ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 112kWORD 51k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις διεθνείς υιοθεσίες


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διεθνείς υιοθεσίες  
B8-0345/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–         έχοντας υπόψη τον ιταλικό νόμο αριθ. 184 της 4ης Μαΐου 1983 σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού στην οικογένεια,

–         έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.       λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο του 2014 καταγράφονται πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα όσον αφορά τους ανηλίκους στους οποίους επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ιταλία, δεδομένου ότι ο αριθμός των 930-950 είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους·

Β.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση αυτή οφείλεται στη γραφειοκρατία, στον εξαιρετικά μεγάλο χρόνο αναμονής, στο αυξημένο κόστος των διαδικασιών και στην πολυπλοκότητα της καθοδήγησης για την υιοθεσία που έχει ανατεθεί στους αντίστοιχους φορείς·

Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να απλουστευθεί η γραφειοκρατική διαδικασία, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων· 

Δ.       λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο κατάργησης της βεβαίωσης καταλληλότητας από το δικαστήριο ανηλίκων και απλούστευσης της διαδικασίας επιλογής των ζευγαριών, η οποία έως σήμερα αποτελεί αρμοδιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, υπέρ μιας πιο ορθολογικής διαδικασίας καθοδήγησης και εκπαίδευσης των ίδιων των ζευγαριών πριν και μετά από την υιοθεσία, η οποία θα προβλέπει τη συνεργασία ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες και στις αντίστοιχες ιδιωτικές των εξουσιοδοτημένων φορέων· 

1.        ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την προώθηση των διεθνών υιοθεσιών.

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου