Förfarande : 2015/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0252/2015

Ingivna texter :

B8-0252/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0074

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0239/2015
9.3.2015
PE552.231v01-00
 
B8-0252/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (2015/2592(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Gabrielius Landsbergis, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Michał Boni, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, József Nagy för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (2015/2592(RSP))  
B8‑0252/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionen av den 23 oktober 2014 om upplösning av den icke-statliga organisationen Memorial,(1)

–       med beaktande av uttalandet den 28 februari 2015 av Federica Mogherini, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om mordet på Boris Nemtsov,

–       med beaktande av uttalandet den 4 mars 2015 av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant om det fortsatta frihetsberövandet av Nadja Savtjenko,

–       med beaktande av människorättssamråden mellan EU och Ryssland av den 28 november 2013,

–       med beaktande av det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtal som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, och av de avbrutna förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Boris Nemtsov var före detta vice statsminister i Ryska federationen, före detta guvernör för Niznij Novgorod och en av ledarna för Rysslands liberala och demokratiska opposition. Han mördades två dagar före en av honom organiserad demonstration som skulle hållas den 1 mars 2015 för att protestera mot effekterna av den ekonomiska krisen och mot konflikten i Ukraina. Veckorna före sin död ägnade Boris Nemtsov åt att undersöka Rysslands deltagande i Donbaskonflikten, och hans avsikt var att offentliggöra en rapport i detta ämne. Fem män har gripits för mordet på Boris Nemtsov, men det är inte klart huruvida någon av dem har avlossat de dödande skotten. De ryska myndigheterna tillät inte vissa ledamöter av Europaparlamentet och vissa nationella delegationer att resa in i Ryska federationen, och hindrade dem därigenom från att närvara vid Boris Nemtsovs begravning.

B.     Kommissionens vice ordförande/unionens höga representant, Federica Mogherini, beskrev den 28 februari 2015 Boris Nemtsov som en kraftfull förespråkare för en modern, blomstrande och demokratisk rysk federation som är öppen mot omvärlden.

C.     Som fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och som signatärstat till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har Ryska federationen förbundit sig att efterleva de allmängiltiga principerna om demokrati, rättsstatlighet och respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Rättsstatsprincipen har utsatts för ett stort antal allvarliga kränkningar, och under de senaste åren har man antagit restriktiva lagar med tvetydiga bestämmelser som används för att ytterligare begränsa oppositionen och det civila samhället och hindra yttrandefrihet och mötesfrihet. Därigenom uppfyller Ryssland inte sina internationella och nationella åtaganden.

 

 

D.     Människorättssituationen i Ryssland har dramatiskt försämrats de senaste åren. Företrädare för EU förbjuds selektivt att resa in i Ryssland av uppenbart godtyckliga skäl. De ryska myndigheterna tillät inte vissa ledamöter av Europaparlamentet och vissa nationella delegationer att resa in i Ryska federationen, och hindrade dem därigenom från att närvara vid Boris Nemtsovs begravning.

E.     Det finns ett allt större behov av en enad, beslutsam, konsekvent och heltäckande EU-politik gentemot Ryssland, som får stöd av alla medlemstater och inom vilken man erbjuder hjälp och stöd i kombination med kraftfull och rättvis kritik utifrån de allmängiltiga värden som såväl EU som Ryssland har enats om att upprätthålla.

F.     Den 19 februari 2015 dömdes den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj till femton dagars fängelse för att ha delat ut flygblad för att informera om en kommande demonstration. Den 30 december 2014 avkunnade en domstol en villkorlig dom på tre och ett halvt års fängelse för honom, medan hans bror, Oleg Navalnyj, dömdes till tre och ett halvt års fängelse.

G.     Den 4 mars 2015 avvisade en domstol i Moskva ett nytt överklagande från Nadja Savtjenko mot det olagliga frihetsberövandet av henne från Ryska federationens sida. Klagomålet hade ingetts med hänvisning till hennes immunitet som ledamot av Europarådets parlamentariska församling. Den 4 mars hade Savtjenko hungerstrejkat i 82 dygn. Efter så lång tid löper hon risk att få bestående hälsoproblem, eller att dö.

H.     Det har nu gått sex månader sedan den ryska säkerhetstjänsten bortförde den estniske polismannen Eston Kohver på estniskt territorium, i strid mot folkrätten. Han sitter fortsatt olagligt fängslad i Lefortovofängelset i Moskva. Eston Kohver får inte adekvat rättshjälp, har fråntagits rätten till en rättvis rättegång och tvingats att genomgå en omotiverad psykiatrisk undersökning vars närmare detaljer ännu inte är kända.

I.      Det europeiska initiativet för demokrati har riktat in sig på frågan om mångfald i ryskspråkiga medier, och det uppmanas att tillsammans med sina partner utveckla nya medieinitiativ.

1.      Europaparlamentet är djupt chockerat över mordet på Boris Nemtsov, som är det mest betydelsefulla politiska mordet i rysk nutidshistoria, och över att han sköts till döds nära Kreml i ett område utrustat med videoövervakning och övervakat av poliser och säkerhetsvakter.

2.      Europaparlamentet hedrar minnet av Boris Nemtsov, framstående oppositonsledare, grundare av och ledare för den politiska rörelsen Solidarnost, ledande kritiker av president Vladimir Putin och av kriget i Ukraina, och en man med mod och övertygelse som under hela sin politiska karriär förblev hederlig och ärlig och ägnade sitt liv åt ett mer demokratiskt, välmående och öppet Ryssland och åt starka partnerskap mellan Ryssland och dess grannar och partner.

3.      Europaparlamentet framför sitt djupaste deltagande till Boris Nemtsovs familj och vänner, medlemmarna av oppositionen och det ryska folket. Parlamentet fördömer det ryska ledarskapets beslut att hindra vissa EU-diplomater och nationella delegationer från att närvara vid Nemtsovs begravning och därigenom hindra EU:s försök att hedra modiga ryssar som står upp för allmängiltiga värden.

4.      Europaparlamentet kräver en oberoende internationell utredning av mordet. De instrument som finns att tillgå inom ramen för OSSE, Europarådet och FN kan bidra till att garantera en opartisk och rättvis utredning.

5.      Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att vid utformningen av sin framtida politik gentemot Ryssland ta hänsyn till det faktum att den politiska atmosfär som de ryska myndigheterna har skapat har bildat en gynnsam jordmån för detta slags mord, våld och påtryckningar.

6.      Europaparlamentet är allvarlig oroat över Rysslands politiska regim, som i allt högre grad karakteriseras av användning av förtryck och terror inom landets gränser och av krig och våld utanför dem.

7.      Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att stoppa det skamliga propaganda- och informationskrig mot grannarna, västvärlden och den egna befolkningen som håller på att förvandla Ryssland till en stat som karakteriseras av terror och fruktan, där den nationalistiska euforin bygger på Krims annektering och ett upptrappat krig i Ukraina, och där Kreml odlar och provocerar fram hat och fientligheter. Parlamentet fördömer det nya propagandakrig som förs mot demokratiska och grundläggande värden, vilka nu framställs för ryssarna som helt främmande inslag. Såväl Europeiska unionen som Ryska federationen har i ett stort antal internationella förklaringar och fördrag förbundit sig att skydda allmängiltiga demokratiska värden och grundläggande rättigheter.

8.      Europaparlamentet uttrycker djup oro över morden på och de systematiska trakasserierna och hoten mot oppositionsmedlemmar, journalister och personer som kritiserar myndigheterna, såsom den frispråkiga journalisten Anna Politkovskaja som mördades 2006 i Moskva, människorättsförsvararen Natalja Estemirova som 2009 fördes bort i Tjetjenien och sköts, och över den fortsatta vågen av attacker mot oberoende människorättsorganisationer och grupper i civilsamhället i Ryssland. Parlamentet beklagar gripandet den 1 mars 2015 av Oleksij Honcharenko, ledamot av ukrainska Verkhovna Rada och av Europarådets parlamentariska församling.

9.      Europaparlamentet är djupt oroat över Rysslands bristande förmåga att efterleva sina internationella rättsliga åtaganden i egenskap av medlem i FN, Europarådet och OSSE, och att upprätthålla respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Parlamentet anser att Ryska federationen bör uppfylla de åtaganden som landet har förbundit sig till. Den senaste tidens utveckling visar tyvärr att Ryssland inte rör sig i en riktning mot en fungerande demokrati, vilken omfattar respekt för oppositionen, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende, utan i motsatt riktning.

10.    Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att omedelbart släppa alla politiska fångar, inklusive Oleg Navalnyj.

11.    Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att skyndsamt frige Nadja Savtjenko, ledamot i det ukrainska parlamentet Verkhovna Rada och i Europarådets parlamentariska församling, som kidnappats på ukrainskt territorium och olagligt hålls frihetsberövad i ett ryskt fängelse. Parlamentet understryker att Ryssland bär ansvaret för hennes mycket bräckliga hälsotillstånd.

12.    Europaparlamentet begär att den estniske polismannen Eston Kohver friges omedelbart och att han får återvända till Estland under säkra former.

13.    Europaparlamentet förklarar att ett äkta stöd till Ryssland betyder att man ställer sig bakom de ryska demokrater som slåss för värdighet och ett värdebaserat Ryssland vilka förtjänar vår fulla solidaritet.

14.    Europaparlamentet uppmanas att utarbeta en förteckning över icke-statliga människorättsorganisationer med verksamhet i Ryska federationen och på Krim-halvön, som ockuperas av Ryska federationen, och att stödja dessa organisationer.

15.    Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionens vice ordförande/den höga representanten att utveckla ett förstärkt program för att stödja det ryska civilsamhället och att söka och utveckla nya möjligheter för att samverka med civilsamhället, i syfte att främja värden som demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

16.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och till presidenten, regeringen och parlamentet i Ryska federationen.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0039.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy