dyb bekymring over anholdelsen den 1. marts 2015 af Oleksii Honcharenko, et medlem af Verkhovna Rada i Ukraine og medlem af PACE;

6.      opfordrer de russiske myndigheder til snarest at løslade Nadiia Savchenko, medlem af Verkhovna Rada i Ukraine og medlem af PACE, der blev kidnappet på ukrainsk territorium og ulovligt tilbageholdt i et russisk fængsel; understreger, at Rusland bærer et ansvar for hendes meget skrøbelige helbred;

7.      opfordrer til, at den estiske politibetjent Eston Kohver bliver øjeblikkeligt løsladt og til, at han vender sikkert tilbage til Estland;

8.      opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til i forbindelse med den igangværende programmeringsfase for EU's finansieringsinstrumenter at øge den finansielle bistand til det russiske civilsamfund gennem det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder samt bevillingerne til civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder og til at lade partnerskabsinstrumentet omfatte Civilsamfundsforummet EU-Rusland for at sikre en holdbar og troværdig langsigtet støtte;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.