Πρόταση ψηφίσματος - B8-0346/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0346/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ημέρα μνήμης για την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lidia Senra Rodríguez, Martina Michels εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0342/2015

Διαδικασία : 2015/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0346/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0346/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0346/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ημέρα μνήμης για την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

(2015/2590(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μια πολιτική λύση στο αρμενικό ζήτημα[1], όπου αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 24ης Απριλίου 1998, το οποίο τίμησε την «πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα» και το «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» που διαπράχθηκε εις βάρος του αρμενικού λαού,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[2], και ιδίως την παράγραφο 77 αυτού,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας, της 9ης Δεκεμβρίου 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το απαράγραφο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, της 26ης Νοεμβρίου 1968,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία[4],

–       έχοντας υπόψη ψηφίσματα και δηλώσεις νομοθετικών οργάνων και κυβερνήσεων αρκετών κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και άλλων κρατών,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2015 σηματοδοτεί την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων, η οποία διαπράχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατόπιν απόφασης για την εξόντωση των Αρμενίων, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία αυτή, που χαρακτηρίστηκε από απαλλοτριώσεις, σφαγές, εθνοκάθαρση και καταστροφή της αρμενικής κληρονομιάς, είχε επίσης σοβαρές συνέπειες σε βάθος χρόνου στους πληθυσμούς των προσφύγων, ιδίως στην ευρωπαϊκή ήπειρο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987, αναγνώρισε ότι τα τραγικά γεγονότα του 1915-1917 με θύματα τους Αρμένιους που ζούσαν στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνιστούν γενοκτονία κατά την έννοια της Σύμβασης για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1948·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, η τουρκική κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία του 1915 και, ως εκ τούτου, αρνείται να συμφιλιωθεί με ένα κομμάτι της ιστορίας της χώρας και, κατά συνέπεια, να αντλήσει διδάγματα από την ίδια την ιστορία της·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και συγγραφείς, μεταξύ άλλων, έχουν μιλήσει δημοσίως υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό εξακολουθεί να θεωρείται αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν άνθρωποι, όπως ο δημοσιογράφος Hrant Dink, που έχουν πληρώσει με τη ζωή τους την καταγγελία της γενοκτονίας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1985 και ότι το ίδιο έχουν κάνει αρκετές χώρες και κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από την τουρκική κυβέρνηση θα συνέβαλε στην αποφόρτιση των εντάσεων και στη βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας·

1.      συμμετέχει στην ημέρα μνήμης για την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων και τιμά τη μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων αθώων αμάχων που έχασαν τη ζωή τους·

2.      καλεί τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών να τιμήσουν μαζί του αυτή την επέτειο· επισημαίνει ότι η συμμετοχή στην ημέρα μνήμης θα συνέβαλε στο να δοθεί τέλος στη συνωμοσία της σιωπής που έχει επιβληθεί από την Τουρκία για το θέμα της γενοκτονίας, καθώς και για την αντιμετώπιση του κουρδικού πληθυσμού στη χώρα, τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο και την ενθάρρυνση της κρίσης στη Συρία, όπως επίσης και τη συμμετοχή σε αυτήν·

3.      καλεί την Τουρκία να αξιοποιήσει την ευκαιρία της 100ής επετείου για να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων που διαπράχθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να συμφιλιωθεί με αυτό το κομμάτι της ιστορίας της χώρας, καθώς μόνον η αλήθεια θα επιτρέψει στη χώρα να εκδημοκρατιστεί πραγματικά και να προχωρήσει χωρίς αυτό το βάρος, και να αναπτύξει σχέσεις καλής γειτονίας με την Αρμενία·

4.      καλεί τις τουρκικές αρχές να ανοίξουν όλα τα αρχεία, που θα δώσουν στους ιστορικούς, στους ακαδημαϊκούς και στους ερευνητές την ευκαιρία να ρίξουν φως σε εκείνα τα τραγικά γεγονότα, και να ξεκινήσουν έναν πραγματικά διαφανή δημόσιο διάλογο σε όλα τα επίπεδα με σκοπό να ξεπεράσουν την πολιτική της σιωπής και να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία·

5.      ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια να εκφράσουν τον σεβασμό τους για τα θύματα και να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των Αρμενίων ως σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού·

6.      θεωρεί ότι η ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας των Αρμενίων, θα πρέπει να διδάσκεται στις πραγματικές διαστάσεις της προκειμένου να μην επαναλαμβάνεται·

7.      προτείνει την καθιέρωση ημέρας μνήμης της γενοκτονίας,

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Αρμενίας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.