FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 113kWORD 49k
23.3.2015
PE552.277v00-00
 
B8-0297/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stopp för humanitärt bistånd till flyktinglägren i Tindouf på grund av Polisarios förskingring av medel


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh

Förslag till Europaparlamentets resolution om stopp för humanitärt bistånd till flyktinglägren i Tindouf på grund av Polisarios förskingring av medel  
B8‑0297/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 196 och 214 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd,

–       med beaktande av slutsats nummer 91 (LII) från den verkställande kommittén för FN:s flyktingkommissariat från 2001,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har upptäckt att det finns ett nätverk som förskingrar det humanitära biståndet, så att biståndet inte går till flyktingarna utan snarare omfördelas på marknaderna i Afrika söder om Sahara.

B.     FN:s flyktingkommissariat har inte kunnat göra någon trovärdig folkräkning i flyktinglägren i Tindouf.

1.      Europaparlamentet fördömer de algeriska myndigheternas attityd när de vägrar att samarbeta med flyktingkommissariatet för att göra en insynsvänlig folkräkning och bekämpa Polisarios förskingring av det humanitära biståndet.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart avbryta beviljandet av humanitärt bistånd till lägren i Tindouf tills flyktingkommissariatet har kunnat genomföra en folkräkning.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy