Projekt rezolucji - B8-0251/2015Projekt rezolucji
B8-0251/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Kristina Winberg, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD

Procedura : 2015/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0251/2015
Teksty złożone :
B8-0251/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0251/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

(2015/2592(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji,

−      uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie[1],

−      uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie skazania Aleksieja Nawalnego i jego brata Olega Nawalnego przez Zamoskworecki Sąd Rejonowy,

−      uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 4 marca 2015 r. w sprawie stałego przetrzymywania Nadii Sawczenko,

−      uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z 4 marca 2015 r. w sprawie porwania i nielegalnego przetrzymywania estońskiego policjanta,

−      uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 3 marca dotyczące odmowy wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej dla posłanki do Parlamentu Europejskiego Sandry Kalniete,

−      uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 28 lutego 2015 r. w sprawie zamordowania Borysa Niemcowa,

−      uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka oraz Deklarację ONZ praw i obowiązków jednostki, grup i organów społeczeństwa w zakresie wspierania i ochrony powszechnie uznawanych praw człowieka i podstawowych wolności,

−      uwzględniając konsultacje między UE a Rosją dotyczące praw człowieka przeprowadzone w dniu 28 listopada 2013 r.,

−      uwzględniając wyniki posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2015 r., 29 stycznia 2015 r. i 9 lutego 2015 r.,

−      uwzględniając konstytucję Rosji, w szczególności jej art. 118, który stanowi, że sprawiedliwość w Federacji Rosyjskiej sprawują wyłącznie sądy, oraz art. 120, który stanowi, że sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji Federacji Rosyjskiej i prawu federalnemu,

−      uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, ratyfikowane przez Rosję w 1973 r.,

−      uwzględniając obowiązującą Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, a także zawieszone negocjacje w sprawie nowej umowy między UE a Rosją,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że Borys Niemcow był rosyjskim politykiem liberalnym, wiceprzewodniczącym Republikańskiej Partii Rosji - Partii Wolności Narodowej, zarejestrowanej partii politycznej bez reprezentacji w Dumie i z jednym mandatem na szczeblu regionalnym;

B.     mając na uwadze, że Borys Niemcow był wicepremierem Rosji w latach 1997 i 1998 za prezydentury Borysa Jelcyna; mając na uwadze, że był on przeciwnikiem politycznym i zdecydowanym krytykiem Władimira Putina od 1999 r., kiedy to został współzałożycielem Sojuszu Sił Prawicowych, koalicji liberalno-demokratycznej, która uzyskała niemal 6 mln głosów (8,6 %) w wyborach parlamentarnych w grudniu 1999 r.;

C.     mając na uwadze, że Borys Niemcow był aktywnym organizatorem i uczestnikiem marszów niezgody, ruchu obywatelskiego Strategia 31 i wieców na rzecz uczciwych wyborów - protestów opozycyjnych organizowanych od 2006 r., a także mając na uwadze, że aresztowano go w latach 2007, 2010 i 2011 podczas demonstracji;

D.     mając na uwadze, że Borys Niemcow został zamordowany w dniu 27 lutego 2015 r. w pobliżu Kremla i Placu Czerwonego w Moskwie, podczas gdy spacerował w towarzystwie pewnej kobiety, przez osobę w białym samochodzie, która oddała kilka strzałów w plecy, według oficjalnej wersji policji;

E.     mając na uwadze, że zabójstwo miało miejsce w dniu poprzedzającym planowany przez Niemcowa protest przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi, który to protest przekształcił się w marsz tysięcy osób oddających hołd zamordowanemu przywódcy politycznemu;

F.     mając na uwadze, że w wywiadzie dla Financial Times Borys Niemcow oświadczył, że pracuje nad sprawozdaniem na temat rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, a w innym wywiadzie dla rosyjskiego portalu informacyjnego „Sobiesiednik” opublikowanym w dniu 10 lutego 2015 r. wyraził obawy, że zostanie zamordowany;

G.     mając na uwadze, że władze rosyjskie powołały komisję śledczą, która ma zbadać okoliczności zabójstwa Borysa Niemcowa, a komisja ta sporządziła listę ewentualnych podejrzanych, na której znaleźli się ultranacjonaliści, islamscy ekstremiści, prywatni wrogowie i grupy związane z polityką;

H.     mając na uwadze, że nie ma jasnych dowodów dotyczących odpowiedzialności za zabójstwo i jego przyczyn;

I.      mając na uwadze, że aresztowano kilka osób podejrzanych o popełnienie tego przestępstwa, według szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandra Bortnikowa, a dochodzenie jest nadal w toku;

J.      mając na uwadze, że poza Rosją początkowo politycy przeciwni Władimirowi Putinowi rzucili na niego oskarżenia, ale Kreml odrzucił je wszystkie, twierdząc, że są one „nielogiczne” oraz „niedopuszczalne”, ponieważ Borys Niemcow nie stanowił zagrożenia dla prezydenta; mając na uwadze, że Kreml zasugerował, że zabójstwo mogło stanowić „prowokację” mającą na celu destabilizowanie rządu i centralnej administracji państwowej w Rosji;

K.     mając na uwadze, że społeczność międzynarodowa potępiła zabójstwo i wezwała do przeprowadzania przejrzystego i niezależnego dochodzenia w celu ustalenia prawdy;

L.     mając na uwadze, że najprawdopodobniej zabójstwo było motywowane politycznie, a wolność słowa i uczestnictwa w życiu politycznym należy zapewnić wszystkim w Rosji, bez uprzedzeń i strachu, dla wszystkich obywateli;

M.    mając na uwadze, że bardzo krytykowane było przyjęcie „ustawy o zagranicznych agentach”, która nakłada na organizacje pozarządowe otrzymujące fundusze z zagranicy i prowadzące ogólnikowo określoną „działalność polityczną” obowiązek rejestracji jako „organizacje pełniące funkcje zagranicznych agentów”,

N.     mając na uwadze, że w czerwcu 2013 r. wprowadzono federalną ustawę zakazującą „propagandy nietradycyjnych stosunków seksualnych wśród nieletnich”;

O.     mając na uwadze, że według sprawozdania Amnesty International w sprawie naruszania prawa do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń w Rosji, stale zwiększa się liczba dziennikarzy będących obiektem napaści i zabójstw w Rosji;

P.     mając na uwadze, że należy zapewnić wolność słowa oraz przestrzeganie przepisów i zasad, a jednocześnie rząd rosyjski nie chce doznać destabilizacji ze strony podmiotów zewnętrznych, takich jak kraje trzecie;

Q.     mając na uwadze, że stosunki między UE a Rosją należy złagodzić i ponownie ustanowić spokojną i pokojową współpracę;

1.      potępia zabójstwo Borysa Niemcowa i składa kondolencje bliskim ofiary oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w marszu po zabójstwie;

2.      wzywa władze rosyjskie do przeprowadzenia dochodzenia w sposób jasny i przejrzysty w celu ustalenia jak najszybciej sprawców i powodów zabójstwa Borysa Niemcowa;

3.      wzywa władze rosyjskie do zagwarantowania niezależności i bezstronności dochodzenia w celu wyeliminowania wszelkiego udziału osób powiązanych z aparatem państwowym,

4.      podkreśla znaczenie zapewnienia wolności wypowiedzi i uczestnictwa w życiu politycznym, co daje ludziom możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów i organizowania wydarzeń publicznych, w razie potrzeby protestów i innych demonstracji, bez przemocy, ograniczeń, prześladowań czy gróźb wobec organizatorów i uczestników demonstracji;

5.      podkreśla znaczenie istnienia opozycji politycznej, co zapewnia stałą debatę i wymianę poglądów i pomysłów w życiu politycznym i w procesie stanowienia prawa w Rosji,

6.      wzywa rząd rosyjski do zagwarantowania wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń w Rosji przy poszanowaniu wolnego wyboru jednostek, niezależnie od ich obywatelstwa, orientacji seksualnej czy poglądów politycznych, zgodnie z międzynarodowymi przepisami i standardami praw człowieka i rosyjskiej konstytucji;

7.      wzywa rząd Rosji do promowania wolności i pluralizmu mediów oraz zapewnienia braku jakiejkolwiek cenzury w mediach;

8.      potępia wszelkie formy prześladowania i nękania dziennikarzy oraz niezadowalające wyniki dochodzeń w sprawie ostatnich ataków;

9.      wzywa rząd Rosji do promowania sprawiedliwej i swobodnej debaty politycznej przy unikaniu wszelkiego rodzaju atmosfery nietolerancji publicznych protestów;

10.    wzywa władze rosyjskie do zapewnienia przestrzegania praw wszystkich mniejszości i ich reprezentacji we wszystkich sektorach społeczeństwa na szczeblu politycznym, społecznym, kulturowym i gospodarczym;

11.    podkreśla, że instytucje europejskie i Rosja powinny współpracować w celu przywrócenia wzajemnego poszanowania przepływu osób i towarów, z pełnym poszanowaniem wszystkich praw podstawowych;

12.    wyraża nadzieję, że stosunki między Rosją a UE będą się opierać na zasadzie poszanowania praw człowieka w kontekście pokoju i harmonii;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, ESDZ, OBWE i Radzie Europy.