Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0348/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0348/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0342/2015

Procedūra : 2015/2590(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0348/2015
Pateikti tekstai :
B8-0348/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0348/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių

(2015/2590(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo 1987 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl politinio Armėnijos klausimo sprendimo[1],

–       atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–       atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo[2],

–       atsižvelgdamas į metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir ES politiką šioje srityje,

–       atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl derybų su Turkija pradžios[3],

–       atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 17 d. EURONEST parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl armėnų genocido 100-ųjų metinių,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi vienas svarbiausių Europos vienijimosi judėjimo motyvų yra siekis neleisti pasikartoti karams ir nusikaltimams žmoniškumui Europoje;

B.     kadangi 2015 m. minimos Osmanų imperijoje vykdyto armėnų genocido, per kurį deportuota beveik du milijonai armėnų – iš jų pusantro milijono žuvo, šimtosios metinės;

C.     kadangi tokios sunaikinimo politikos aukomis, kaip Osmanų imperijos armėnai, taip pat tapo Mažosios Azijos ir kitų regionų graikai, asirai, jazidai ir kitos etninės ir religinės mažumos;

D.     kadangi 1987 m. birželio 18 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pripažino, kad 1915–1923 m. armėnų žudynės yra genocidas, kaip apibrėžta Konvencijoje dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį;

E.     kadangi daug kitų šalių, įskaitant Belgiją, Kanadą, Kiprą, Prancūziją, Vokietiją, Graikiją, Italiją, Lietuvą, Nyderlandus, Lenkiją, Slovakiją ir Švediją, pripažino ir pasmerkė armėnų genocidą; kadangi Turkija iki šiol atsisako tai padaryti;

F.     kadangi armėnų genocidas įgauna dar didesnę reikšmę minint Pirmojo pasaulinio karo šimtąsias metines;

1.      vadovaudamasis Europos brolybės, solidarumo ir teisingumo principais prisideda prie armėnų genocido šimtųjų metinių minėjimo;

2.      pabrėžia, kad genocido ir kitų nusikaltimų žmoniškumui, taip pat rasizmo, ksenofobijos ar religinės neapykantos aktų neigimas yra aiškus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimas ir savaime turėtų būti smerkiamas;

3.      teigiamai vertina tai, kad vis daugiau ES valstybių narių, nacionalinių parlamentų ir trečiųjų šalių pripažįsta armėnų genocidą; ragina ES valstybes nares pripažinti šį faktą ir drauge su ES institucijomis prisidėti prie to, kad jį pripažintų tarptautinės bendruomenės narės; pakartoja savo raginimą Turkijai pripažinti armėnų genocidą;

4.      pabrėžia, jog svarbu imtis reikiamų teisėkūros priemonių, kad armėnų genocidas nebebūtų neigiamas;

5.      siūlo paskelbti Europos genocido atminimo dieną, kad būtų primenama visų žmonių ir tautų pasaulyje teisė į taiką ir orumą;

6.      pagerbia nekaltų bet kokio genocido ir visų nusikaltimų žmoniškumui aukų atminimą;

7.      ragina Turkiją laikytis prisiimtų teisinių įsipareigojimų, įskaitant su kultūros paveldo apsauga susijusias nuostatas, juos vykdyti ir visų pirma sąžiningai atlikti integruotą armėnų ir kito kultūros paveldo, sunaikinto ar pranykusio per pastarąjį amžių, inventorizaciją;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, Armėnijos prezidentui ir parlamentui bei Turkijos prezidentui ir parlamentui.