Päätöslauselmaesitys - B8-0250/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0250/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0239/2015

Menettely : 2015/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0250/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0250/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0250/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

(2015/2592(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 28. helmikuuta 2015 antaman julkilausuman Boris Nemtsovin murhasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin 4. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman Nadija Savtšenkon pidätyksen jatkumisesta;

–       ottaa huomioon EUH:n 4. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman Venäjän turvallisuuspalvelun suorittamasta virolaisen poliisin Eston Kohverin sieppauksesta Viron alueella;

–       ottaa huomioon 28. marraskuuta 2013 käydyt EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut,

–       ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle johdonmukaisesta politiikasta sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, niiden suorittaessa niiden johtajien henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihin liittyvää toimintaa EU:n rajojen sisällä [1],

–       ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[2],

–       ottaa huomioon kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehdyn voimassa olevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja keskeytetyt neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     panee merkille, että Boris Nemtsov, joka oli Venäjän federaation entinen varapääministeri, Nižni Novgorodin entinen kuvernööri ja yksi Venäjän liberaalin ja demokraattisen opposition johtajista, murhattiin kaksi päivää ennen hänen valmistelemaansa mielenosoitusta, jolla oli tarkoitus osoittaa mieltä talouskriisin vaikutuksia ja Ukrainan konfliktia vastaan;

B.     toteaa, että Boris Nemtsov oli nykyaikaisen, hyvinvoivan, demokraattisen ja maailmalle avoimen Venäjän federaation vankka kannattaja;

C.     toteaa, että useiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä Yhdistyneiden kansakuntien, jäsenenä Venäjä on sitoutunut suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja oikeusvaltioita; toteaa, että unioni on toistuvasti tarjonnut lisäapua ja asiantuntemusta auttaakseen Venäjää nykyaikaistamaan Euroopan neuvoston normien mukaisesti perustuslakiaan ja oikeusjärjestystään ja noudattamaan niitä;

D.     ottaa huomioon, että Venäjän federaation kehitys antaa syytä tuntea huolta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelusta sekä yhteisesti sovittujen demokratian periaatteiden ja oikeusvaltion kunnioittamisesta;

E.     katsoo, että EU:n on nyt jos koskaan harjoitettava Venäjän-suhteissaan määrätietoista, johdonmukaista ja kattavaa politiikkaa, jota kaikki jäsenvaltiot tukevat ja jossa tuen ja avun yhteydessä voidaan esittää voimakasta ja oikeudenmukaista kritiikkiä;

F.     toteaa, että moskovalainen tuomioistuin hylkäsi 4. maaliskuuta 2015 Nadija Savtšenkon esittämän toisen valituksen siitä, että Venäjän federaatio oli laittomasti pidättänyt hänet; toteaa, että valituksen yhteydessä viitattiin Nadija Savtšenkon koskemattomuuteen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) jäsenenä; toteaa, että 4. maaliskuuta Savtšenko tuli olleeksi nälkälakossa 82 päivän ajan ja näin pitkän ajan jälkeen häntä uhkaa terveyden pysyvä vahingoittuminen tai kuolema; toteaa, että on kulunut kuusi kuukautta siitä, kun Venäjän turvallisuuspalvelu sieppasi Viron alueella virolaisen poliisin Eston Kohverin rikkoen kansainvälistä oikeutta; toteaa, että Kohver on edelleen laittomasti pidätettynä Lefortovon vankilassa Moskovassa; toteaa, ettei hän saa riittävää oikeusapua, häneltä on evätty oikeus asianmukaiseen oikeusmenettelyyn ja hänet on määrätty perusteettomasti psykiatriseen tutkimukseen, jonka yksityiskohdat eivät ole tiedossa;

G.     toteaa, että monet viime vuosien oikeudenkäynnit ja oikeusmenettelyt ja esimerkiksi Navalnyin, Magnitskin, Hodorkovskin ja Politkovskajan tapaukset ovat asettaneet kyseenalaisiksi Venäjän federaation oikeudellisten elinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden; katsoo, että nämä suurta julkisuutta saaneet tapaukset ovat vain Venäjän ulkopuolella tunnetuimmat tapaukset ja osoittavat, että Venäjän valtio on epäonnistunut kautta linjan oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ja kansalaistensa oikeudenmukaisessa kohtelussa;

H.     toteaa, että Euroopan unionin suhteet Venäjän federaatioon ovat tärkeät ja unioni on valmis ryhtymään sen kanssa vilpittömään ja avoimeen vuoropuheluun;

1.      on erittäin järkyttynyt ja huolissaan sen jälkeen, kun ammattimaiset murhaajat ampuivat Boris Nemtsovin aivan Kremlin ja Punaisen torin vieressä sijaitsevalla alueella, jolla turvatoimet ovat tiukkoja;

2.      osoittaa kunnioituksensa Boris Nemtsoville hänen poliittisesta toiminnastaan Venäjän yhteiskunnan uudistajana ja sen nykyaikaistamisen edistäjänä; ilmaisee vilpittömän osanottonsa Boris Nemtsovin perheelle, ystäville, opposition jäsenille sekä Venäjän kansalle;

3.      odottaa, että Venäjän viranomaiset suorittavat murhan täydellisen, nopean ja avoimen tutkinnan ja saattavat syylliset nopeasti oikeuden tuomittaviksi; panee merkille tapauksessa epäiltyjen äskettäiset pidätykset;

4.      on erittäin huolissaan poliittisen opposition edustajiin, riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin ja kansalaisyhteiskunnan ryhmiin kohdistuvista hyökkäyksistä Venäjällä; toteaa, että viimeaikainen kehitys, kuten kansalaisyhteiskunnan järjestöille asetetut rajoitukset, poliittisen opposition tukahduttaminen sekä valtion valvomien tiedotusvälineiden aggressiiviset ja kohdennetut disinformaatiokampanjat näyttävät olevan keino, jonka avulla luodaan tarkoituksella kasvualustaa äärinationalistiselle poliittiselle ilmapiirille, jota sävyttävät demokratian vastainen retoriikka, tukahduttavat toimet ja vihapuhe;

5.      on erittäin huolissaan Ukrainan korkeimman neuvoston ja PACEn jäsenen Oleksi Hontšarenkon 1. maaliskuuta 2015 tapahtuneen pidätyksen johdosta;

6.      kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan pikaisesti Ukrainan korkeimman neuvoston ja PACEn jäsenen Nadija Savtšenkon, joka siepattiin Ukrainan alueella ja jota pidetään laittomasti venäläisessä vankilassa; korostaa, että Venäjä kantaa vastuun hänen erittäin heikosta terveydentilastaan;

7.      kehottaa vapauttamaan välittömästi virolaisen poliisin Eston Kohverin ja mahdollistamaan hänen turvallisen paluunsa Viroon;

8.      kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan huomioon EU:n rahoitusvälineiden meneillään olevan ohjelmasuunnitteluvaiheen ja lisäämään EU:n taloudellista apua Venäjän kansalaisyhteiskunnalle demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen avulla sekä varoja kansalaisjärjestöille ja paikallisyhteisöille sekä sisällyttämään kumppanuusvälineeseen EU:n ja Venäjän välisen kansalaisyhteiskuntaa käsittelevän foorumin, jotta varmistetaan kestävä ja uskottava pitkäaikainen tuki;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.