Rezolūcijas priekšlikums - B8-0250/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0250/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0239/2015

Procedūra : 2015/2592(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0250/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0250/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0250/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā

(2015/2592(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2015. gada 28. februāra paziņojumu par Borisa Ņemcova slepkavību,

–       ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni 2015. gada 4. marta paziņojumu par Nadjas Savčenko ilgstošo turēšanu apcietinājumā,

–       ņemot vērā EĀDD 2015. gada 4. marta paziņojumu par Krievijas drošības dienesta veikto Igaunijas policijas darbinieka Estona Kohvera nolaupīšanu Igaunijas teritorijā;

–       ņemot vērā ES un Krievijas 2013. gada 28. novembra apspriedes par cilvēktiesību jautājumiem,

–       ņemot vērā 2012. gada 2. februāra ieteikumu Padomei par konsekventu politiku attiecībā uz režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumus, kad to vadītāji īsteno personīgās un komerciālās intereses ES teritorijā[1],

–       ņemot vērā 2013. gada 11. decembra rezolūciju par 2012. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā[2],

–       ņemot vērā spēkā esošo Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, un apturētās sarunas par jaunu ES un Krievijas nolīgumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā izcilais Krievijas postpadomju sabiedrības un ekonomikas reformists, bijušais Krievijas Federācijas ministru prezidenta vietnieks un viens no Krievijas liberālās opozīcijas līderiem Boriss Ņemcovs tika nogalināts divas dienas pirms publiskas protesta akcijas pret politisko, sociālo un ekonomisko stāvokli valstī un konfliktu Ukrainā, t. i., pirms mītiņa, kura organizēšanā viņš piedalījās;

B.     tā kā Boriss Ņemcovs bija nelokāms modernas, pārtikušas, demokrātiskas un pasaulei atvērtas Krievijas Federācijas aizstāvis;

C.     tā kā Krievija ir vairāku starptautisku organizāciju, piemēram, Eiropas Padomes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas, dalībvalsts un ir uzņēmusies saistības aizsargāt un veicināt cilvēktiesības, pamatbrīvības un tiesiskumu un tā kā Eiropas Savienība vairākkārt ir piedāvājusi papildu palīdzību un zināšanas, lai Krievija spētu modernizēt un uzturēt savu konstitucionālo un tiesisko kārtību atbilstīgi Eiropas Padomes standartiem;

D.     tā kā vēl arvien pastāv bažas par pavērsieniem Krievijas Federācijā attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību un to demokrātijas principu un tiesiskuma normu ievērošanu, par kurām panākta kopīga vienošanās;

E.     tā kā pieaug nepieciešamība īstenot stingru, saskaņotu, visaptverošu un visu dalībvalstu atbalstītu ES politiku attiecībā uz Krieviju un sniegt tai atbalstu un palīdzību, vienlaikus paužot stingru un taisnīgu kritiku;

F.     tā kā 2015. gada 4. martā Maskavas tiesa noraidīja vēl vienu Nadjas Savčenko pārsūdzību par viņas nelikumīgo turēšanu apcietinājumā Krievijas Federācijā — pārsūdzība tika iesniegta, atsaucoties uz viņas kā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (PACE) locekles imunitāti; tā kā 4. marts bija N. Savčenko badastreika 82. diena un tā kā pēc šāda ilgstoša badošanās perioda viņas veselība vai dzīvība ir apdraudēta; tā kā ir pagājuši seši mēneši, kopš Krievijas drošības dienesti Igaunijas teritorijā nolaupīja Igaunijas policijas darbinieku Estonu Kohveru, pārkāpjot starptautiskās tiesības; tā kā viņš joprojām atrodas nelikumīgā apcietinājumā Lefortovas cietumā Maskavā; tā kā viņš nesaņem pietiekamu juridisko palīdzību, viņam ir liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu un viņam tiek veikta nepamatota psihiatriskā pārbaude, par kuru joprojām nav informācijas;

G.     tā kā dažos pēdējos gados vairāki tiesas procesi un tiesvedība, piemēram, A. Navaļnija, S. Magņicka, M. Hodorkovska un A. Poļitkovskas lietās, ir likuši apšaubīt Krievijas Federācijas tiesu iestāžu neatkarību un objektivitāti; tā kā šie plašu sabiedrības uzmanību piesaistījušie gadījumi ārpus Krievijas ir tikai zināmākie no visiem tiem gadījumiem, kas kopumā liecina par Krievijas nespēju ievērot tiesiskumu un nodrošināt saviem pilsoņiem taisnīgu tiesu;

H.     tā kā Eiropas Savienībai ir svarīgas attiecības ar Krievijas Federāciju un tā ir gatava iesaistīties vaļsirdīgā un atklātā dialogā,

1.      ir dziļi satriekts un pauž bažas par Borisa Ņemcova slepkavību, kuru netālu no Kremļa un Sarkanā laukuma, vietā, ko pastiprināti novēro, nošāva profesionāli slepkavas;

2.      apliecina cieņu reformistam un Krievijas sabiedrības modernizācijas veicinātājam Borisam Ņemcovam par viņa politisko darbību; pauž dziļu līdzjūtību Borisa Ņemcova ģimenei un draugiem, opozīcijas pārstāvjiem un Krievijas tautai;

3.      sagaida, ka Krievijas iestādes veiks šīs slepkavības pilnīgu, ātru un pārredzamu izmeklēšanu un nekavējoties sauks pie atbildības vainīgos; norāda uz nesen arestētajām personām, kuras tur aizdomās šajā lietā;

4.      pauž dziļas bažas par uzbrukumiem politiskās opozīcijas pārstāvjiem, neatkarīgām cilvēktiesību organizācijām un pilsoniskās sabiedrības grupām Krievijā; norāda, ka nesenie notikumi, piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizācijām noteiktie ierobežojumi, politiskās opozīcijas apspiešana un valsts kontrolēto plašsaziņas līdzekļu izvērstās agresīvās, mērķtiecīgās dezinformācijas kampaņas, ir paredzēti, lai ar nolūku sagatavotu augsni ekstrēmi nacionālistiskai politiskai gaisotnei, kuru raksturo nedemokrātiska retorika, apspiešana un naida kurināšana;

5.      pauž dziļas bažas par Ukrainas Augstākās radas deputāta un PACE locekļa Oleksija Hončarenko arestu 2015. gada 1. martā;

6.      aicina Krievijas iestādes steidzami atbrīvot Ukrainas Augstākās radas deputāti un PACE locekli Nadju Savčenko, kura tika nolaupīta Ukrainas teritorijā un tiek nelikumīgi turēta apcietinājumā Krievijas cietumā; uzsver, ka Krievija ir atbildīga par viņas trauslo veselības stāvokli;

7.      prasa nekavējoties atbrīvot Igaunijas policijas darbinieku Estonu Kohveru un ļaut viņam droši atgriezties Igaunijā;

8.      mudina Komisiju un EĀDD, ņemot vērā ES finanšu instrumentu pašreizējo plānošanas posmu, palielināt ES finansiālo palīdzību Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo iestāžu fondus, un ES un Krievijas pilsoniskās sabiedrības forumu iekļaut partnerības instrumentā, lai nodrošinātu stabilu un uzticamu ilgtermiņa atbalstu;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai un Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.