Menetlus : 2015/2592(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0250/2015

Esitatud tekstid :

B8-0250/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0074

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 56k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0239/2015
9.3.2015
PE552.229v01-00
 
B8-0250/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Venemaa opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP))


Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Venemaa opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP))  
B8‑0250/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 28. veebruari 2015. aasta avaldust Boriss Nemtsovi mõrvamise kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 4. märtsi 2015. aasta avaldust Nadja Savtšenko jätkuva kinnipidamise kohta,

–       võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 4. märtsi 2015. aasta avaldust Eesti politseiametniku Eston Kohveri Eesti territooriumilt röövimise kohta Venemaa julgeolekuteenistuste poolt,

–       võttes arvesse 28. novembril 2013 toimunud ELi ja Venemaa konsultatsioone inimõiguste alal,

–       võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta soovitust nõukogule kooskõlastatud poliitika väljatöötamise kohta seoses režiimidega, mille juhtide isiklike ja majandushuvidega seotud ELis toimuva tegevuse suhtes kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid(1),

–       võttes arvesse oma 11. detsembri 2013. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia olukorrast maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas(2),

–       võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut ning peatatud läbirääkimisi ELi ja Venemaa uue lepingu sõlmimiseks,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Boriss Nemtsov, Venemaa postsovetliku ühiskonna ja majanduse väljapaistev reformist, endine Venemaa Föderatsiooni asepeaminister ja üks Venemaa liberaalse opositsiooni juhte, mõrvati kaks päeva enne riigi poliitilise, sotsiaalse ja majandusliku olukorra ning Ukraina konflikti vastu suunatud avalikku protesti – rahvakogunemine, mille kaaskorraldaja ta oli;

B.     arvestades, et Boriss Nemtsov oli ajakohase, eduka ja demokraatliku, maailmale avatud Venemaa Föderatsiooni kindlameelne eestkõneleja;

C.     arvestades, et kuuludes paljudesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, nagu Euroopa Nõukogu, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ning ÜRO, on Venemaa võtnud kohustuse kaitsta ja edendada inimõigusi, põhivabadusi ja õigusriigi põhimõtteid, ning arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt pakkunud täiendavat abi ja nõustamist, et aidata Venemaal oma põhiseaduslikku ja õiguskorda kooskõlas Euroopa Nõukogu standarditega ajakohastada ning sellest korrast kinni pidada;

D.     arvestades, et Venemaa Föderatsioonis toimuvad arengud inimõiguste austamise ja kaitsmise osas ning ühiselt kokkulepitud demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise osas tekitavad muret;

E.     arvestades, et üha rohkem on vaja Venemaa suhtes kindlat, ühtset ja terviklikku ELi poliitikat, mida toetavad kõik liikmesriigid ja mille raames antakse toetust ja abi, kuid ühtlasi esitatakse selget ja õiglast kriitikat;

F.     arvestades, et 4. märtsil 2015 lükkas Moskva kohus tagasi Nadja Savtšenko uue kaebuse enda ebaseadusliku kinnipidamise vastu Venemaa Föderatsiooni poolt, kusjuures kaebuses oli viide Savtšenko kui Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikme puutumatusele; arvestades, et 4. märtsi seisuga oli Savtšenko 82 päeva näljastreiki pidanud, ning arvestades, et sedavõrd pikaajaline nälgimine võib põhjustada püsivaid tervisekahjustusi või isegi surma; arvestades, et kuus kuud tagasi röövisid Venemaa julgeolekuteenistused rahvusvahelist õigust rikkudes Eesti territooriumilt Eesti politseiametniku Eston Kohveri; arvestades, et Kohverit peetakse ikka veel ebaseaduslikult kinni Moskva Lefortovo vanglas; arvestades, et talle ei võimaldata asjakohast õigusabi, talt on võetud õigus õiglasele kohtumenetlusele ning talle on määratud põhjendamatu psühhiaatriline läbivaatus, mille üksikasjad ei ole teada;

G.     arvestades, et mitmed viimaste aastate kohtuprotsessid ja -menetlused, näiteks Navalnõi, Magnitski, Hodorkovski ja Politkovskaja kohtuasjad, on seadnud kahtluse alla Venemaa Föderatsiooni kohtuorganite sõltumatuse ja erapooletuse; arvestades, et need palju tähelepanu äratanud kohtuasjad on vaid väljaspool Venemaad tuntuks saanud näited Vene riigi süsteemsest suutmatusest järgida õigusriigi põhimõtteid ning oma kodanike üle õiglaselt kohut mõista;

H.     arvestades, et Euroopa Liidul on Venemaa Föderatsiooniga tähtsad suhted ning liit on valmis alustama temaga otsekohest ja avatud dialoogi;

1.      väljendab sügavat vapustust ja muret selle pärast, et elukutselised tapjad tulistasid Boriss Nemtsovi surnuks rangete turvameetmetega alal Kremli ja Punase väljaku lähedal;

2.      avaldab Boriss Nemtsovile austust tema poliitilise tegevuse eest reformisti ja Venemaa ühiskonna kaasajastamise edendajana; avaldab siirast kaastunnet Boriss Nemtsovi perekonnale ja sõpradele, opositsiooni liikmetele ja Vene rahvale;

3.      ootab, et Venemaa ametivõimud uuriksid mõrva täielikult, kiiresti ja läbipaistvalt ning annaksid süüdlased kiiresti kohtu alla; võtab teadmiseks kõnealuses asjas kahtlusaluste hiljutised vahistamised;

4.      väljendab sügavat muret rünnakute pärast Venemaa poliitilise opositsiooni tegelaste, sõltumatute inimõigusorganisatsioonide ja kodanikuühiskonna rühmade vastu; juhib tähelepanu sellele, et kõigi hiljutiste arengute, nagu kodanikuühiskonnaorganisatsioonidele kehtestatud piirangute, poliitilise opositsiooni represseerimise ja riigi kontrollitava meedia agressiivsete sihipäraste valeteabekampaaniate eesmärk näib olevat tahtlikult luua kasvupinnast äärmiselt natsionalistlikule poliitilisele kliimale, mida iseloomustavad demokraatiavastane retoorika, repressioonid ja vihkamist õhutavad avaldused;

5.      väljendab sügavat muret Ukraina Ülemraada ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikme Oleksi Hontšarenko vahistamise pärast 1. märtsil 2015;

6.      kutsub Venemaa ametivõime üles kiiremas korras vabastama Ukraina Ülemraada ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikme Nadja Savtšenko, kes rööviti Ukraina territooriumilt ja keda peetakse ebaseaduslikult kinni ühes Venemaa vanglas; rõhutab, et Venemaa kannab vastutust tema väga nõrga tervise eest;

7.      nõuab Eesti politseiametniku Eston Kohveri kohest vabastamist ja turvalist tagasitoimetamist Eestisse;

8.      nõuab tungivalt, et ELi rahastamisvahendite käimasolevat kavandamisetappi silmas pidades suurendaksid komisjon ja Euroopa välisteenistus demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi ning kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohalike asutuste vahendite kaudu Venemaa kodanikuühiskonnale antavat finantsabi ning lisaksid ELi-Venemaa kodanikuühiskonna foorumi Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumenti, et tagada sellele püsiv ja usaldusväärne pikaajaline toetus;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 239 E, 20.8.2013, lk 11.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0575.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika