FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 51k
9.4.2015
PE555.089v01-00
 
B8-0337/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om e-handel: forslag, anvisninger og prioriteringer for en bæredygtig udvikling


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om e-handel: forslag, anvisninger og prioriteringer for en bæredygtig udvikling  
B8‑0337/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel),

–       der henviser til Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertidig ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for radio- og TV-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til den gældende EU-lovgivnings begrænsninger med hensyn til erhvervsvirksomhed på nettet;

B.     der henviser til, at det ville være mere fleksibelt og meget mindre bekosteligt i forhold til det aktuelle system, hvis ordningen med mini-one stop shoppen (MOSS) også blev udvidet til at omfatte aktører, som er involveret i indirekte e-handel;

C.     der henviser til, at IT-værktøjer (f.eks. EMCS med hensyn til punktafgifter, VIES-registret med hensyn til momsregistrering og MOSS med hensyn til digitale tjenester) allerede anvendes hyppigt og med godt resultat på told- og skatteområdet i Europa, og at der derfor bør iværksættes IT-procedurer, som gør det muligt for e-handelsvirksomheder automatisk at genimportere returvarer uden at betale told og moms;

D.     der henviser til, at kombinationen moms/punktafgifter på e-handelsområdet har vist sig at være tung at administrere for såvel virksomheder som told- og skattemyndigheder;

1.      opfordrer Kommissionen til at undersøge de forslag, der er fremsat med henblik på at fremme vækst og udvikling af e-handel.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik