PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 103kWORD 48k
8.4.2015
PE555.097v01-00
 
B8-0345/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kansainvälisistä adoptioista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselma kansainvälisistä adoptioista  
B8‑0345/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon alaikäisten oikeudesta perheeseen 4. toukokuuta 1983 annetun Italian lain N:o 184,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että vuoden 2014 ensimmäistä puoliskoa koskevista luvuista käy ilmi, että adoptioiden määrä väheni tänä aikana ennätysmäisesti, koska vain 930–950 lasta sai luvan tulla Italiaan, mikä merkitsee, että adoptioiden määrä väheni 30 prosenttia edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna;

B.     toteaa, että adoptioiden vähenemiseen on syynä byrokratia, kohtuuttoman pitkät odotusajat, menettelystä aiheutuvat suuret kustannukset sekä adoptioista vastaavien viranomaisten antaman neuvonnan monimutkaisuus;

C.     katsoo, että hallinnollista prosessia on kevennettävä myös tarkistamalla asianomaista lainsäädäntöä;

D.     katsoo, että olisi harkittava nuorisotuomioistuimen antaman soveltuvuutta koskevan selvityksen poistamista ja adoptiovanhempien valintaan käytettävän ja nykyisin yksinomaan viranomaisten vastuulla olevan menettelyn yksinkertaistamista niin, että siitä tulisi rationaalisempi menettely, jossa tuleville adoptiovanhemmille annetaan ohjausta ja koulutusta ennen adoptiota ja sen jälkeen ja jossa viranomaiset ja virallistetut yksityiset toimijat tekevät yhteistyötä;

1.      kehottaa komissiota tarkistamaan tehdyt ehdotukset kansainvälisten adoptioiden edistämiseksi.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö