ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 112kWORD 48k
1.4.2015
PE555.073v01-00
 
B8-0322/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις διεθνείς απάτες και τη χρηματοδότηση της ισλαμικής τρομοκρατίας


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διεθνείς απάτες και τη χρηματοδότηση της ισλαμικής τρομοκρατίας  
B8-0322/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η Εισαγγελία του Μιλάνου έχει ανακαλύψει δίκτυο εταιρειών φαντασμάτων που ασχολούνται συστηματικά με την απάτη, συχνά εις βάρος του ιταλικού κράτους, και αποσκοπούν σε παράνομα κέρδη για τη χρηματοδότηση οργανώσεων που συνδέονται με την ισλαμική τρομοκρατία·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω δίκτυο λειτουργεί πλέον σε διάφορες χώρες της ΕΕ και κατευθύνει μετανάστες, πρώτης ή δεύτερης γενιάς, που κατοικούν εκτός Ιταλίας αλλά πάντα εντός της επικράτειας της ΕΕ·

1.      καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για να αντιταχθεί σε αυτό τον τύπο παράνομων δραστηριοτήτων·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, αναθεωρώντας τις πολιτικές της στον τομέα της μετανάστευσης και της ένταξης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου