ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 113kWORD 49k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον συνυπολογισμό της εκπαίδευσης στις προσπάθειες δημιουργίας μιας βιώσιμης Ενεργειακής Ένωσης


Ivan Jakovčić

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον συνυπολογισμό της εκπαίδευσης στις προσπάθειες δημιουργίας μιας βιώσιμης Ενεργειακής Ένωσης  
B8-0350/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030»,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δημοσίευση Επιτροπής και της ΔΟΕ με τίτλο «Προς μια περισσότερο πράσινη οικονομία: οι κοινωνικές διαστάσεις»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση είναι οι ταχύτεροι και φθηνότεροι τρόποι αντιμετώπισης ζητημάτων όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες, οι υψηλές τιμές και τα περιβαλλοντικά ζητήματα·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης συνεχίζουν να αναπτύσσονται παρά την κρίση, και ότι αναμένεται να επιφέρουν μεγαλύτερη αύξηση στο ΑΕγχΠ της ΕΕ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται μέτρα για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης ενέργειας μέσω της κατάρτισης προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση και πρωτοβουλιών σχετικά με τις φιλοπεριβαλλοντικές ενεργειακές επιλογές και την ενεργειακή απόδοση·

1.      καλεί την Επιτροπή να εντείνει ακόμη περισσότερο την υποστήριξή της για πρωτοβουλίες με σκοπό την παροχή ενημέρωσης στους πολίτες σχετικά με έργα ανανεώσιμης ενέργειας και τη συμμετοχή των πολιτών σε τέτοιου είδους έργα·

2.      καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαμόρφωση ικανοτήτων στον εκπαιδευτικό τομέα προκειμένου να προωθηθούν δημιουργικές και καινοτόμες στάσεις και συμπεριφορές με σκοπό την υποστήριξη νέων λύσεων στον τομέα της ασφάλειας, της καθαρής και αποδοτικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης διδακτικού υλικού και πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης·

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου