Projekt rezolucji - B8-0252/2015Projekt rezolucji
B8-0252/2015

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

  9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy w imieniu grupy PPE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0239/2015

  Procedura : 2015/2592(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0252/2015
  Teksty złożone :
  B8-0252/2015
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8‑0252/2015

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

  (2015/2592(RSP))

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji, w szczególności rezolucję z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zamknięcia organizacji pozarządowej Memoriał[1],

  –       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini z dnia 28 lutego 2015 r. w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa,

  –       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie dalszego przetrzymywania w więzieniu Nadii Sawczenko;

  –       uwzględniając unijno-rosyjskie konsultacje dotyczące praw człowieka, przeprowadzone w dniu 28 listopada 2013 r.,

  –       uwzględniając obowiązującą Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, a także zawieszone negocjacje w sprawie nowej umowy między UE a Rosją,

  –       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.     mając na uwadze, że Borys Niemcow, były wicepremier Federacji Rosyjskiej, były gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego i jeden z przywódców opozycji liberalno-demokratycznej w Rosji, został zamordowany dwa dni przed zaplanowaną na 1 marca 2015 r. demonstracją przeciwko skutkom kryzysu gospodarczego i konfliktowi na Ukrainie, którą organizował; mając na uwadze, że w tygodniach poprzedzających zabójstwo Borys Niemcow badał udział Rosji w konflikcie w Donbasie i miał zamiar opublikować raport w tej sprawie; mając na uwadze, że w związku z zabójstwem Borysa Niemcowa aresztowano pięć osób, ale nie jest jasne, czy którykolwiek z zatrzymanych oddał śmiertelne strzały; mając na uwadze, że władze rosyjskie nie zezwoliły kilku posłom do Parlamentu Europejskiego oraz kilku delegacjom krajowym na wjazd do Federacji Rosyjskiej i tym samym uniemożliwiły im udział w pogrzebie Borysa Niemcowa;

  B.     mając na uwadze, że wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Federica Mogherini oświadczyła w dniu 28 lutego 2015 r., iż „Borys Niemcow był zdecydowanym zwolennikiem nowoczesnej, dostatniej i demokratycznej Federacji Rosyjskiej, otwartej na świat”;

  C.     mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako pełnoprawny członek Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz sygnatariusz Powszechnej deklaracji praw człowieka zobowiązała się przestrzegać uniwersalnych zasad demokracji i praworządności oraz szanować podstawowe wolności i prawa człowieka; mając na uwadze, że z powodu licznych poważnych naruszeń praworządności oraz przyjęcia w ostatnich latach restrykcyjnych przepisów, które zawierają niejasne postanowienia wykorzystywane do dalszego ograniczania opozycji i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz do blokowania wolności słowa i zgromadzeń, Rosja nie wypełnia swoich międzynarodowych i krajowych zobowiązań;

  D.     mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka w Rosji w ostatnich latach dramatycznie się pogorszyła; mając na uwadze, że przedstawicielom UE selektywnie zabrania się wjazdu do Rosji z najwyraźniej arbitralnych względów; mając na uwadze, że władze rosyjskie nie zezwoliły kilku posłom do Parlamentu Europejskiego oraz kilku delegacjom krajowym na wjazd do Federacji Rosyjskiej i tym samym uniemożliwiły im udział w pogrzebie Borysa Niemcowa;

  E.     mając na uwadze, że istnieje rosnąca potrzeba prowadzenia wspólnej, stanowczej, spójnej i kompleksowej polityki UE wobec Rosji, popieranej przez wszystkie państwa członkowskie, przewidującej pomoc i wsparcie, ale również stanowczą i uczciwą krytykę opartą na uniwersalnych wartościach, których zarówno UE, jak i Rosja zgodziły się strzec;

  F.     mając na uwadze, że w dniu 19 lutego 2015 r. rosyjski przywódca opozycji Aleksiej Nawalny został skazany na piętnaście dni aresztu za rozdawanie ulotek informujących o zbliżającej się demonstracji; mając na uwadze, że w dniu 30 grudnia 2014 r. sąd skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, a jego brata Olega Nawalnego na 3,5 roku pozbawienia wolności;

  G.     mając na uwadze, że w dniu 4 marca 2015 r. sąd moskiewski odrzucił kolejne odwołanie Nadii Sawczenko w sprawie nielegalnego przetrzymywania jej przez Federację Rosyjską, wniesione z powołaniem się na jej immunitet delegatki do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; mając na uwadze, że 4 marca minęły 82 dni, od kiedy Nadia Sawczenko prowadzi strajk głodowy oraz mając na uwadze, że po tak długim okresie grozi jej trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć;

  H.     mając na uwadze, że minęło sześć miesięcy od uprowadzenia przez rosyjskie służby bezpieczeństwa na terytorium Estonii – z pogwałceniem prawa międzynarodowego – estońskiego funkcjonariusza policji Estona Kohvera; mając na uwadze, że nadal jest on nielegalnie przetrzymywany w więzieniu Lefortowo w Moskwie; mając na uwadze, że nie otrzymuje on odpowiedniej pomocy prawnej, pozbawiono go prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz nakazano mu poddać się nieuzasadnionym badaniom psychiatrycznym, których szczegóły nie są znane;

  I.      mając na uwadze, że Europejski Fundusz na rzecz Demokracji zajmuje się sprawą pluralizmu mediów rosyjskojęzycznych oraz mając na uwadze, że wraz z partnerami został poproszony o opracowanie nowych inicjatyw medialnych;

  1.      jest głęboko wstrząśnięty najbardziej znaczącym mordem politycznym w najnowszej historii Rosji – zabójstwem Borysa Niemcowa, który został zastrzelony w pobliżu Kremla, w miejscu nadzorowanym przez kamery wideo i patrolowanym przez policję i służby bezpieczeństwa;

  2.      składa hołd Borysowi Niemcowowi, prominentnemu przywódcy opozycji, założycielowi i przywódcy ruchu politycznego „Solidarnost”, głównemu krytykowi prezydenta Władimira Putina i wojny na Ukrainie, człowiekowi odważnemu i zaangażowanemu, który w ciągu całej swojej kariery politycznej pozostał uczciwy i szczery, który poświęcił swoje życie pracy na rzecz bardziej demokratycznej, dostatniej i otwartej Rosji oraz solidnego partnerstwa Rosji z jej sąsiadami i partnerami;

  3.      składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Borysa Niemcowa, członkom opozycji i narodowi rosyjskiemu; potępia decyzję przywódców rosyjskich uniemożliwiającą udział niektórych dyplomatów i delegacji krajowych w jego pogrzebie, niwecząc tym samym próbę oddania przez UE hołdu dzielnym obywatelom Rosji występującym w obronie uniwersalnych wartości;

  4.      domaga się niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie zabójstwa; uważa, że instrumenty dostępne w ramach OBWE, Rady Europy i Narodów Zjednoczonych pomogłyby zapewnić bezstronne i uczciwe śledztwo;

  5.      zwraca się do Rady, Komisji i państw członkowskich, aby przy wyznaczaniu ram przyszłej polityki wobec Rosji wzięły pod uwagę fakt, że atmosfera polityczna stworzona przez władze rosyjskie przygotowała podatny grunt pod tego rodzaju morderstwa, przemoc i naciski;

  6.      wyraża poważne zaniepokojenie reżimem politycznym w Rosji, który coraz częściej charakteryzuje stosowanie represji i terroru wewnątrz kraju i prowadzenie wojny i przemoc poza jego granicami;

  7.      wzywa władze rosyjskie do zaprzestania żenującej propagandy i wojny informacyjnej wobec swoich sąsiadów, świata Zachodu i własnego narodu, przekształcającej Rosję w państwo terroru i strachu, w którym nacjonalistyczną euforię opiera się na aneksji Krymu i eskalacji wojny na Ukrainie, i w którym Kreml kultywuje i prowokuje nienawiść i walkę; potępia nową wojnę propagandową prowadzoną przeciwko demokratycznym i podstawowym wartościom, które przedstawiane są społeczeństwu rosyjskiemu jako obce; przypomina, że w licznych międzynarodowych deklaracjach i układach Unia Europejska i Federacja Rosyjska zobowiązały się do ochrony uniwersalnych wartości demokratycznych i praw podstawowych;

  8.      wyraża głębokie zaniepokojenie zabójstwami i stałym zastraszaniem i nękaniem członków opozycji, dziennikarzy i osób krytycznych wobec władz, między innymi Anny Politkowskiej, odważnej dziennikarki zabitej w Moskwie w 2006 r. i Natalii Estemirowej, działaczki praw człowieka uprowadzonej w Czeczenii i zastrzelonej w 2009 r., a także stałą falą ataków na niezależne organizacje praw człowieka i grupy społeczeństwa obywatelskiego w Rosji; potępia aresztowanie w dniu 1 marca 2015 r. Ołeksija Honczarenki, członka Rady Najwyższej Ukrainy i delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy;

  9.      jest głęboko zaniepokojony faktem, że Rosja nie przestrzega międzynarodowych zobowiązań prawnych, które podjęła jako członek Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i OBWE, a także podstawowych praw człowieka i zasad praworządności; uważa, że Federacja Rosyjska powinna wypełniać zobowiązania, pod którymi się podpisała; ubolewa z powodu ostatnich wydarzeń, które pokazują, że Rosja przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku dobrze funkcjonującej demokracji, obejmującej poszanowanie opozycji, praworządności i niezależności krajowego wymiaru sprawiedliwości;

  10.    wzywa władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym Olega Nawalnego;

  11.    wzywa władze rosyjskie, aby w trybie pilnym uwolniły Nadię Sawczenko, członkinię Rady Najwyższej Ukrainy i delegatkę do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która została uprowadzona na terytorium Ukrainy i jest nielegalnie przetrzymywana w rosyjskim więzieniu; podkreśla, że Rosja ponosi odpowiedzialność za bardzo słaby stan jej zdrowia;

  12.    apeluje o natychmiastowe uwolnienie estońskiego funkcjonariusza policji Estona Kohvera i jego bezpieczny powrót do Estonii;

  13.    oświadcza, że prawdziwe poparcie dla Rosji oznacza wspieranie rosyjskich demokratów walczących o godność i Rosję opartą na wartościach, którzy zasługują na naszą pełną solidarność;

  14.    zwraca się do Parlamentu Europejskiego o sporządzenie listy pozarządowych organizacji praw człowieka działających w Federacji Rosyjskiej i na Krymie, okupowanym przez Federację Rosyjską, oraz o wspieranie tych organizacji;

  15.    nalega na wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel i Komisję, aby opracowały solidniejszy program wsparcia rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz by poszukiwały nowych możliwości nawiązania kontaktów z nim i rozwijały te kontakty w celu propagowania wartości takich jak demokracja, prawa człowieka i praworządność;

  16.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.