ONTWERPRESOLUTIE
PDF 110kWORD 48k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over vervoer en inachtneming van koudeketen


Nicola Caputo

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over vervoer en inachtneming van koudeketen  
B8‑0321/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien Verordening (EG) nr. 853/2004(1),

–  gezien de richtsnoeren van de Commissie inzake goede distributiepraktijken(2),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in deze reeks instrumenten van de EU is voorzien in specifieke en dwingende temperatuursvoorwaarden voor de opslag en het vervoer van levensmiddelen en geneesmiddelen, om de kwaliteit en de integriteit hiervan te beschermen;

B.  overwegende dat dit geheel van regels dus dient om te garanderen dat de temperatuursvoorwaarden, binnen toelaatbare afwijkingen, in acht worden genomen tijdens de vervoersfase en, in het algemeen, in de distributieketen als geheel;

C.  overwegende dat, hoewel de controle op de naleving van de richtsnoeren toebehoort aan de nationale autoriteiten, een versterking van de controles op de correcte handhaving van de koudeketen, door alle spelers binnen de distributie, prioritair blijft;

D.  overwegende dat het bijgevolg van strategisch belang is om te zorgen voor de verwezenlijking van de nieuwe waterstoftechnologieën die van toepassing zijn op de logistiek, bijvoorbeeld een verdubbeling – met nulemissie – van de actieradius van elektrische koelkamers (range extender met brandstofcellen);

1.  verzoekt de Raad en de Commissie de lidstaten te ondersteunen bij de verwezenlijking van de nieuwe waterstoftechnologieën die van toepassing zijn op de logistiek en bij de versterking van de controles tijdens de vervoersfase van levensmiddelen, geneesmiddelen en vaccins.

(1)

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004).

(2)

Richtsnoeren van 5 november 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB C 343 van 23.11.2013).

Juridische mededeling - Privacybeleid