ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 48k
25.3.2015
PE552.280v01-00
 
B8-0300/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την τόνωση του εκδοτικού κλάδου στην Ευρώπη


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τόνωση του εκδοτικού κλάδου στην Ευρώπη  
B8-0300/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση του τομέα των εκδόσεων, η Ομοσπονδία του Κλάδου του Βιβλίου και της Γραφιστικής ζήτησε από το κράτος να προσφέρει στους νέους μεταξύ 18 και 25 ετών, μια ηλικιακή ομάδα στόχο που αριθμεί τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δυνητικούς αναγνώστες, ένα "κουπόνι" που θα ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στα 100 ευρώ κατά κεφαλήν, με στόχο να καλύψει το 75% του κόστους απόκτησης βιβλίων, εφημερίδων ή συνδρομών σε περιοδικά και εφημερίδες·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα στο 2013 τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια άτομα σταμάτησαν να διαβάζουν τακτικά εφημερίδα και 3,6 εκατομμύρια περιοδικό, και ότι στην Ιταλία πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού διαβάζει λιγότερα από ένα βιβλίο τον χρόνο·

1.      καλεί την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου να αυξήσει την αγορά αυτών των προϊόντων και να στηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εκδοτικό χώρο πέραν των προαναφερθεισών πρωτοβουλιών, διαθέτοντας κονδύλια ή δρομολογώντας σχέδια που στηρίζουν τα κράτη μέλη σε αυτό το είδος των επιλογών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου