ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 123kWORD 51k
23.3.2015
PE552.277v01-00
 
B8-0297/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно спирането на предоставянето на хуманитарна помощ за лагера „Тиндуф“, поради присвояването на средства от фронта „Полисарио“


Стийв Бриуа, Марин Льо Пен, Луи Алио, Жил Льобретон, Софи Монтел, Доминик Билд, Емерик Шопрад, Жан-Франсоа Жалк

относно спирането на предоставянето на хуманитарна помощ за лагера „Тиндуф“ поради присвояването на средства от фронта „Полисарио“  
B8-0297/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 196 и член 214 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ,

–       като взе предвид заключения № 91 (LII) от 2001 г. на изпълнителния комитет на Върховния комисариат за бежанците на ООН,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разкри съществуването на мрежа за отклоняване на хуманитарна помощ, която не е предоставяна на бежанците, а по-скоро е преразпределяна на пазарите на юг от Сахара;

Б.     като има предвид, че Върховният комисариат за бежанците на ООН не успя да осъществи надеждно преброяване на бежанците в лагера „Тиндуф“;

1.      осъжда отношението на алжирските органи, които отказват да сътрудничат с Върховния комисариат за бежанците на ООН, за да се извърши прозрачно преброяване и да се води борба срещу присвояването на хуманитарна помощ от страна на фронта „Полисарио“;

2.      изисква Комисията незабавно да спре предоставянето на хуманитарна помощ за лагера „Тиндуф“, докато Върховният комисариат за бежанците не извърши преброяване на бежанците;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от списък с имената на подписалите я лица, на Комисията, Съвета и държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност