ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 116kWORD 49k
9.4.2015
PE555.084v01-00
 
B8-0332/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προστασία της καφέ αρκούδας των Απεννίνων από τη φυματίωση των βοοειδών


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία της καφέ αρκούδας των Απεννίνων από τη φυματίωση των βοοειδών  
B8‑0332/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η καφέ αρκούδα των Απεννίνων είναι ένα από τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ιταλία, ιδίως στον εθνικό δρυμό του Abruzzo, Lazio και Molise·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 εντοπίστηκε μια αρκούδα με φυματίωση των βοοειδών σε περιοχή που συνορεύει με τον εθνικό δρυμό, στην κοινότητα Gioia dei Marsi, και ότι οριοθετήθηκε μια περιοχή κινδύνου μόλυνσης που περιλαμβάνει και τους γύρω βοσκότοπους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση την υπουργική απόφαση 592/1995, οι έλεγχοι για τη φυματίωση των βοοειδών αφορούν μόνο τα εκτρεφόμενα ζώα και όχι την άγρια πανίδα, με αποτέλεσμα να εξαιρείται η αρκούδα από αυτή την ιατροκτηνιατρική έρευνα που είναι καθοριστική για την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει νέο σχέδιο ακριβούς παρακολούθησης της άγριας πανίδας προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση νέων εστιών φυματίωσης των βοοειδών στον εθνικό δρυμό του Abruzzo, Lazio και Molise, έτσι ώστε να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου στην αρκούδα των Απεννίνων, που αποτελεί προστατευόμενο είδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου