Postup : 2015/2590(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0348/2015

Předložené texty :

B8-0348/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2015 - 16.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0094

NÁVRH USNESENÍ
PDF 126kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.100v01-00
 
B8-0348/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o stém výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o stém výročí genocidy Arménů (2015/2590(RSP))  
B8‑0348/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 1987 o politickém řešení arménské otázky(1),

–       s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě(2),

–       s ohledem na výroční zprávu o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice EU v této oblasti,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2005 o zahájení jednání o přistoupení s Tureckem(3),

–       s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Euronest ze dne 17. března 2015 o stém výročí genocidy Arménů,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že jedním z hlavních motivů evropského sjednocování je vůle, aby se v Evropě zabránilo opakování válek a zločinů proti lidskosti;

B.     vzhledem k tomu, že rok 2015 je rokem stého výročí genocidy Arménů spáchané v Osmanské říši, jejímž výsledkem byla deportace téměř 2 milionů Arménů, z nichž 1,5 milionu bylo zabito;

C.     vzhledem k tomu, že kromě osmanských Arménů byli oběťmi této politiky vyhlazování také osmanští pontští Řekové, Řekové z jiných oblastí Anatólie, Asyřané, Jezídové a další etnické a náboženské menšiny;

D.     vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 18. června 1987 uvedl, že masakry Arménů, k nimž došlo v letech 1915 až 1923, představují genocidu ve smyslu Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia;

E.     vzhledem k tomu, že genocidu Arménů uznalo a odsoudilo mnoho dalších zemí, včetně Belgie, Kanady, Kypru, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Litvy, Nizozemska, Polska, Slovenska a Švédska; vzhledem k tomu, že Turecko tak učinit odmítlo;

F.     vzhledem k tomu, že genocida Arménů nabývá ještě většího významu v rámci připomínání si stého výročí první světové války;

1.      připojuje se v duchu evropského bratrství, solidarity a spravedlnosti k uctění památky stého výročí genocidy Arménů;

2.      zdůrazňuje, že popírání genocidy a dalších zločinů proti lidskosti a činů rasismu, xenofobie a náboženské nenávisti představuje jasné porušení lidských práv a základních svobod a jako takové by mělo být odsouzeno;

3.      vítá, že existenci genocidy Arménů uznává rostoucí počet členských států EU, jejich vnitrostátních parlamentů a třetích zemí; vybízí členské státy EU, aby tuto skutečnost uznaly a spolu s orgány EU přispěly k jejímu uznání členy mezinárodního společenství; opětovně vyzývá Turecko, aby uznalo genocidu Arménů;

4.      zdůrazňuje, že je důležité přijmout potřebná legislativní opatření, aby se zabránilo popírání genocidy Arménů;

5.      navrhuje ustavení evropského dne uctění památky obětí genocidy, aby se připomnělo právo všech národů a všech států na celém světě na mír a důstojnost;

6.      vzdává hold památce nevinných obětí všech genocid a zločinů spáchaných proti lidskosti;

7.      vyzývá Turecko, aby dodržovalo a plnilo přijaté právní závazky, včetně těch ujednání, která se týkají ochrany kulturního dědictví, a zejména aby v dobré víře vypracovalo úplný soupis arménských a jiných kulturních památek, které byly ve 20. století zničeny či poškozeny;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, prezidentovi a parlamentu Arménie a prezidentovi a parlamentu Turecka.

(1)

Úř. věst. C 190, 20.7.1987, s. 119.

(2)

Úř. věst. C 137 E, 27.5.2010, s. 25.

(3)

Úř. věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 163.

Právní upozornění - Ochrana soukromí