NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 50k
1.4.2015
PE555.072v01-00
 
B8-0321/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o doprave a dodržiavaní chladiaceho reťazca


Nicola Caputo

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o doprave a dodržiavaní chladiaceho reťazca  
B8-0321/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie (ES) č. 853/2004(1),

–       so zreteľom na usmernenia Komisie k správnej distribučnej praxi(2),

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v tejto sérii nástrojov EÚ sú uvádzané konkrétne a záväzné teplotné podmienky pre skladovanie a prepravu potravín a liekov na zabezpečenie ich kvality a nezávadnosti;

B.     keďže cieľom tohto súboru noriem je zabezpečiť zachovanie teplotných podmienok – v medziach tolerancie – pri preprave a všeobecne počas celého distribučného reťazca;

C.     keďže aj keď sú za overovanie dodržiavania týchto usmernení zodpovedné vnútroštátne orgány, je prioritné, aby sa posilnila kontrola správneho dodržiavania chladiaceho reťazca zo strany všetkých účastníkov distribúcie;

D.     keďže je strategicky dôležité využívať nové aplikované vodíkové technológie v logistike, napríklad pre zdvojnásobenie – s nulovými emisiami – rozsahu autonómie chladiacich buniek s elektrickým chladením (pomocou záložného zdroja používajúceho palivové články);

1.      vyzýva Radu a Komisiu, aby podporili členské štáty pri uplatňovaní nových vodíkových technológií v logistike a pri posilnení kontrol vo fáze dopravy potravín, liekov a vakcín.

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).

(2)

Usmernenia z 5. novembra 2013 k správnej distribučnej praxi liekov na humánne použitie (Ú. v. EÚ C 343, 23.11.2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia