Päätöslauselmaesitys - B8-0349/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0349/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Armenian kansanmurhan satavuotismuistopäivästä

13.4.2015 - (2015/2590(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés, Milan Zver PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0342/2015

Menettely : 2015/2590(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0349/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0349/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0349/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Armenian kansanmurhan satavuotismuistopäivästä

(2015/2590(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon vuonna1948 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

–       ottaa huomioon 18. kesäkuuta 1987 antamansa päätöslauselman Armenian kysymyksen poliittisesta ratkaisusta[1],

–       ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminnasta tällä alalla[2],

–       ottaa huomioon pöytäkirjan Armenian tasavallan ja Turkin tasavallan välisten diplomaattisuhteiden luomisesta sekä Zürichissä 10. lokakuuta 2009 allekirjoitetun pöytäkirjan Armenian tasavallan ja Turkin tasavallan välisten suhteiden kehittämisestä,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että vuonna 2015 järjestetään Armenian kansanmurhan satavuotismuistopäivä;

B.     toteaa, että menneisyyden muistojen säilyttäminen elävinä on äärimmäisen tärkeää, koska sovintoa ei voi syntyä ilman totuutta ja muistoja;

1.      osoittaa satavuotismuistopäivän edellä kunnioituksena niiden puolentoista miljoonan armenialaisen uhrin muistolle, jotka menehtyivät Ottomaanien valtakunnassa;

2.      palauttaa mieliin18. kesäkuuta 1987 antamansa päätöslauselman, jossa parlamentti muun muassa totesi, että vuosina 1915–1917 armenialaisia kohdanneet kauheat tapahtumat Ottomaanien valtakunnassa merkitsivät kansanmurhaa, sellaisena kuin se on määriteltynä vuonna 1948 tehdyssä yleissopimuksessa joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi; tuomitsee ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien kaikki muodot;

3.      osoittaa kunnioituksensa kaikkien kansanmurhien ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten uhreille; ehdottaa, että perustetaan kansanmurhien eurooppalainen muistopäivä;

4.      kehottaa Turkkia täyttämään ja toteuttamaan kaikilta osin kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyvät oikeudelliset velvoitteensa ja tekemään hyvässä uskossa yhdennetyn selvityksen Armenian ja muun kulttuuriperinnön tuhoamisesta tai turmelemisesta edellisen vuosisadan aikana;

5.      kehottaa Turkkia hyväksymään menneisyytensä; katsoo, että tämä olisi armenialaisia kohtaan erittäin humaani moraaliseen eheyttämiseen liittyvä teko, joka voi tuoda pelkästään kunniaa Turkin hallitukselle;

6.      kehottaa Armeniaa ja Turkkia käyttämään eurooppalaisten kansakuntien välistä onnistunutta sovinnontekoa esimerkkinä ja keskittymään toimiin, joissa kansojen välinen yhteistyö asetetaan etusijalle; on vakuuttunut, että tämä edistäisi Armenian ja Turkin kansojen historiallista sovintoa totuuden ja kunnioituksen hengessä; kehottaa Turkkia ja Armeniaa normalisoimaan suhteensa ratifioimalla ehdoitta pöytäkirjat diplomaattisuhteiden luomisesta, avaamalla maiden välisen rajan sekä parantamalla aktiivisesti suhteitaan ja erityisesti rajat ylittävää yhteistyötä ja taloudellista yhdentymistä;

7.      panee merkille Turkin tasavallan presidentin Recep Tayyip Erdoğanin viestin vuoden 1915 tapahtumista ja Turkin pääministerin Ahmet Davutoğlun lausunnon Hrant Dinkin muistamisesta ja pitää niitä askeleena oikeaan suuntaan;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Armenian tasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.