Resolutsiooni ettepanek - B8-0342/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0342/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamise kohta Euroopas

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0342/2015

Menetlus : 2015/2590(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0342/2015
Esitatud tekstid :
B8-0342/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0342/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamise kohta Euroopas

(2015/2590(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni,

–       võttes arvesse oma 18. juuni 1987. aasta resolutsiooni Armeenia küsimuse poliitilise lahenduse kohta[1],

–       võttes arvesse oma 2. aprilli 2009. aasta resolutsiooni Euroopa südametunnistuse ja totalitarismi kohta[2],

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et Euroopa ühinemisliikumise üks peamisi ajendeid on tahe vältida sõdade ja inimsusevastaste kuritegude kordumist Euroopas;

B.     arvestades, et Euroopa Parlament tunnistas oma 18. juuni 1987. aasta resolutsioonis, et 1915.–1917. aastal toimunud traagilised sündmused, mis puudutasid Ottomani impeeriumi territooriumil elavaid armeenlasi, kujutavad genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni tähenduses endast genotsiidi;

C.     arvestades, et Euroopa Parlament rõhutas oma 2. aprilli 2009. aasta resolutsioonis, et on tähtis hoida mineviku mälestust elus, sest ilma tõe ja mäletamiseta ei saa olla leppimist;

D.     arvestades, et see genotsiid on avaldanud sügavat ja kauaaegset mõju pagulaskonna arvule, eriti Euroopa Liidus;

E.     arvestades, et armeenlaste genotsiid omandab veelgi suurema tähtsuse seoses Esimese maailmasõja puhkemise 100. aastapäeva mälestusüritustega;

1.      ühineb Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamisega Euroopa solidaarsuse, vendluse ja õigluse vaimus;

2.      kutsub kodanikuühiskonda, valitud ametiisikuid, ühendusi ja meediat üles samuti mälestamisega ühinema;

3.      kutsub komisjoni ja nõukogu üles ühinema parlamendiga kõnealuse 100. aastapäeva mälestamisel;

4.      tänab kõiki neid, kes on aidanud kaasa Armeenia genotsiidi tunnustamisele ja mälestamisele avatuse ja solidaarsuse vaimus ning kutsub neid üles oma tööd jätkama;

5.      teeb ettepaneku hakata tähistama genotsiidi mälestamise Euroopa päeva, et tuletada veel kord meelde kõigi maailma rahvaste ja rahvuste õigust rahule ja inimväärikusele;

6.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale.