REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 126kWORD 51k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pārvadājumiem un aukstuma ķēdes prasību ievērošanu


Nicola Caputo

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārvadājumiem un aukstuma ķēdes prasību ievērošanu  
B8‑0321/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Regulu (EK) Nr. 853/2004(1),

–       ņemot vērā Komisijas pamatnostādnes labu izplatīšanas praksi(2),

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā nosauktajos dokumentos ES nosaka konkrētus un saistošus pārtikas produktu un zāļu uzglabāšanas temperatūras un pārvadāšanas apstākļus, ar kuriem nodrošina to kvalitāti un fiziskā stāvokļa nemainību;

B.     tā kā ir jāsecina, ka visas šīs normas ir pieņemtas tāpēc, lai nodrošinātu tādas temperatūru apstākļus pieļaujamības robežās, kas ir jāievēro konkrēti pārvadājuma laikā un izplatīšanas ķēdes visos posmos vispār;

C.     tā kā, kaut arī pamatnostādņu ievērošanas pārbaudi veic valstu iestādes, joprojām prioritāra ir kontroles pastiprināšana, lai garantētu to, ka visi izplatītāji pareizi ievēro aukstuma ķēdes prasības;

D.     tā kā līdz ar to stratēģiska kļūst tādu jauno ūdeņraža tehnoloģiju piemērošana, kuras izmanto loģistikai, piemēram, elektriskās dzesēšanas telpu autonomijas areāla dubultošana (ar degvielu darbināmu bateriju darbības laika paplašinātājs), nepieļaujot nekādas emisijas,

1.      aicina Padomi un Komisiju atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot jaunās ūdeņraža tehnoloģijas, kuras izmanto loģistikā, un pastiprinot kontroli, ko īstenot pārtikas produktu, zāļu un vakcīnas pārvadājumu posmā.

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004.).

(2)

2013. gada 5. novembra pamatnostādnes par cilvēkiem paredzētu zāļu labu izplatīšanas praksi (OV C 343, 23.11.2013.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika