ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 125kWORD 50k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно участие на образованието в усилията за изграждане на устойчив енергиен съюз


Иван Яковчич

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно участие на образованието в усилията за изграждане на устойчив енергиен съюз  
B8-0350/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“,

–       като взе предвид съвместния доклад на Комисията и на Международната организация на труда, озаглавен „Към по-екологична икономика: социални измерения“ („Towards a greener economy: the social dimensions“),

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че икономиите на енергия и енергийната ефективност са най-бързият и най-евтиният начин за решаване на въпроси като въпросите в областта на енергийната сигурност, външната зависимост, високите цени и околната среда;

Б.     като има предвид, че отраслите на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност се разрастват въпреки кризата и че се очаква отново да доведат до увеличаване на БВП на ЕС;

В.     като има предвид, че са необходими действия за намаляване на въздействието върху околната среда, пораждано от производството, транспорта и използването на енергия чрез разработването на образователни и повишаващи осведомеността програми и инициативи относно екологосъобразните енергийни решения и енергийната ефективност;

1.      призовава Комисията да увеличи подкрепата си за инициативи, които подобряват предоставянето на информация за гражданите относно проектите в областта на енергията от възобновяеми източници и ги привличат за участие в такива проекти;

2.      призовава Комисията да ускори изграждането на капацитет в образователния сектор с цел да насърчи творческите и новаторски начини на мислене и поведение, насочени към оказване на подкрепа за намирането на нови решения в областта на сигурната, чиста и ефикасна енергетика чрез изготвянето на образователни материали и платформи за електронно обучение.

Правна информация - Политика за поверителност