Πρόταση ψηφίσματος - B8-0348/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0348/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

13.4.2015 - ((2015/2590(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0342/2015

Διαδικασία : 2015/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0348/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0348/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0348/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

((2015/2590(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μια πολιτική λύση στο αρμενικό ζήτημα[1],

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό[2],

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest της 17ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά κίνητρα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι η βούληση για πρόληψη της επανάληψης πολέμων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην Ευρώπη·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2015 σηματοδοτεί την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων η οποία διαπράχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατέληξε στον εκτοπισμό περίπου 2 εκατομμυρίων Αρμενίων, 1,5 εκατομμύριο εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τους Οθωμανούς Αρμενίους, θύματα αυτής της πολιτικής εξόντωσης ήταν επίσης και οι Οθωμανοί Πόντιοι, οι Έλληνες, οι Ασσύριοι, οι Γιαζίντι και άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε, με το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987, ότι οι σφαγές των Αρμενίων οι οποίες διαπράχθηκαν από το 1915 έως το 1923 συνιστούν γενοκτονία κατά την έννοια της Σύμβασης για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία των Αρμενίων έχει αναγνωριστεί και καταδικαστεί από πολλές άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σουηδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αρνείται μέχρι στιγμής να κάνει το ίδιο·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία των Αρμενίων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της εκατοστής επετείου από την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου·

1.      συμμετέχει στην εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων σε πνεύμα ευρωπαϊκής αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης·

2.      υποστηρίζει ότι η άρνηση των γενοκτονιών και άλλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, καθώς και των πράξεων ρατσισμού, ξενοφοβίας ή θρησκευτικού μίσους, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ως τέτοιες θα πρέπει να καταδικάζονται·

3.      επιδοκιμάζει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλιά τους και τρίτες χώρες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναγνωρίσουν αυτό το γεγονός και, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να συμβάλουν στην αναγνώρισή του από τα μέλη της διεθνούς κοινότητας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων·

4.      υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων για την αποτροπή της άρνησης της γενοκτονίας των Αρμενίων·

5.      προτείνει την καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης της γενοκτονίας, με σκοπό να υπενθυμίσει ξανά το δικαίωμα όλων των ατόμων και εθνών ανά τον κόσμο για ειρήνη και αξιοπρέπεια·

6.      αποτίνει φόρο τιμής στη μνήμη των αθώων θυμάτων όλων των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

7.      καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, να προβεί με καλή πίστη στην πλήρη καταγραφή των αρμενικών και άλλων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που καταστράφηκαν ή ερειπώθηκαν τον περασμένο αιώνα·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Αρμενίας και τον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.