ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 118kWORD 53k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις μεταφορές και τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μεταφορές και τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας  
B8‑0321/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004(1),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής(2),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σειρά αυτή ενωσιακών εργαλείων προβλέπει ειδικές και δεσμευτικές συνθήκες θερμοκρασίας για την αποθήκευση και τη μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων, προκειμένου να προστατεύεται η ποιότητα και η ακεραιότητά τους·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο αυτό κανόνων συντείνει, κατά συνέπεια, στη διασφάλιση της διατήρησης, εντός των ορίων του ανεκτού, των θερμοκρασιακών συνθηκών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και, γενικότερα, σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο έλεγχος της τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, αυτό που προέχει είναι η ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά τη σωστή διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας από όλους όσους εμπλέκονται στη διανομή·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει στρατηγική σημασία, ως εκ τούτου, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών με βάση το υδρογόνο που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική, π.χ. ο διπλασιασμός – με μηδενικές εκπομπές – της ακτίνας αυτονομίας των κυψελών που ψύχονται με ηλεκτρική ενέργεια (range extender με κυψέλες καυσίμου)·

1.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη, αφενός, στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών με βάση το υδρογόνο που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική και, αφετέρου, στην ενίσχυση των ελέγχων κατά τη μεταφορά τροφίμων, φαρμάκων και εμβολίων.

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.2004).

(2)

Κατευθυντήριες γραμμές της 5ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ C 343 της 23.11.2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου