Förslag till resolution - B8-0250/2015Förslag till resolution
B8-0250/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Csaba Molnár, Boris Zala, Vilija Blinkevičiūtė, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Miroslav Poche, Jo Leinen, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tonino Picula, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Jeppe Kofod, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Neena Gill, Andi Cristea, Zigmantas Balčytis för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0239/2015

Förfarande : 2015/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0250/2015
Ingivna texter :
B8-0250/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0250/2015

Europaparlamentets resolution om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland

(2015/2592(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

–       med beaktande av uttalandet av den 28 februari 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om mordet på Boris Nemtsov,

–       med beaktande av uttalandet av den 4 mars 2015 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, om det fortsatta frihetsberövandet av Nadja Savtjenko,

–       med beaktande av uttalandet av den 4 mars 2015 från Europeiska utrikestjänsten om den ryska säkerhetstjänstens bortförande av den estniske polismannen Eston Kohver på estniskt territorium,

–       med beaktande av de människorättssamråd som hölls mellan EU och Ryssland den 28 november 2013,

–       med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 februari 2012 om att föra en konsekvent politik gentemot de regimer mot vilka EU tillämpar restriktiva åtgärder, i samband med att deras ledare utövar privata och kommersiella intressen inom EU:s gränser[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området[2],

–       med beaktande av det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtal som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, och av de inställda förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Boris Nemtsov, en framträdande reformist av samhället och ekonomin i det postsovjetiska Ryssland, f.d. vice premiärminister för Ryska federationen och en av ledarna för Rysslands liberala opposition, mördades två dagar före en offentlig protest mot den politiska, sociala och ekonomiska situationen i landet och mot Ukrainakonflikten – en demonstration som Nemtsov deltog i att organisera.

B.     Boris Nemtsov var en kraftfull förespråkare för en modern, blomstrande och demokratisk rysk federation vars dörrar står öppna mot världen.

C.     Som medlem av flera internationella organisationer, såsom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Förenta Nationerna, har Ryssland förbundit sig att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen. EU har vid upprepade tillfällen erbjudit extra stöd och experthjälp för att hjälpa Ryssland att modernisera och leva upp till sin konstitutionella och rättsliga ordning, i enlighet med Europarådets normer.

D.     När det gäller respekten för och främjandet av mänskliga rättigheter samt respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer och rättsstatsprincipen väcker utvecklingen i Ryska federationen oro.

E.     Det finns ett allt större behov av en beslutsam, sammanhållen och heltäckande EU-politik gentemot Ryssland, som måste stödjas av alla medlemsstater och inom vilken man erbjuder hjälp och stöd i kombination med en kraftfull och rättvis kritik.

F.     Den 4 mars 2015 avvisade en domstol i Moskva ett nytt överklagande från Nadja Savtjenko mot det olagliga frihetsberövandet av henne från Ryska federationens sida. Klagomålet hade ingivits med hänvisning till hennes immunitet som ledamot av Europarådets parlamentariska församling. Den 4 mars hade Savtjenko hungerstrejkat i 82 dygn. Efter så lång tid löper hon risk för att få bestående hälsoproblem eller dö. Det har nu gått sex månader sedan den ryska säkerhetstjänsten bortförde den estniske polismannen Eston Kohver på estniskt territorium, i strid mot folkrätten. Han sitter fortsatt olagligt fängslad i Lefortovofängelset i Moskva. Kohver får inte adekvat rättshjälp, har fråntagits rätten till en rättvis rättegång och tvingats att genomgå en omotiverad psykiatrisk undersökning vars närmare detaljer ännu inte är kända.

G.     Flera rättegångar och domstolsförfaranden under senare år, till exempel i målen mot Navalnyj, Magnitskij, Chodorkovskij and Politkovskaja, har medfört tvivel om huruvida de ryska rättsinstanserna verkligen är självständiga och oberoende. Dessa uppmärksammade fall är bara de mest kända utanför Ryssland inom ramen för något som utgör en systematisk underlåtenhet från den ryska statens sida att upprätthålla rättsstatsprincipen och skipa rättvisa för sina medborgare.

H.     EU har viktiga förbindelser med Ryska federationen och är redo att föra en uppriktig och öppen dialog med landet.

1.      Europaparlamentet är djupt chockerat och oroat över mordet på Boris Nemtsov, som sköts till döds av yrkesmördare i ett noga säkrat område invid Kreml och Röda torget.

2.      Europaparlamentet uttrycker sin vördnad för Boris Nemtsov för hans politiska verksamhet som reformist och främjare av en modernisering av det ryska samhället. Parlamentet framför sitt uppriktiga deltagande till Boris Nemtsovs familj och vänner, medlemmarna av oppositionen och det ryska folket.

3.      Europaparlamentet förväntar sig att de ryska myndigheterna genomför en fullständig, snabb och öppen utredning av mordet och utan dröjsmål ställer de skyldiga inför rätta. Parlamentet noterar att misstänkta nyligen har häktats i detta fall.

4.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över angreppen mot politiska oppositionsfigurer, oberoende människorättsorganisationer och civilsamhällets grupper i Ryssland. Parlamentet påpekar att utvecklingen på senare tid, t.ex. restriktioner som införts för organisationer i det civila samhället, förtrycket mot den politiska oppositionen och aggressiva, riktade desinformationskampanjer i statligt kontrollerade medier, sammantaget förefaller att tjäna ett syfte: att avsiktligt skapa en grogrund för ett extremnationalistiskt politiskt klimat som kännetecknas av antidemokratisk retorik, förtryck och hatpropaganda.

5.      Europaparlamentet är djupt oroat över häktningen den 1 mars 2015 av Oleksij Honcharenko, ledamot av ukrainska Verkhovna Rada och av Europarådets parlamentariska församling.

6.      Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att omgående frige Nadja Savtjenko, ledamot av ukrainska Verkhovna Rada och av Europarådets parlamentariska församling, som kidnappades på ukrainskt territorium och sitter olagligt frihetsberövad i ryskt fängelse. Parlamentet betonar att Ryssland bär ansvaret för hennes mycket svaga hälsotillstånd.

7.      Europaparlamentet kräver att den estniske polismannen Eston Kohver ska friges omedelbart och få återvända till Estland under säkra former.

8.      Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och utrikestjänsten att, med tanke på den pågående programplaneringen för EU:s finansieringsinstrument, utöka sitt finansiella stöd till det ryska civilsamhället genom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och genom medel avsedda för civilsamhällets organisationer och lokala myndigheter, samt att göra forumet för de civila samhällena i EU och Ryssland till en del av partnerskapsinstrumentet för att säkerställa ett hållbart och trovärdigt stöd på lång sikt.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Ryska federationens president, regering och parlament.