PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 106kWORD 47k
13.4.2015
PE555.102v01-00
 
B8-0350/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


koulutuksen sisällyttämisestä osaksi kestävää energiaunionia


Ivan Jakovčić

Luonnos Euroopan parlamentin päätöslauselmaksi koulutuksen sisällyttämisestä osaksi kestävää energiaunionia  
B8-0350/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030”,

–       ottaa huomioon komission ja ILO:n yhteisen kertomuksen aiheesta ”Kohti vihreämpää taloutta: yhteiskunnalliset ulottuvuudet”,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     toteaa, että energiansäästö ja energiatehokkuus ovat nopeimmat ja halvimmat keinot vastata energian toimitusvarmuutta, riippuvuutta EU:n ulkopuolisista energialähteistä, korkeita hintoja ja ympäristöä koskeviin huolenaiheisiin;

B.     ottaa huomioon, että kriisistä huolimatta uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden alat ovat kasvaneet ja että niiden odotetaan tuovan lisää kasvua EU:n BKT:hen tulevaisuudessa;

C.     toteaa, että on toimittava energiantuotannon, kuljetusten ja käytön ympäristövaikutusten vähentämiseksi kehittämällä koulutusta ja lisäämällä tietoisuutta ympäristöystävällisiä energiavaihtoehtoja ja energiatehokkuutta koskevilla ohjelmilla ja aloitteilla;

1.      kehottaa komissiota tehostamaan entisestään tukeaan aloitteille, joilla parannetaan tiedonkulkua kansalaisille uusiutuvista energiahankkeista ja lisätään kansalaisten osallisuutta kyseisissä hankkeissa;

2.      kehottaa komissiota vauhdittamaan koulutusalan valmiuksien parantamista, jotta edistetään luovia ja innovatiivisia asenteita ja käytöstä, jolla tähdätään uusien ratkaisujen tukemiseen turvallisen, puhtaan ja tehokkaan energian alalla kehittämällä opetusmateriaaleja ja sähköisen oppimisen välineitä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö