Procedura : 2015/2590(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0348/2015

Teksty złożone :

B8-0348/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2015 - 16.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0094

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 57k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0342/2015
13.4.2015
PE555.100v01-00
 
B8-0348/2015

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie setnej rocznicy ludobójstwa Ormian (2015/2590(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie setnej rocznicy ludobójstwa Ormian  (2015/2590(RSP))  
B8‑0348/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie politycznego rozwiązania kwestii ormiańskiej(1),

–       uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu(2),

–       uwzględniając roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki UE w tym zakresie,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2005 r. w sprawie otwarcia negocjacji z Turcją(3),

–       uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie setnej rocznicy ludobójstwa Ormian,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że jednym z głównych motywów integracji europejskiej jest dążenie do zapobiegania powtórzeniu się wojen i zbrodni przeciwko ludzkości w Europie;

B.     mając na uwadze, że w 2015 r. przypada setna rocznica ludobójstwa Ormian popełnionego w Imperium Osmańskim, wskutek którego wysiedlono blisko 2 miliony Ormian, z których 1,5 miliona poniosło śmierć;

C.     mając na uwadze, że ofiarami tej polityki eksterminacyjnej byli oprócz Ormian zamieszkujących Imperium Osmańskie Pontowie zamieszkujący Imperium Osmańskie, Grecy, Asyryjczycy, Jazydzi oraz członkowie innych mniejszości etnicznych i religijnych;

D.     mając na uwadze, że Parlament Europejski uznał w swojej rezolucji z dnia 18 czerwca 1987 r., że masakra Ormian, do której doszło w latach 1915–1923, stanowi ludobójstwo w rozumieniu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa;

E.     mając na uwadze, że wiele innych krajów uznało i potępiło ludobójstwo Ormian, w tym Belgia, Kanada, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Słowacja i Szwecja; mając na uwadze, że Turcja do tej pory odmawiała uznania tego ludobójstwa;

F.     mając na uwadze, że ludobójstwo Ormian nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście obchodów setnej rocznicy I wojny światowej;

1.      przyłącza się – w duchu europejskiego braterstwa, solidarności i sprawiedliwości – do upamiętnienia setnej roczny ludobójstwa Ormian;

2.      podkreśla, że negowanie ludobójstwa i innych zbrodni przeciwko ludzkości, a także akty rasizmu, ksenofobii lub nienawiści na tle religijnym stanowią jawne naruszenie praw człowieka oraz podstawowych wolności i jako takie zasługują na potępienie;

3.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ludobójstwo Ormian uznaje coraz więcej państw członkowskich UE, parlamentów narodowych i krajów trzecich; zachęca państwa członkowskie UE, by uznały ten fakt i przyczyniały się wraz z instytucjami UE do jego uznania przez członków wspólnoty międzynarodowej; ponawia swój apel do Turcji, by uznała ludobójstwo Ormian;

4.      podkreśla, że należy podjąć niezbędne środki prawne, aby zapobiec negowaniu ludobójstwa Ormian;

5.      proponuje ustanowienie europejskiego dnia pamięci o ludobójstwie, aby wciąż na nowo przypominać o prawie wszystkich ludów i narodów na świecie do pokoju i godności;

6.      składa hołd niewinnym ofiarom wszelkich aktów ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości;

7.      nawołuje Turcję do poszanowania i wywiązania się w pełni z prawnych zobowiązań, które podjęła w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz, w szczególności, do przeprowadzenia w dobrej wierze zintegrowanego inwentarza dóbr dziedzictwa kulturowego Ormian i innych społeczności, zniszczonego lub zrujnowanego w ubiegłym wieku;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, prezydentowi i parlamentowi Armenii oraz prezydentowi i parlamentowi Turcji.

(1)

Dz.U. C 190 z 20.7.1987, s. 119.

(2)

Dz.U. C 137 E z 27.5.2010, s. 25.

(3)

Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 163.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności