PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 117kWORD 52k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl transportavimo ir šaldymo grandinės reikalavimų laikymosi


Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl transportavimo ir šaldymo grandinės reikalavimų laikymosi  
B8‑0321/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 853/2004(1),

–       atsižvelgdamas į Komisijos gaires dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos(2),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi šiose ES priemonėse nustatytos konkrečios ir privalomos maisto ir vaistų sandėliavimo ir transportavimo temperatūros sąlygos, kuriomis siekiama apsaugoti jų kokybę ir vientisumą;

B.     kadangi, atsižvelgiant į tai, ši taisyklių visuma padeda užtikrinti, kad neperžengiant toleruotinų ribų transportuojant ir apskritai visos platinimo grandinės metu būtų palaikomos temperatūros sąlygos;

C.     kadangi, nors tikrinimas, ar laikomasi gairių, priklauso nacionalinių valdžios institucijų kompetencijai, ir toliau pirmenybę reikia teikti tikrinimo griežtinimui, kad visi platinimo grandinės subjektai teisingai laikytųsi šaldymo grandinės reikalavimų;

D.     kadangi dėl to strategiškai svarbu taikyti naująsias transportavimui skirtas vandenilio technologijas, pvz., padvigubinti – neišskiriant anglies dioksido – elektrinių šaldymo kamerų veikimo trukmę (veikimo trukmės padidinimas kuro elementais);

1.      ragina Tarybą ir Komisiją skatinti valstybes nares, kad jos taikytų naująsias transportavimui skirtas vandenilio technologijas ir griežtintų maisto, vaistų ir vakcinų transportavimo etapu atliekamus tikrinimus.

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30).

(2)

2013 m. lapkričio 5 d. Gairės dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos (OL C 343, 2013 11 23).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika