Postup : 2015/2615(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0326/2015

Předložené texty :

B8-0326/2015

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0095

NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 73k
8.4.2015
PE555.078v01-00
 
B8-0326/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


u příležitosti Mezinárodního dne Romů – anticiganismus v Evropě a vyhlášení dne památky obětí genocidy Romů za II. světové války v Evropské unii (2015/2615(RSP))


Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier za skupinu PPE
Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post, Damian Drăghici za skupinu S&D
Timothy Kirkhope za skupinu ECR
Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Pavel Telička za skupinu ALDE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL
Bodil Ceballos, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE
Laura Ferrara, Ignazio Corrao za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu u příležitosti Mezinárodního dne Romů – anticiganismus v Evropě a vyhlášení dne památky obětí genocidy Romů za II. světové války v Evropské unii (2015/2615(RSP))  
B8‑0326/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na preambuli Smlouvy o Evropské unii, zejména na druhou a čtvrtou až sedmou odrážku,

–       s ohledem na mimo jiné na článek 2, čl. 3 odst. 3 druhou odrážku a články 6 a 7 SEU,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 (dále jen „Listina“), která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–       s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2011 o evropské strategii pro začleňování Romů(1), sdělení Komise ze dne 5. dubna 2011 „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“ (COM(2011)0173), sdělení Komise ze dne 2. dubna 2014 „Zpráva o uplatňování rámce EU p*ro vnitrostátní strategie integrace Romů“ (COM(2014)0209) a na doporučení Rady ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech;

–       s ohledem na výsledky pilotního průzkumu u romské populace provedeného v roce 2011 Agenturou Evropské unie pro základní práva,

–       s ohledem na Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na prohlášení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 1. února 2012 o vzestupu anticiganismu a rasovém násilí proti Romům v Evropě,

–       s ohledem na všeobecné politické doporučení č. 13 Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) o boji proti anticiganismu a diskriminaci Romů,

–       s ohledem na komplexní akční plán přijatý státy OBSE, včetně členských států EU a kandidátských zemí, zaměřený na zlepšení situace Romů a Sintů na území států OBSE, v němž se tyto státy mimo jiné zavazují zvýšit své úsilí o to, aby Romové a Sintové mohli ve společnosti zastávat plnohodnotné a rovnocenné místo, a o odstranění jejich diskriminace,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Romové, kterých v Evropě žije přibližně 10 až 12 milionů, jsou největší evropskou národnostní menšinou;

B.     vzhledem k tomu, že označení „Romové“ používané v tomto usnesení je souhrnným pojmem zahrnujícím různé příbuzné skupiny usedlého i kočujícího obyvatelstva, jako jsou Romové, Travelleři, Sintové, Manušové, Kalé, Romanišelové, Beášové, Aškalijové, Egypťané, Jenišové, Domové a Lomové, kteří se někdy velmi liší svou kulturou a životním stylem;

C.     vzhledem k tomu, že anticiganismus, zvláštní druh rasismu namířený proti Romům, je ideologií založenou na rasové nadřazenosti, formou dehumanizace a institucionálního rasismu živeného historickou diskriminací a projevující se mimo jiné násilím, slovními projevy nenávisti, vykořisťováním, stigmatizací a těmi nejostudnějšími formami diskriminace;

D.     vzhledem k tomu, že anticiganismus je jednou z hlavních příčin diskriminace a marginalizace, jíž Romové trpí od dávných dob v mnoha evropských zemích;

E.     vzhledem k tomu, že mnoho Romů dosud žije ve velice nuzných podmínkách a je v obrovské míře vystaveno sociálnímu vyloučení a diskriminaci;  

F.     vzhledem k tomu, že situace evropských Romů – kteří od dávných dob patří do společnosti v mnoha evropských zemích, aniž by měli jediný národní stát, a kteří vždy přispívali k Evropě jako její občané – se liší od situace jiných národnostních menšin v Evropě, a zasluhuje si tedy zvláštní opatření na evropské úrovni; vzhledem k tomu, že Romové jsou součástí evropské kultury a hodnot;

G.     vzhledem k tomu, že romské ženy se často potýkají s vícenásobnou a průřezovou diskriminací na základě pohlaví i etnického původu a mají omezený přístup k zaměstnání, vzdělání, zdravotní péči, sociálním službám a rozhodování; vzhledem k tomu, že k diskriminaci může docházet nejen v kontextu sílícího protiromského rasismu ve většinové společnosti, ale že ženy mohou být diskriminovány i v rámci svých vlastních komunit;

H.     vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení ze dne 5. dubna 2011 o rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 vyzvala členské státy, aby přijaly nebo dále rozvíjely souhrnný přístup k otázkám integrace Romů a stanovily řadu společných cílů; vzhledem k tomu, že Rada ve svém doporučení ze dne 9. prosince 2013 vyzvala členské státy, aby přijaly účinná opatření k zajištění rovného zacházení s Romy a dodržování jejich základních práv, včetně rovného přístupu ke vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení;

I.      vzhledem k tomu, že 27. leden, kdy si připomínáme osvobození koncentračního tábora Osvětim-Březinka, byl Organizací spojených národů prohlášen za Mezinárodní den památky obětí holocaustu;

J.      vzhledem k tomu, že podle odhadů nacisté a jiné režimy a jejich spojenci za II. světové války vyhladili nejméně 500 000 Romů a že v některých zemích bylo vyvražděno více než 80 % romského obyvatelstva; vzhledem k tomu, že v tzv. zigeunerlageru (cikánském táboře) v Osvětimi-Březince bylo za II. světové války posláno do plynových komor nejméně 23 000 Romů, přičemž jedné noci, z 2. na 3. srpna 1944, bylo v tomto táboře zavražděno 2 897 Romů, většinou žen, dětí a starých lidí; vzhledem k tomu, že romské organizace si proti zvolily 2. srpen za den, kdy si připomínají všechny romské oběti této genocidy;

K.     vzhledem k tomu, že o genocidě Romů, kterou spáchali nacisté a jiné režimy a jejich spojenci za II. světové války, se stále do značné míry neví a není tedy v povědomí široké veřejnosti ani se o ní neučí ve školách, takže Romové patří k „neznámým“ obětem genocidy za II. světové války;

L.     vzhledem k tomu, že pokud usilujeme o mír, usmíření, demokracii a lidská práva v Evropě, je nezbytné si připomínat zločiny proti lidskosti a případy závažného porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že genocida Romů v Evropě si zasluhuje plné uznání odpovídající závažnosti zločinů spáchaných nacisty a jinými režimy usilujícími o fyzickou likvidaci evropských Romů, Židů a jiných skupin;

M.    vzhledem k tomu, že aby bylo možné Romům poskytnout případné odškodnění za zvěrstva, která na nich spáchali nacisté a jiné režimy a jejich spojenci za II. světové války, je nutné uznat a připomínat si genocidu Romů za II. světové války;

N.     vzhledem k tomu, že uznání genocidy Romů za II. světové války a vyhlášení Evropského dne památky romských obětí holokaustu by bylo důležitým symbolickým krokem v boji proti anticiganismu a pomohlo by zvýšit obecné povědomí o historii Romů v Evropě;

1.      vyjadřuje své hluboké znepokojení nad vzestupem anticiganismu, který se projevuje mimo jiné protiromskou rétorikou a násilnými útoky na Romy v Evropě, včetně případů vražd, což je neslučitelné s normami a hodnotami Evropské unie a představuje závažnou překážku úspěšné sociální integrace Romů a plného dodržování jejich lidských práv;

2.      zdůrazňuje, že diskriminace a marginalizace nejsou nikdy důsledkem vrozených nedostatků jednotlivců nebo skupin, kteří jsou touto diskriminací a marginalizací postiženi, nýbrž jsou způsobeny hlavně tím, že většinová společnosti neuznává práva jednotlivců a nezajišťuje struktury nezbytné k tomu, aby každý jednotlivec mohl těchto práv požívat;

3.      vyzývá členské státy, aby účinně uplatňovaly směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a to za účelem prevence diskriminace Romů a jejího odstranění, zejména v zaměstnání, vzdělávání a v přístupu k bydlení;

4.      zdůrazňuje, že anticiganismus je třeba potírat na všech úrovních a všemi prostředky, a zdůrazňuje, že tento fenomén je obzvláště houževnatou a násilnou formou, která se neustále vrací a je běžně rozšířena; vyzývá členské státy, aby v rámci svých vnitrostátních strategií integrace Romů, které mají podporovat osvědčené postupy, zesílily boj proti anticiganismu;

5.      vítá zapojení romských komunit a nevládních organizací do provádění vnitrostátních strategií integrace Romů a vyzývá k jejich dalšímu zapojení do vytváření, monitorování, hodnocení a provádění těchto strategií;

6.      zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby vnitrostátní strategie integrace Romů obsahovaly zvláštní opatření v oblasti práv žen a genderového mainstreamingu a aby hodnocení a výroční monitorování probíhalo rovněž z hlediska práv žen a rovnosti pohlaví v každém z oddílů vnitrostátních strategií integrace Romů;

7.      vyzývá členské státy a Komisi, aby se při provádění rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů prioritně věnovaly dětem, a opakuje význam podpory rovného přístupu k bydlení, zdravotní péči a vzdělávání a zajištění důstojných životních podmínek romských dětí;

8.      vyzývá členské státy, aby v zájmu boje proti anticiganismu a proti tolerování, popírání a nepřípustné trivializaci genocidy Romů účinně uplatňovaly rámcové rozhodnutí rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva;

9.      připomíná, že Romové jsou součástí evropské kultury a evropských společných hodnot, a vybízí proto členské státy a ostatní evropské země, aby se prostřednictvím dialogu s občany a s mladými lidmi zabývaly dějinami romského lidu, zejména genocidou Romů za II. světové války;

10.    bezvýhradně a jednoznačně odsuzuje veškeré formy rasismu a diskriminace, kterým jsou Romové vystaveni, a zdůrazňuje, že mají-li opatření v jiných oblastech dosahovat svých cílů, je nutné účinně čelit anticiganismu;

11.    vyzývá v této souvislosti Komisi, aby účinně sledovala a posuzovala, zda členské státy dodržují základní hodnoty EU; vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování základních práv, demokracie a právního státu ve všech členských státech, účinně sledovala a posuzovala, zda členské státy tyto hodnoty dodržují, a vždy reagovala na jakékoli systematické porušování, k němuž by mohlo dojít;

12.    formálně proto uznává historický fakt genocidy Romů, k níž došlo za II. světové války;

13.    vyzývá členské státy, aby oficiálně uznaly tuto genocidu i další formy perzekuce Romů, k nimž došlo za II. světové války, jako byly deportace a internace;

14.    prohlašuje, že památce obětí genocidy Romů za II. světové války by měl být věnován památný evropský den, který by se měl nazývat Evropský den památky romských obětí holocaustu;

15.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Radě Evropy, OBSE a OSN.

(1)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 112.

Právní upozornění - Ochrana soukromí