RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 105kWORD 46k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


vedude ja külmaahela säilitamise kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vedude ja külmaahela säilitamise kohta  
B8-0321/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse määrust (EÜ) nr 853/2004(1),

–       võttes arvesse komisjoni suuniseid hea turustamistava kohta(2),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et nimetatud ELi õigusaktides nähakse toiduainete ja ravimite ladustamise ja veo ajaks ette konkreetsed ja kohustuslikud temperatuuritingimused, et tagada nende kvaliteet ja säilimine;

B.     arvestades, et nimetatud normid aitavad lubatud hälbe piirides tagada veo ja üldisemalt turustusahela jooksul vajalikud temperatuuritingimused;

C.     arvestades, et kuigi nimetatud eeskirjadest kinnipidamise kontrollimise eest vastutavad pädevad riiklikud asutused, on külmaahela õige säilitamise kontrolli tugevdamine siiski kõigi turustusahelas osalevate ettevõtjate esmaülesanne;

D.     arvestades, et seetõttu on strateegiline rakendada logistikas uusi vesinikutehnoloogiaid, nt kahekordistada – ilma reostuse lisandumiseta – elektriliste külmkambrite autonoomiat (kütuseelemendiga range extender lahendus);

1.      palub nõukogul ja komisjonil toetada liikmesriike uute vesinikutehnoloogiate logistikas rakendamisel ning toiduainete, ravimite ja vaktsiinide veoga seotud kontrolli tugevdamisel.

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004).

(2)

5. novembri 2013. aasta suunised inimtervishoius kasutatavate ravimite hea turustamistava kohta (ELT C 343, 23.11.2013).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika