ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 112kWORD 49k
1.4.2015
PE555.075v01-00
 
B8-0324/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με προβλήματα στον τομέα βυρσοδεψίας


Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με προβλήματα στον τομέα βυρσοδεψίας  
B8-0324/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα βυρσοδεψίας η ιταλική αριστεία έχει παγκόσμια αναγνώριση, με ποσοστό εξαγωγών που ανέρχεται στο 70% της παραγωγής, οι δε ιταλικές επιχειρήσεις καταγγέλλουν την έλλειψη αμοιβαιότητας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κίνα, οι περιορισμοί της οποίας στις εξαγωγές πρώτης ύλης καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη για τους ευρωπαίους παραγωγούς την απόκτηση του ακατέργαστου δέρματος που χρειάζονται·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιους περιορισμούς δεν υφίστανται οι ασιατικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να εισάγουν ελεύθερα πρώτες ύλες από την Ευρώπη, ενώ στους ιταλούς παραγωγούς έχει καταστεί δύσκολο να εισάγουν πρώτες ύλες και σχεδόν αδύνατο να εξάγουν τα τελικά προϊόντα στην Ασία·

1.      καλεί την Επιτροπή να παρέμβει ώστε να εγγυηθεί στις ιταλικές επιχειρήσεις όρους αμοιβαιότητας για την απόκτηση των πρώτων υλών στις χώρες που μπορούν να εφοδιάζονται χωρίς προβλήματα στην Ευρώπη·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει εποπτικές δράσεις για να εμποδίσει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά ασιατικών δερμάτινων προϊόντων τα οποία έχουν προκύψει από επεξεργασία που δεν τηρεί τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου