ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 119kWORD 51k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно транспортирането и поддържането на непрекъсната верига на охлаждане


Никола Капуто

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно транспортирането и поддържането на непрекъсната верига на охлаждане   
B8-0321/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004(1),

–       като взе предвид ръководството на Комисията за добра дистрибуторска практика(2),

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че в тази поредица от инструменти на ЕС се указват специфични и задължителни температурни условия за съхранението и транспортирането на хранителни и лекарствени продукти, с цел да се защити тяхното качество и цялост;

Б.     като има предвид, че този набор от норми спомага, следователно, за осигуряване на поддържането, в приемливи граници, на температурните условия на етап транспортиране и, по принцип, по цялата дистрибуторската верига;

В.     като има предвид, че макар и проверката на спазването на ръководството да е задача на националните органи, остава приоритет засилването на контрола върху правилното поддържане от всички оператори в сферата на дистрибуцията на непрекъсната верига на охлаждане;

Г.     като има предвид, че следователно е от стратегическо значение да се внедряват новите водородни технологии, прилагани в областта на логистиката, например удвояване – при нулеви емисии — на обхвата на радиуса на автономност на електрическите хладилни клетки (разширител на диапазона с горивни клетки );

1.      призовава Съвета и Комисията да подкрепят държавите членки при внедряването на новите водородни технологии, прилагани в областта на логистиката и засилването на контрола върху храните, лекарствата и ваксините на етап транспортиране.

(1)

Регламент (ЕО) № № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г.).

(2)

Ръководство от 5 ноември 2013 г. за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ C 343, 23.11.2013 г.).

Правна информация - Политика за поверителност