ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 126kWORD 50k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη διακοπή της χορήγησης ανθρωπιστικής βοηθείας στο στρατόπεδο Tindouf λόγω παρακράτησης των πόρων από το Μέτωπο Πολισάριο


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διακοπή της χορήγησης ανθρωπιστικής βοηθείας στο στρατόπεδο Tindouf λόγω παρακράτησης των πόρων από το Μέτωπο Πολισάριο  
B8‑0297/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 196 και 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό 1257/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα αριθ. 91 (LII) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες το 2001,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επεσήμανε την ύπαρξη ενός δικτύου υφαρπαγής της ανθρωπιστικής βοηθείας που δεν διοχετεύεται στους προσφυγικούς πληθυσμούς αλλά αναδιανέμεται μάλλον στις υποσαχάριες αγορές·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν κατέστη δυνατή η οποιαδήποτε αξιόπιστη απογραφή του στρατοπέδου Tindouf εκ μέρους της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HCR)·

1.      καταδικάζει τη στάση των αρχών της Αλγερίας που αρνούνται να συνεργαστούν με την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια απογραφή με διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η παρακράτηση των πόρων από το Μέτωπο Πολισάριο·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να διακόψει άμεσα τη χορήγηση της ανθρωπιστικής βοηθείας για στο στρατόπεδο Tindouf ενόσω δεν πραγματοποιείται κάποια απογραφή του αριθμού των προσφύγων από την HCR·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα από κοινού με τα ονόματα των υπογραφόντων στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου