Πρόταση ψηφίσματος - B8-0349/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0349/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés, Milan Zver εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0342/2015

Διαδικασία : 2015/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0349/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0349/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0349/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

(2015/2590(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1948, για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μια πολιτική λύση στο αρμενικό ζήτημα[1],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεσή του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο για το 2013 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ[2],

–       έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και το πρωτόκολλο για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, που υπογράφηκαν στη Ζυρίχη στις 10 Οκτωβρίου 2009·

–         έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 2015 σηματοδοτεί την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας της Αρμενίας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του παρελθόντος, διότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς αλήθεια και μνήμη·

1.      αποτίνει φόρο τιμής, την παραμονή της εκατοστής επετείου, στη μνήμη των ενάμισι εκατομμυρίου αθώων Αρμενίων που εξοντώθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία·

2.      υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987, όπου αναγνωρίζει μεταξύ άλλων ότι τα τραγικά γεγονότα κατά των Αρμενίων που έλαβαν χώρα το 1915-1917 στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνιστούν γενοκτονία όπως ορίζεται στη Σύμβαση του 1948 για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας· καταδικάζει κάθε μορφής εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα γενοκτονίας·

3.      αποτίνει φόρο τιμής στη μνήμη των αθώων θυμάτων όλων των γενοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας· προτείνει την καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τις γενοκτονίες·

4.      καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, να προβεί με καλή πίστη στην πλήρη καταγραφή των αρμενικών και άλλων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που καταστράφηκαν ή ερειπώθηκαν τον περασμένο αιώνα·

5.      καλεί την Τουρκία να συμφιλιωθεί με το παρελθόν της· θεωρεί ότι αυτό θα αποτελούσε βαθειά ανθρώπινη πράξη ηθικής αποκατάστασης προς τους Αρμενίους, που σίγουρα θα τιμούσε την τουρκική κυβέρνηση·

6.      καλεί την Αρμενία και την Τουρκία να ακολουθήσουν τα επιτυχημένα παραδείγματα συμφιλίωσης μεταξύ ευρωπαϊκών εθνών και να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα στη δράση τους τη συνεργασία μεταξύ των λαών· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στην ιστορική συμφιλίωση του αρμενικού και του τουρκικού λαού σε πνεύμα ειλικρίνειας και σεβασμού· παροτρύνει την Τουρκία και την Αρμενία να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, με το άνοιγμα των συνόρων και με τη δυναμική βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση·

7.      επισημαίνει το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίτ Ερντογάν, για τα γεγονότα του 1915, καθώς και τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου στη μνήμη του Χραντ Ντινκ, ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Αρμενίας, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.