Projekt rezolucji - B8-0250/2015Projekt rezolucji
B8-0250/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0239/2015

Procedura : 2015/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0250/2015
Teksty złożone :
B8-0250/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0250/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

(2015/2592(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 28 lutego 2015 r. w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie dalszego przetrzymywania w więzieniu Nadii Sawczenko;

–       uwzględniając oświadczenie ESDZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uprowadzenia przez rosyjskie służby bezpieczeństwa na terytorium Estonii estońskiego funkcjonariusza policji Estona Kohvera,

–       uwzględniając konsultacje między UE a Rosją dotyczące praw człowieka, przeprowadzone w dniu 28 listopada 2013 r.,

–       uwzględniając zalecenie dla Rady z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie spójnej polityki wobec reżimów, w stosunku do których UE stosuje środki ograniczające w sytuacji, gdy ich przywódcy dbają o osobiste i handlowe interesy w granicach UE[1],

–       uwzględniając swą rezolucję z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie[2],

–       uwzględniając obowiązującą Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, a także zawieszone negocjacje w sprawie nowej umowy między UE a Rosją,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Borys Niemcow, wybitny reformator rosyjskiego społeczeństwa posowieckiego oraz gospodarki rosyjskiej, były wicepremier Federacji Rosyjskiej i jeden z przywódców opozycji liberalnej w Rosji, został zamordowany dwa dni przed protestem publicznym przeciwko sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju oraz konfliktowi na Ukrainie, którego był współorganizatorem;

B.     mając na uwadze, że Borys Niemcow był zdecydowanym zwolennikiem nowoczesnej, dostatniej i demokratycznej Federacji Rosyjskiej, otwartej na świat;

C.     mając na uwadze, że Rosja, jako członek organizacji międzynarodowych takich jak Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, zobowiązała się chronić i wspierać prawa człowieka, podstawowe wolności i praworządność, oraz mając na uwadze, że Unia Europejska wielokrotnie oferowała dodatkową pomoc i wiedzę fachową, aby pomóc Rosji w modernizacji i przestrzeganiu porządku konstytucyjnego i prawnego zgodnie ze standardami Rady Europy;

D.     mając na uwadze utrzymujące się zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o poszanowanie i ochronę praw człowieka oraz o przestrzeganie wspólnie uzgodnionych zasad demokratycznych i praworządności;

E.     mając na uwadze rosnącą potrzebę prowadzenia – przy poparciu wszystkich państw członkowskich – stanowczej, spójnej i kompleksowej polityki UE wobec Rosji, w ramach której wsparcie i pomoc opierać się będą na stanowczej i uczciwej krytyce;

F.     mając na uwadze, że w dniu 4 marca 2015 r. sąd moskiewski odrzucił kolejne odwołanie Nadii Sawczenko w sprawie nielegalnego przetrzymywania jej przez Federację Rosyjską, wniesione z powołaniem się na jej immunitet delegatki do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; mając na uwadze, że 4 marca minęły 82 dni, od kiedy Nadia Sawczenko prowadzi strajk głodowy oraz mając na uwadze, że po tak długim okresie grozi jej trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć; mając na uwadze, że minęło już sześć miesięcy od uprowadzenia przez rosyjskie służby bezpieczeństwa na terytorium Estonii – z pogwałceniem prawa międzynarodowego – estońskiego funkcjonariusza policji Estona Kohvera; mając na uwadze, że nadal jest on nielegalnie przetrzymywany w więzieniu Lefortowo w Moskwie; mając na uwadze, że nie otrzymuje on odpowiedniej pomocy prawnej, pozbawiono go prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz nakazano mu poddać się nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym, których szczegóły nie są znane;

G.     mając na uwadze, że liczne procesy i postępowania sądowe toczące się w ostatnich latach, takie jak sprawy Nawalnego, Magnickiego, Chodorkowskiego czy Politkowskiej, postawiły pod znakiem zapytania niezawisłość i bezstronność instytucji sądowych Federacji Rosyjskiej; mając na uwadze, że przytoczone wyżej głośne przypadki to jedynie sprawy najbardziej znane poza Rosją świadczące o systemowej niewydolności rosyjskiego państwa w odniesieniu do utrzymania rządów prawa i sprawiedliwego traktowania obywateli;

H.     mając na uwadze, że Unia Europejska posiada ważne relacje z Federacją Rosyjską i jest gotowa zaangażować się z nią w szczery i otwarty dialog;

1.      jest głęboko wstrząśnięty i zaniepokojony zabójstwem Borysa Niemcowa, który został zastrzelony przez zawodowych morderców w pobliżu Kremla oraz Placu Czerwonego, gdzie obowiązuje wysoki poziom ochrony;

2.      oddaje hołd Borysowi Niemcowowi w związku z jego działalnością polityczną reformatora oraz promotora modernizacji społeczeństwa rosyjskiego; składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Borysa Niemcowa, członkom opozycji i narodowi rosyjskiemu;

3.      oczekuje, że władze rosyjskie przeprowadzą kompletne, szybkie i przejrzyste śledztwo w sprawie jego zabójstwa i szybko postawią winnych przed sądem; odnotowuje niedawne aresztowania podejrzanych w tej sprawie;

4.      wyraża głębokie zaniepokojenie zamachami na przedstawicieli opozycji, niezależne organizacje praw człowieka i grupy społeczeństwa obywatelskiego w Rosji; zwraca uwagę, że niedawne wydarzenia, takie jak ograniczenia nałożone na organizacje społeczeństwa obywatelskiego, represje w stosunku do opozycji oraz ukierunkowane, agresywne kampanie dezinformacyjne prowadzone przez kontrolowane przez państwo media, wydają się mieć na celu tworzenie podstaw skrajnie nacjonalistycznego klimatu politycznego naznaczonego retoryką antydemokratyczną, represjami oraz mową nienawiści;

5.      wyraża głębokie zaniepokojenie aresztowaniem w dniu 1 marca 2015 r. Ołeksija Honczarenki, członka Rady Najwyższej Ukrainy i delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy;

6.      wzywa władze rosyjskie, aby w trybie pilnym uwolniły Nadię Sawczenko, członkinię Rady Najwyższej Ukrainy i delegatkę do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która została uprowadzona na terytorium Ukrainy i jest nielegalnie przetrzymywana w rosyjskim więzieniu; podkreśla, że Rosja ponosi odpowiedzialność za bardzo zły stan jej zdrowia;

7.      domaga się natychmiastowego uwolnienia estońskiego funkcjonariusza policji Estona Kohvera i jego bezpiecznego powrotu do Estonii;

8.      apeluje do Komisji i ESDZ, by w związku z programowaniem instrumentów finansowych UE zwiększyły pomoc finansową dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie oraz funduszy przeznaczonych dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samorządów, a także by objęły instrumentem partnerstwa forum społeczeństwa obywatelskiego UE–Rosja w celu zapewnienia trwałego i wiarygodnego wsparcia długoterminowego;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.