Menetlus : 2015/2592(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0252/2015

Esitatud tekstid :

B8-0252/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0074

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 127kWORD 59k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0239/2015
9.3.2015
PE552.231v01-00
 
B8-0252/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Vene opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Vene opositsioonijuhi Boriss Nemtsovi mõrvamise ja demokraatia olukorra kohta Venemaal (2015/2592(RSP))  
B8‑0252/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta, eelkõige 23. oktoobri 2014. aasta resolutsiooni vabaühenduse Memorial tegevuse lõpetamise kohta(1),

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 28. veebruari 2015. aasta avaldust Boriss Nemtsovi mõrvamise kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 4. märtsi 2015. aasta avaldust Nadija Savtšenko jätkuva kinnipidamise kohta,

–       võttes arvesse 28. novembril 2013 toimunud ELi ja Venemaa konsultatsioone inimõiguste alal,

–       võttes arvesse Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut ning peatatud läbirääkimisi ELi ja Venemaa uue lepingu sõlmimiseks,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Boriss Nemtsov, endine Venemaa Föderatsiooni asepeaminister, endine Nižni Novgorodi kuberner ning üks Venemaa liberaalse ja demokraatliku opositsiooni juhte, mõrvati kaks päeva enne 2. märtsiks kavandatud majanduskriisi tagajärgede ja Ukraina konflikti vastast meeleavaldust, mille korraldamisega ta tegeles; arvestades, et mõrvaeelsetel nädalatel uuris Boriss Nemtsov Venemaa osalust Donbassi konfliktis ja tal oli kavas selle kohta ülevaade avaldada; arvestades, et Nemtsovi mõrvaga seoses on arreteeritud viis meest, kuid ei ole teada, kas keegi neist viiest tegi surmavad lasud; arvestades, et Vene ametivõimud ei lubanud mitmel Euroopa Parlamendi liikmel ja mitme riigi delegatsioonidel Venemaa Föderatsiooni territooriumile siseneda, mille tõttu need ei saanud Nemtsovi matustel osaleda;

B.     arvestades, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ütles 28. veebruaril 2015, et „Boriss Nemtsov oli ajakohase, eduka ja demokraatliku, maailmale avatud Venemaa Föderatsiooni kindlameelne eestkõneleja”;

C.     arvestades, et Venemaa Föderatsioon kui Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) täisliige ja ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni allkirjastanud riik on võtnud endale kohustuse järgida demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning austada põhivabadusi ja inimõigusi; arvestades, et õigusriigi põhimõtete sagedased rasked rikkumised ning viimastel aastatel vastuvõetud kitsendavad seadused, mille mitmeti mõistetavaid sätteid kasutatakse opositsiooni ja kodanikuühiskonna jõudude üha karmimaks piiramiseks ning sõna- ja kogunemisvabaduse takistamiseks, on viinud sinnamaale, et Venemaa ei täida enam oma rahvusvahelisi ja sisemisi kohustusi;

D.     arvestades, et viimastel aastatel on inimõiguste olukord Venemaal järsult halvenenud; arvestades, et ELi esindajatel keelatakse valikuliselt ja ilmselt suvalistel põhjustel Venemaale siseneda; arvestades, et Vene ametivõimud ei lubanud mitmel Euroopa Parlamendi liikmel ja mitme riigi delegatsioonidel Venemaa Föderatsiooni territooriumile siseneda, mille tõttu need ei saanud Nemtsovi matustel osaleda;

E.     arvestades, et üha enam on vaja, et ELil oleks Venemaa suhtes ühine, kindel, ühtne ja terviklik poliitika, mida jagaksid kõik liikmesriigid ning mille raames antaks toetust ja abi, kuid ühtlasi tehtaks selget ja õiglast kriitikat, lähtudes universaalsetest väärtustest, mida on lubanud järgida nii EL kui ka Venemaa;

F.     arvestades, et 19. veebruaril 2015 mõisteti Vene opositsioonijuht Aleksei Navalnõi ühest eelseisvast meeleavaldusest teavitavate lendlehtede levitamise eest viieteistkümneks päevaks vangi; arvestades, et 30. detsembril 2014 mõistis kohus Aleksei Navalnõile tingimisi kolme ja poole aastase vanglakaristuse ning tema vennale Oleg Navalnõile sama pika reaalse vanglakaristuse;

G.     arvestades, et 4. märtsil 2015 lükkas Moskva kohus tagasi Nadija Savtšenko uue kaebuse enda ebaseadusliku kinnipidamise vastu Vene Föderatsiooni poolt, kusjuures kaebuses oli viide Savtšenko kui Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikme puutumatusele; arvestades, et 4. märtsi seisuga oli Savtšenko 82 päeva näljastreiki pidanud, ning arvestades, et sedavõrd pikaajaline nälgimine võib põhjustada püsivaid tervisekahjustusi või isegi surma;

H.     arvestades, et kuus kuud tagasi röövisid Venemaa julgeolekuteenistused rahvusvahelist õigust rikkudes Eesti territooriumilt Eesti politseiametniku Eston Kohveri; arvestades, et Kohverit peetakse ikka veel ebaseaduslikult kinni Moskva Lefortovo vanglas; arvestades, et talle ei võimaldata asjakohast õigusabi, talt on võetud õigus õiglasele kohtumõistmisele ning talle on määratud põhjendamatu psühhiaatriline läbivaatus, mille üksikasjad ei ole teada;

I.      arvestades, et Euroopa demokraatia rahastu üheks objektiks on venekeelse meedia pluralismi probleem, ning arvestades, et selle rahastu ülesanne on koos partneritega välja töötada uusi meediaalgatusi;

 

1.      on vapustatud Venemaa viimaste aastate tähelepanuväärseimast poliitilisest mõrvast – Boriss Nemtsovi tapmisest, mis toimus Kremli lähedal, videokaamerate ning politsei- ja julgeolekujõudude valvataval maa-alal;

2.      avaldab austust Boriss Nemtsovile kui väljapaistvale opositsioonijuhile, poliitilise liikumise Solidarnost asutajale ja juhile, president Vladimir Putini ja Ukraina sõja ühele peamisele kritiseerijale ning julgele ja veendumustega inimesele, kes jäi ausaks ja siiraks kogu oma poliitilise karjääri vältel ning kelle elu oli pühendatud Venemaa demokraatlikumaks, majanduslikult edukamaks ja avatumaks muutmisele ning Venemaa kindlale partnerlusele oma naaber- ja partnerriikidega;

3.      avaldab sügavat kaastunnet Boriss Nemtsovi perekonnale ja sõpradele, opositsionääridele ja Vene rahvale; taunib Venemaa juhtkonna otsust takistada teatavatel ELi diplomaatidel ja riikide delegatsioonidel Nemtsovi matustel osalemast, millega takistati ELi püüet avaldada austust nendele vapratele Venemaa kodanikele, kes astuvad välja universaalsete väärtuste kaitseks;

4.      nõuab Nemtsovi mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist; on seisukohal, et OSCE, Euroopa Nõukogu ja ÜRO raames kasutada olevad vahendid aitavad tagada erapooletu ja õiglase uurimise;

5.      kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles edasise Venemaa-poliitika kujundamisel arvesse võtma asjaolu, et Vene võimude loodud poliitiline õhkkond on ette valmistanud viljaka pinnase sedalaadi mõrvadeks, vägivallaks ja survestamiseks;

6.      väljendab sügavat muret seoses Venemaa poliitilise süsteemiga, millele on järjest rohkem omane kasutada oma riigi piires rõhumist ja terrorit ning korraldada piiri taga sõda ja vägivalda;

7.      kutsub Venemaa ametivõime üles lõpetama häbiväärse propaganda- ja infosõja naaberriikide, läänemaailma ja oma rahva vastu, mis on Venemaad muutmas terrori ja hirmu märki kandvaks riigiks, kus Krimmi annekteerimine ja Ukrainas ägenev sõda on natsionalistliku eufooria aluseks ning kus Kreml kasvatab ja õhutab viha ja sõjakust; taunib uut propagandasõda demokraatlike väärtuste ja põhiväärtuste vastu, kus neid väärtusi näidatakse Vene ühiskonnale võõra ja vastuvõetamatuna; tuletab meelde, et nii Euroopa Liit kui ka Venemaa Föderatsioon on mitmete rahvusvaheliste deklaratsioonide ja lepingutega kohustunud universaalseid demokraatlikke väärtusi ja põhiõigusi kaitsma;

8.      väljendab sügavat muret seoses opositsionääride, ajakirjanike ja ametivõime kritiseerivate inimeste tapmise ning süstemaatilise hirmutamise ja ahistamisega, kus ohvrite hulgas on Anna Politkovskaja, 2006. aastal Moskvas tapetud avameelselt kriitiline ajakirjanik, ja Natalja Estemirova, 2009. aastal Tšetšeenias röövitud ja tapetud inimõiguste aktivist, samuti seoses jätkuva rünnakulainega Venemaa sõltumatute inimõigusorganisatsioonide ja kodanikuühiskonna rühmade vastu; mõistab hukka Ukraina Ülemraada ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikme Oleksi Hontšarenko arreteerimise, mis toimus 1. märtsil 2015;

9.      peab väga murettekitavaks, et Venemaa kui ÜRO, Euroopa Nõukogu ja OSCE liikmesriik ei täida oma rahvusvahelisi kohustusi ega järgi põhilisi inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid; on seisukohal, et Venemaa Föderatsioon peab endale võetud kohustusi täitma; peab kahetsusväärseks, et viimase aja sündmused näitavad Venemaa vastandumist toimivale demokraatiale, mis peaks hõlmama opositsiooni, õigusriigi põhimõtete ja riigi kohtusüsteemi sõltumatuse respekteerimist;

10.    kutsub Venemaa ametivõime üles vabastama viivitamatult kõik poliitvangid, sealhulgas Oleg Navalnõi;

11.    kutsub Venemaa ametivõime üles kiiremas korras vabastama Ukraina Ülemraada ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikme Nadija Savtšenko, kes rööviti Ukraina territooriumilt ja keda peetakse ebaseaduslikult kinni ühes Venemaa vanglas; toonitab, et Venemaa kannab vastutust Savtšenko äärmiselt nõrga tervisliku seisundi eest;

12.    nõuab Eesti politseiametniku Eston Kohveri kohest vabastamist ja turvalist tagasitoimetamist Eestisse;

13.    deklareerib, et tõeline Venemaa toetamine tähendab Vene demokraatide toetamist, kes võitlevad inimväärikuse ja väärtuspõhise Venemaa eest ning väärivad meie täielikku solidaarsust;

14.    Kutsub Euroopa Parlamenti üles koostama Venemaa Föderatsioonis ja Venemaa Föderatsiooni poolt okupeeritud Krimmis tegutsevate valitsusväliste inimõigusorganisatsioonide nimekirja ja neid organisatsioone toetama;

15.    nõuab, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjon töötaksid välja tugevama programmi Venemaa kodanikuühiskonna toetamiseks ning otsiksid ja looksid kodanikuühiskonna kaasamiseks uusi võimalusi eesmärgiga edendada selliseid väärtusi nagu demokraatia, inimõigused ja õigusriik;

16.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0039.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika