Procedure : 2015/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0251/2015

Indgivne tekster :

B8-0251/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 128kWORD 62k
9.3.2015
PE552.230v01-00
 
B8-0251/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))  
B8‑0251/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland,

−      der henviser til sin beslutning af 11. december 2013 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2012 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati(1),

−      der henviser til erklæringen af 30. december 2014 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om domsafsigelsen mod Alexsej Navalnij og hans bror Oleg Navalnij af domstolen i Zamoskvoretsky,

−      der henviser til redegørelse af 4. marts 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den fortsatte tilbageholdelse af Nadja Savtjenko,

−      der henviser til erklæringen af 4. marts 2015 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om bortførelsen og den fortsatte ulovlige tilbageholdelse af den estiske politibetjent,

−      der henviser til erklæringen af 3. marts 2015 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forbuddet for Sandra Kalniete, medlem af Europa-Parlamentet, mod indrejse i Den Russiske Føderations område,

−      der henviser til redegørelse af 28. februar 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om mordet på Boris Nemtsov,

−      der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere og FN's erklæring om individers og samfundsgruppers ret og pligt til at fremme og beskytte universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

−      der henviser til drøftelserne den 28. november 2013 mellem EU og Rusland om menneskerettigheder,

−      der henviser til resultaterne af møderne den 19. januar, 29. januar og 9. februar 2015 i Udenrigsrådet,

−      der henviser til Ruslands forfatning, navnlig artikel 118, ifølge hvilken retsplejen i Den Russiske Føderation alene varetages af domstolene, og artikel 120, der fastslår, at dommerne er uafhængige og kun underlagt forfatningen og de føderale love,

−      − der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der begge blev ratificeret af Rusland i 1973,

−      der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side og de suspenderede forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Boris Nemtsov var en russisk liberal politiker, medformand for det Ruslands Republikanske Parti – Folkets Frihedsparti (RPR-PARNAS), der er et registreret politisk parti uden pladser i Statsdumaen og med en plads på regionalt parlamentsniveau;

B.     der henviser til, at Boris Nemtsov var vicepremierminister i Rusland i 1997 og 1998 under præsident Boris Jeltsin; der henviser til, at han havde været en politisk modstander og uforbeholden kritiker af Vladimir Putin siden 1999, hvor han som medstifter promoverede Unionen af Højre Kræfter, en liberaldemokratisk koalition, der opnåede næsten 6 million stemmer (8,6 % af de samlede stemmer) ved parlamentsvalget i december 1999;

C.     der henviser til, at Boris Nemtsov var en aktiv arrangør og deltager i systemkritikermarcher, civile aktioner og demonstrationer for retfærdige valg (strategi 31), der er oppositionsdemonstrationer afholdt siden 2006, og til at han blev arresteret i 2007, 2010 og 2011 under demonstrationer;

D.     der henviser til, at Boris Nemtsov blev myrdet den 27. februar 2015 på en bro i nærheden af Kreml og Den Røde Plads i Moskva, hvor han kom gående med en kvinde, af en gerningsmand, der ifølge politiets officielle version skød ham flere gange i ryggen fra en hvid bil;

E.     E. der henviser til, at drabet fandt sted dagen før en demonstration planlagt af Nemtsov mod præsident Vladimir Putin, og at denne begivenhed derefter blev omdannet til en march med deltagelse af tusindvis af mennesker til ære for den myrdede politiske leder;

F.     der henviser til, at Nemtsov i et interview med The Financial Times erklærede, at han arbejdede på en rapport om russiske soldater i Ukraine, og i et andet interview, der blev offentliggjort den 10. februar 2015 på det russiske nyhedswebsted "Sobesednik", udtrykte frygt for, at han ville blive myrdet;

G.     der henviser til, at de russiske myndigheder har nedsat et undersøgelsesudvalg for at undersøge mordet på Nemtsov, og at dette udvalg har opført en liste over en række mulige mistænkte, herunder ultranationalister, islamistiske ekstremister, personlige fjender og grupper forbundet med politik;

H.     der henviser til, at der ikke er noget klart bevis for ansvaret eller begrundelsen for mordet;

I.      der henviser til, at ifølge Alexander Bortnikov, lederen af FSB (den russiske føderale sikkerhedstjeneste), er en række mænd, der er mistænkt for at have begået mordet, blevet arresteret og efterforskningen er stadig i gang;

J.      der henviser til, at politiske modstandere af Vladimir Putin uden for Rusland i starten mistænkte Putin, men at Kreml afviste alle beskyldninger med den begrundelse, at de var ulogiske og uacceptable, eftersom Nemtsov ikke udgjorde en trussel mod præsidenten; der henviser til, at Kreml har antydet, at mordet kan have været en provokation, der havde til formål at destabilisere den russiske regering og stat;

K.     der henviser til, at det internationale samfund har fordømt mordet og opfordret til en åben og gennemsigtig undersøgelse med henblik på at få sandheden bragt frem i lyset;

L.     der henviser til, at der sandsynligvis er politiske grunde bag mordet, og til at ytringsfrihed og fri politisk aktivitet bør sikres uden forbehold og frygt for alle borgere i Rusland;

M.    der henviser til, at der er blevet fremført utallige indvendinger imod vedtagelsen af loven om "fremmede agenter", der pålægger alle ngo’er, der modtager støtte fra udlandet og er involveret i løst definerede "politiske aktiviteter", at lade sig registrere som "fremmede agenter";

N.     der henviser til, at en føderal lov, der forbyder ”propaganda for utraditionelle seksuelle forhold blandt mindreårige" blev indført i juni 2013;

O.     der henviser til, det af Amnesty Internationals rapport om "krænkelser af retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden i Rusland" fremgår, at listen over journalister, der er blevet angrebet og dræbt i Rusland, er stadigt voksende;

P.     der henviser til, at både ytringsfrihed og love og regler bør overholdes, samtidig med at den russiske regering ikke ønsker at blive destabiliseret af eksterne aktører, f.eks. tredjelande;

Q.     der henviser til, at der er behov for at mindske spændingerne i forholdet mellem EU og Rusland og genskabe en situation med harmonisk og fredeligt samarbejde;

1.      fordømmer mordet på Boris Nemtsov og udtrykker sin medfølelse med ofrets pårørende og de mange, der deltog i marchen efter mordet;

2.      opfordrer de russiske myndigheder til at gennemføre deres undersøgelser på en gennemsigtig og klar måde for så hurtigt som muligt at finde frem til, hvem der myrdede Boris Nemtsov, og årsagerne til dette mord;

3.      opfordrer de russiske myndigheder til at garantere undersøgelsens uafhængighed og upartiskhed for at udelukke enhver deltagelse af personer med tilknytning til statsmagten;

4.      understreger betydningen af at sikre ytringsfrihed og fri politisk aktivitet, der giver folk mulighed for frit at udtrykke deres ideer og arrangere begivenheder, og om nødvendigt protestere og demonstrere, uden at arrangører eller deltagere i demonstrationer udsættes for vold, begrænsninger, chikane eller trusler;

5.      understreger betydningen af at have en politisk opposition, for at sikre en konstant debat og udveksling af synspunkter og ideer i politik- og lovgivningsprocesserne i Rusland;

6.      opfordrer den russiske regering til at sikre ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden i Rusland med respekt for den enkeltes frie valg, uanset nationalitet, seksuel orientering eller politiske synspunkter, i overensstemmelse med international menneskerettighedslovgivning og -standarder og den russiske forfatning;

7.      opfordrer den russiske regering til at fremme mediefrihed og -pluralisme og sikre, at der ikke forekommer nogen censur i massemedierne;

8.      fordømmer alle former for forfølgelse og chikane af journalister samt de utilfredsstillende resultater af undersøgelser af tidligere angreb;

9.      opfordrer den russiske regering til at fremme en fair og fri politisk debat, uden nogen form for atmosfære af intolerance over for offentlige protester;

10.    opfordrer de russiske myndigheder til at sikre respekt for alle mindretals rettigheder og deres repræsentation i alle samfundets sektorer, på det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske plan;

11.    understreger, at de europæiske institutioner og Rusland bør samarbejde for at genskabe gensidig respekt for den frie bevægelighed for personer og varer, samt fuld respekt for de grundlæggende rettigheder;

12.    udtrykker håb om, at forbindelserne mellem Rusland og EU vil være baseret på respekt for menneskerettighederne i en atmosfære af fred og harmoni;

13.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament, EU-Udenrigstjenesten, OSCE og Europarådet.

(1)

Texts adopted, P7_TA(2013)0575.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik