PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 107kWORD 48k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kuljetuksista ja kylmäketjun katkeamattomuudesta


Nicola Caputo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kuljetuksista ja kylmäketjun katkeamattomuudesta  
B8-0321/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 853/2004(1),

–       ottaa huomioon hyviä jakelutapoja koskevat komission ohjeet(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että edellä mainituissa EU:n säädöksissä määritellään erityiset ja sitovat lämpötilavaatimukset elintarvikkeiden ja lääkkeiden varastoinnissa ja kuljetuksissa niiden laadun ja eheyden takaamiseksi;

B.     katsoo, että kyseisten sääntöjen avulla voidaan varmistaa hyväksyttävissä rajoissa lämpötilavaatimusten noudattaminen kuljetuksissa ja yleensä koko jakeluketjussa;

C.     katsoo, että vaikka ohjeiden noudattamisen valvonta on kansallisten viranomaisten vastuulla, on ensisijaisen tärkeää tehostaa kylmäketjun valvontaa kaikkien jakelualan toimijoiden keskuudessa;

D.     katsoo, että tämän vuoksi on ratkaisevan tärkeää ottaa käyttöön logistiikassa vetyyn perustuvaa uutta tekniikkaa, jolla esimerkiksi kaksinkertaistetaan täysin päästöttömästi kylmäkuljetusajoneuvojen toimintasäde (polttokennoilla varustetut range extender ‑ajoneuvot);

1.      pyytää neuvostoa ja komissiota tukemaan jäsenvaltioita vetyyn perustuvan uuden tekniikan käyttöön ottamisessa logistiikassa ja elintarvikkeiden, lääkkeiden ja rokotusten kuljetusten valvonnan tehostamisessa.

(1)

eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29. huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, (EUVL L 139, 30.4.2004).

(2)

5. marraskuuta 2013 annetut ohjeet ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvistä jakelutavoista (EUVL C 343, 23.11.2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö