Postup : 2015/2543(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0357/2015

Předložené texty :

B8-0357/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.65
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0174

NÁVRH USNESENÍ
PDF 154kWORD 103k
22.4.2015
PE555.115v01-00
 
B8-0357/2015

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0108/2015

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o strategii EU týkající se alkoholu (2015/2543(RSP))


Alberto Cirio za skupinu PPE
Glenis Willmott za skupinu S&D
Marcus Pretzell za skupinu ECR
José Inácio Faria za skupinu ALDE
Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL
Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE
Piernicola Pedicini za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU týkající se alkoholu (2015/2543(RSP))  
B8‑0357/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na otázku předloženou Komisi o strategii EU týkající se alkoholu (O-000008/2015 – B8-0108/2015),

–       s ohledem na článek 168 Lisabonské smlouvy,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU(2),

–       s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví, že Unie pouze doplňuje činnost členských států v oblasti veřejného zdraví,

–       s ohledem na výroční zprávu platformy EU pro stravu, tělesnou aktivitu a zdraví z roku 2011,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2007 o strategii Evropské unie na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem(3),

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské otázky konané ve dnech 1.–2. prosince 2011 o odstraňování rozdílů v oblasti zdraví v rámci EU prostřednictvím koordinovaných opatření na podporu zdravých životních návyků,

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že nepřiměřená konzumace alkoholu představuje druhou nejčastější příčinu onemocnění souvisejících s životním stylem v některých členských státech a závislost na alkoholu je rizikovým faktorem pro více než 60 chronických onemocnění, mezi něž patří alkoholické onemocnění jater, alkoholická chronická pankreatitida a téměř všechny ostatní nemoci zažívacího ústrojí, rakovina, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, obezita, fetální alkoholový syndrom a neuropsychiatrické poruchy, jako je závislost na alkoholu;

B.     vzhledem k tomu, že příslušné orgány v členských státech jsou nejlépe připraveny na to, aby vypracovaly politiky řešené na míru, jejichž cílem je prevence nadměrné konzumace alkoholu občany;

C.     vzhledem k tomu, že existuje příčinná souvislost mezi nadměrnou konzumací alkoholu a celou škálou duševních poruch a poruch chování, dalších nepřenosných onemocnění a úrazů;

D.     vzhledem k tomu, že podle odhadů činila v roce 2010 výše sociálních nákladů v Evropě, které lze přímo nebo nepřímo připsat nepřiměřené konzumaci alkoholu, 155,8 miliard EUR, z nichž většina (82,9 miliard EUR) byla vynaložena mimo zdravotnictví;

E.     vzhledem k tomu, že nadměrná konzumace alkoholu každoročně způsobí 3,3 miliony úmrtí na celém světě, což představuje 5,9 % všech úmrtí; vzhledem k tomu, že přibližně 25 % všech úmrtí ve věkové skupině 20–39 let lze připsat nadměrnému užívání alkoholu; vzhledem k tomu, že k těmto úmrtím často dochází po nehodách, násilných činech či v důsledku onemocnění jater;

F.     vzhledem k tomu, že přibližně 5 až 9 milionů dětí žije v rodinách negativně zasažených užíváním alkoholu;

G.     vzhledem k tomu, že veškerá konzumace alkoholu nevede ke stejným následkům, neboť velmi záleží na způsobu konzumace, včetně toho, jaký alkohol a jakým způsobem je konzumován; vzhledem k tomu, že různé vzorce a tendence konzumace alkoholu se mezi regiony Evropské unie značně liší, s významnými místními způsoby konzumace a vlivy na lidské zdraví v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu v celé EU; vzhledem k sociálním, kulturním, zeměpisným a hospodářským rozdílům v zemích EU je nezbytné rozlišovat mezi různými spotřebními vzorci a tendencemi;

H.     vzhledem k tomu, že politika zaměřená na snižování škod souvisejících s alkoholem a na podporu odpovědné konzumace alkoholu, která by byla šitá na míru specifickému místnímu a regionálnímu prostředí, by vedla ke snížení zdravotní péče a sociálních výdajů souvisejících s přímými a nepřímými následky škod souvisejících s alkoholem, jako jsou například závislost na alkoholu, chronické nemoci, úmrtnost, domácí násilí a náklady spojené s alkoholem; vzhledem k tomu, že politika zaměřená na omezení škod souvisejících s alkoholem by neměla zahrnovat pouze zapojení zdravotnického sektoru, ale také příslušné zainteresované subjekty, včetně sdružení na podporu osob trpících alkoholismem, a měla by být v naprostém souladu se zásadami subsidiarity a otázkami zdraví ve všech oblastech politiky a současně zajistit významné zlepšení veřejného zdraví;

I.      vzhledem k tomu, že nadměrná a škodlivá konzumace alkoholu může vést k alkoholové závislosti, kterou je třeba řešit tím, že jí bude v rámci systémů zdravotní péče jednotlivých členských států věnována větší pozornost a podpora;

J.      vzhledem k tomu, že je třeba zdůraznit, že některé skupiny dávají mnohem snadněji najevo špatné zvyklosti v souvislosti s konzumací alkoholu, mezi nimiž jsou mladí lidé, v jejichž případě představuje úmrtnost související s alkoholem přibližně 25 % veškerých úmrtí mladých mužů ve věku 15 až 29 let a v každém desátém případě se jedná o úmrtí mladých žen; vzhledem k tomu, že nadměrná konzumace alkoholu mezi mladými lidmi je zvykem, který se v členských státech rozšiřuje stále více, včetně specifických způsobů konzumace, jako je nezřízené pití alkoholu; vzhledem k tomu, že mužská játra zpravidla zpracovávají alkohol mnohonásobně rychleji než ženská játra, což znamená, že ženy se stávají chronicky závislými na alkoholu mnohem rychleji a při konzumaci menšího množství alkoholu;

K.     vzhledem k tomu, že škody související s alkoholem jsou obvykle spojeny s celou škálou faktorů, jako je např. socio-ekonomické postavení, kulturní zázemí a vzorce spotřeby alkoholu, vliv rodičů a vrstevníků, ale také působnost, skutečné uplatňování a prosazování vhodných politik v této oblasti; vzhledem k tomu, že rozdíly mezi zranitelnými body uvnitř jediné společnosti mohou být stejně velké jako rozdíly mezi těmito body v rozdílných společnostech;

L.     vzhledem k tomu, že v některých oblastech Evropy je řemeslná výroba alkoholických nápojů základním kamenem místního cestovního ruchu;

M.    vzhledem k tomu, že vliv reklamy a marketingu na spotřebu alkoholu je srovnatelný, zejména mezi mladými lidmi; vzhledem k tomu, že provedení směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách je nezbytné pro účinnou ochranu tělesného, duševního a morálního vývoje dětí a nezletilých; vzhledem k tomu, že existuje souvislost mezi tím, že daná osoba začne pít alkohol již v raném věku, a pravděpodobností, že se u ní v dospělosti rozvinou problémy spojené s alkoholem; vzhledem k tomu, že nejúčinnějšími nástroji prevence nadměrné konzumace alkoholu mladými lidmi jsou vzdělávací, informační a preventivní kampaně; vzhledem k tomu, že Komise by proto měla neprodleně navrhnout novou evropskou strategii týkající se alkoholu, která by pomohla omezit nadměrnou konzumaci alkoholu, a veřejnost by měla být informována prostřednictvím osvětové kampaně o škodlivých účincích konzumace alkoholu na zdraví;

N.     vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňuje, že je třeba dále zkoumat otázky, jako jsou vztah mezi konzumací alkoholu a nenarozeným dítětem, alkoholem a seniory, dopady na sociálně znevýhodněné lidi a sociální vylučování spojené s nadměrnou konzumací alkoholu, a přijímat v tomto ohledu vhodné kroky;

O.     vzhledem k tomu, že rozdílné sociální, kulturní, zeměpisné a ekonomické faktory v Evropské unii vytvářejí zvyklosti a tendence v konzumaci alkoholu, které se liší i mezi místními oblastmi, a vytvářejí odlišné přístupy k pití alkoholu;

P.     vzhledem k tomu, že je zapotřebí jasně rozlišovat mezi odpovědnou a škodlivou konzumací alkoholu; vzhledem k tomu, že konzumace alkoholu je slučitelná se zdravým způsobem života;

Q.     vzhledem k tomu, že přibližně každá čtvrtá dopravní nehoda má spojitost s řízením pod vlivem alkoholu a že nejméně 5 200 lidí zahyne každý rok v zemích EU při silničních dopravních nehodách, ke kterým došlo v souvislosti s konzumací alkoholu; vzhledem k tomu, že jízda pod vlivem alkoholu zůstává druhou nejčastější příčinou úmrtí na silnicích v EU;

R.     vzhledem k tomu, že mnoho občanů EU, zejména mladí lidé, jsou o zdravotním nebezpečí škodlivé konzumace alkoholu a závislosti na alkoholu nedostatečně informováni, a vzhledem k tomu, že prevence a zvyšování informovanosti jsou proto pro novou evropskou strategii týkající se alkoholu zásadní; vzhledem k tomu, že včasné odhalení osob s negativním přístupem ke konzumaci alkoholu a poradenství, které se na ně zaměřuje, jsou prokazatelně účinnými nástroji; vzhledem k tomu, že v souvislosti s ochranou nezletilých osob před reklamou na alkohol existuje velký prostor pro zlepšení;

S.     vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002(4) vyvozuje závěr, že potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za škodlivou pro lidské zdraví;

T.     vzhledem k tomu, že různé věkové skupiny vykazují různé vzorce konzumace alkoholu, které dosud nebyly proporcionálně prostudovány;

U.     vzhledem k tomu, že nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemu nejsou zahrnuty do dvou ustanovení nařízení (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům(5), jmenovitě do požadavků týkajících se seznamu složek a nutričního označování; vzhledem k tomu, že s ohledem na povahu rizik spojených s alkoholem jsou však úplné informace o alkoholických nápojích nutné;

V.     vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 1169/2011 ukládá Komisi povinnost předložit do prosince 2014 zprávu, v níž vyhodnotí, zda by alkoholické nápoje do budoucna měly spadat do působnosti požadavku na poskytování informací o energetické hodnotě, a důvody pro možné osvobození, a v případě potřeby také legislativní návrh, kterým se určí pravidla pro seznam složek nebo uvádění povinných výživových údajů těchto výrobků;

W.    vzhledem k tomu, že strategie EU týkající se alkoholu je úspěšná v tom, že podporuje členské státy v omezování škod souvisejících s alkoholem, zejména sdílením osvědčených postupů v oblastech, jako je ochrana mladých lidí, snižování silničních dopravních nehod spojených s nadměrnou konzumací alkoholu či zvyšování povědomí o konzumaci alkoholu v rámci vzdělávání, a poskytováním společné databáze a společným monitorováním na úrovni EU a také posílením koordinace mezi Komisí a členskými státy, která nakonec vedla k vypracování akčního plánu týkajícího se konzumace alkoholu mladistvými a těžké nárazové konzumace alkoholu (2014–2016) Výborem pro vnitrostátní politiku a činnost týkající se alkoholu (CNAPA);

X.     vzhledem k tomu, že účast široké škály zainteresovaných stran na Evropském fóru o alkoholu a zdraví i mimo něj posiluje rozvoj konkrétních a měřitelných opatření na omezování škod souvisejících s alkoholem na místní úrovni v celé Evropské unii;

Y.     vzhledem k tomu, že třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014–2020) prosazuje využívání ověřených osvědčených postupů pro nákladově efektivní preventivní opatření zaměřená na klíčové rizikové faktory, včetně nadměrné konzumace alkoholu;

Z.     vzhledem k tomu, že externí hodnocení strategie provedené v roce 2012 potvrdilo důležitost a prospěšnost přístupu této stávající strategie a jejích hlavních témat;

1.      bere na vědomí, že Komise dne 22. října 2013 na schůzi Výboru pro vnitrostátní politiku a činnost týkající se alkoholu (CNAPA) oznámila, že má v plánu vypracovat v úzké spolupráci s členskými státy evropský akční plán k omezení škod souvisejících s požíváním alkoholu; poukazuje na akční plán týkající se konzumace alkoholu mladistvými a těžké nárazové konzumace alkoholu (2014–2016), který byl přijat v září 2014, a vyzývá Komisi, aby sledovala jeho provádění ze strany členských států;

2.      vyzývá Komisi, aby vydala pokyny pro boj proti škodám souvisejícím s alkoholem a aby nadále podporovala příslušné orgány v členských státech, kde tento boj přináší přidanou hodnotu, a aby současně dodržovala zásadu subsidiarity a proporcionality;

3.      zdůrazňuje, že omezení zdravotních, bezpečnostních a socio-ekonomických problémů způsobených alkoholem, by vyžadovalo kroky týkající se rozsahu, vzorců a kontextů konzumace alkoholu a také širších souvisejících společenských faktorů, například prostřednictvím vzdělávání a zahájení informačních kampaní;

4.      vyzývá Komisi, aby začala neprodleně pracovat na nové strategii EU týkající se alkoholu (2016–2022) se stejnými cíli, přičemž by aktualizovala regulační rámec tak, aby napomáhal vládám členských států řešit škody související s alkoholem, podporovat monitorování a shromažďování hodnověrných údajů, vybízet k prevenci, propagaci zdraví a vzdělání v oblasti zdraví, ke včasné diagnostice, lepšímu přístupu k léčbě a k nepřetržité podpoře postižených lidí a jejich rodin, včetně programů poradenství, snižovat počet dopravních nehod souvisejících s řízením pod vlivem alkoholu a lépe rozlišovat různé vzorce konzumace alkoholu a chování a přístupy k jeho konzumaci;

5.      domnívá se, že by stávající strategie EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem měla být obnovena v zásadě ve stejném formátu a se stejnými cíli, tj. měla by řešit škody související s alkoholem na úrovni členských států, být zaměřena na konkrétní kroky a podporovat zapojení mnoha zúčastněných stran;

6.      naléhavě vyzývá Komisi, aby neprodleně vypracovala zprávu, již podle nařízení (EU) č. 1169/2011 měla předložit již v prosinci 2014 a v níž posoudí, zda by se na alkoholické nápoje v budoucnu měl vztahovat požadavek na poskytování informací o složení a nutričním obsahu; domnívá se, že spotřebitelé by měli být o složkách a nutričním obsahu informováni;

7.      naléhavě vyzývá Komisi, aby neprodleně požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o přehodnocení používání acetaldehydu jako aromatické látky v alkoholických a nealkoholických nápojích;

8.      zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby byl na etiketách co nejdříve jasně uveden alespoň obsah kalorií v alkoholických nápojích, a vyzývá Komisi, aby nejpozději v roce 2016 předložila příslušný legislativní návrh;

9.      vyzývá Komisi, aby neprodleně zahájila práci na nové strategii EU týkající se alkoholu pro období 2016–2022 s přihlédnutím k akčnímu plánu výboru CNAPA a k závěrům nezávislého zhodnocení nezávislého hodnocení strategie EU pro snižování škod souvisejících s alkoholem s cílem zajistit trvalý dopad pro doposud získané výsledky a nadále podporovat vnitrostátní vlády v tom, aby dlouhodobě řešily škody související s alkoholem;

10.    zdůrazňuje, že k zajištění účinné ochrany nezletilých jsou nezbytné vzájemně se doplňující právní předpisy a kodexy chování k ochraně nezletilých před negativními důsledky nebezpečné konzumace alkoholu; vyzývá členské státy, aby striktně uplatňovaly stávající vnitrostátní právní předpisy o věkových limitech týkajících se konzumace alkoholu a aby zvážily potřebu přijetí dalších právně závazných požadavků nezbytných k zajištění účinné ochrany nezletilých;

11.    vyzývá členské státy, aby v rámci svých zdravotnických systémů uplatňovaly politiku a léčbu, která sníží závislost jednotlivců na alkoholu;

12.    vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí, pokud jde o informovanost široké veřejnosti, a zejména nezletilých osob a těhotných žen, o škodlivých účincích konzumace alkoholu a aby v případě potřeby přijaly vhodné právní předpisy;

13.    uznává, že jsou mezi členskými státy rozdíly v podobách konzumace alkoholu a v kulturních hlediscích zodpovědné konzumace alkoholu;

14.    zdůrazňuje, že je zapotřebí zavést celounijní systém označování varující těhotné ženy před konzumací alkoholu, a vyzývá Komisi, aby nejpozději v roce 2016 předložila příslušný legislativní návrh;

15.    vybízí členské státy, které jsou v této oblasti primárně odpovědné, aby vypracovaly, uplatňovaly a vyhodnocovaly politiky veřejného zdraví zaměřené na snížení škodlivého požívání alkoholu a aby zavedly striktní regulaci prodeje alkoholických nápojů, zejména nezletilým;

16.    vyzývá členské státy, aby zvýšily své úsilí o informovanost občanů o kulturních hodnotách odpovědné konzumace alkoholu, o pozitivních dopadech střídmé konzumace alkoholu na zdraví a o jejím souladu se zdravým a vyváženým životním stylem;

17.    vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení celounijního systému označování, které bude spotřebitele varovat před nebezpečím pití za volantem;

18.    vyzývá Komisi, aby vyhodnotila a v případě potřeby reformovala úlohu a fungování Evropského fóra o alkoholu a zdraví s cílem zaručit, aby jeho složení skutečně zastupovalo všechny zúčastněné strany, a to vyváženým způsobem a při řádném zastoupení hospodářských subjektů a nevládních organizací, a aby usilovala o podněcování a podporování účasti nevládních organizací v tomto fóru a jejich úsilí o rozvinutí konkrétních a účinných akcí na omezení škod souvisejících s alkoholem a o podporu cílených akcí, které jsou relevantní na vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

19.    vyzývá Komisi, aby zavedla další operativní zlepšení stávajícího provádění strategie EU, jako je: rozšíření členství v Evropském fóru o alkoholu a zdraví na všechny příslušné zúčastněné strany; posílení interakce s výborem CNAPA na úrovni EU; prosazování osvědčených postupů při vypracovávání, monitorování a hodnocení závazků; shromažďování lepších ukazatelů poskytujících objektivní, aktuální a realistický obrázek o způsobech konzumace alkoholu a jeho škodlivých účincích; a podpora cílených akcí, které jsou relevantní na místní úrovni a plně v souladu s ustanoveními základních Smluv EU.

20.    zdůrazňuje, že nová strategie EU týkající se alkoholu by neměla stanovovat nové cíle, ale raději podporovat ty, které již byly dohodnuty v rámci evropského akčního plánu Světové zdravotnické organizace na snížení škodlivého požívání alkoholu pro období 2012–2020;

21.    konstatuje, že nová strategie EU může být cenná v tom, že členským státům poskytne ověřené možnosti jak postupovat, protože je odpovědností vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, aby použily co nejvhodnější postup k omezení škod způsobených alkoholem; naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále hrála významnou úlohu při podpoře kvalitního výzkumu a sdílení důkazů;

22.    znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby Komise, Parlament, Rada a členské státy prokázaly zvýšené politické odhodlání zvýšit úsilí v oblasti prevence škod souvisejících s alkoholem a aby poskytly adekvátní politickou reakci založenou na skutečných poznatcích, která vezme v potaz závažné a různorodé zdravotní a socio-ekonomické dopady škod způsobených alkoholem a jejich provázanost s dalšími rizikovými faktory;

23.    připomíná, že k zajištění účinného provádění strategie ve všech členských státech je důležité mít k dispozici měřitelné a přísné politické cíle a vhodné víceleté mechanismy pro sledování pokroku; zdůrazňuje potřebu sledování provádění vnitrostátních právních předpisů týkajících se alkoholu;

24.    vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně podporovaly zdokonalování ukazatelů, spolehlivého sběru údajů, jejich srovnatelnosti a včasné analýzy, pokud se jedná o konzumaci alkoholu a o její zdravotní a společenské důsledky, s cílem vyčlenit příslušné zdroje ke snížení zátěže, kterou představuje jeho nepřiměřená konzumace, a přímé a nepřímé náklady způsobené škodou spojenou s alkoholem pro společnost, a aby prosazovaly účinné začlenění příslušných údajů do politik týkajících se alkoholu na úrovni EU i jednotlivých států, a to na základě společného souboru poznatků;

25.    naléhavě vyzývá členské státy k posílení úsilí o ochranu mladých před škodami způsobenými alkoholem obzvláště tím, že věkový limit zvýší alespoň na 18 let a zajistí odpovědnou reklamu;

26.    naléhavě vybízí Komisi a členské státy, aby investovaly do vzdělávání s cílem zdůraznit důsledky škodlivé konzumace alkoholu na zdraví a společnost a zároveň prosazovat umírněnost a odpovědnost při konzumaci alkoholu;

27.    zdůrazňuje, že na propagaci konzumace alkoholu by nikdy neměly být vynakládány veřejné prostředky;

28.    zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy omezily prodej alkoholu osobám, které nedosáhly zákonného věku pro nákup alkoholu, a to konkrétně tím, že zajistí provádění pravidelných kontrol v blízkosti škol; vyzývá Komisi, aby řádně regulovala přeshraniční prodej alkoholu přes internet; vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby pořádaly informační kampaně o nebezpečí nezřízeného pití alkoholu, které budou zaměřeny především na nezletilé a aby se více zasadily o snížení počtu dopravních nehod spojených s požitím alkoholu;

29.    naléhavě vyzývá Komisi, aby úzce sledovala provádění směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách a aby zvážila revizi této směrnice, pokud jde o marketing alkoholu ve vztahu k mladým lidem a sponzorství spojené s alkoholem, s cílem snížit míru, v jaké jsou mladí lidé vystaveni marketingu alkoholických nápojů;

30.    vyzývá členské státy, Komisi a všechny další zúčastněné strany, aby přezkoumaly a posílily informační kampaně zaměřené na škodlivou konzumaci alkoholu, zejména u těhotných žen, a na dopady konzumace alkoholu na nenarozené dítě;

31.    vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily konkrétní opatření, která omezí konzumaci alkoholu, zejména u nezletilých a u vážně nemocných osob, chronicky nemocných osob či u osob s vážnými závislostmi spojenými s konzumací alkoholu;

32.    vyzývá Komisi, aby ve své strategii ponechala finanční podporu poskytovanou účinným projektům na vědeckém základě, které usilují o nápravu škod spojených s konzumací alkoholu a snaží se pochopit prvotní důvody, které vedou k nadměrné konzumaci alkoholu, v rámci nového programu v oblasti zdraví a programu Horizont 2020; vyzývá Komisi, aby zajistila, že její finanční podpora bude směřovat pouze do projektů s vědecky podloženou metodikou a prováděných objektivními subjekty;

33.    vyzývá členské státy, Komisi a další zainteresované strany, aby diverzifikovaly informační kampaně upozorňující na nebezpečí, které představuje konzumace alkoholu pro různé věkové skupiny a pro chování za volantem, a na vliv pití na řízení s cílem přizpůsobit tyto kampaně různým věkovým skupinám a zintenzivnit je;

34.    vyzývá členské státy, aby v rámci strategií na předcházení nadměrné konzumaci a na šíření osvědčených postupů prováděly informační a vzdělávací činnosti zacílené na mladé lidi;

35.    vyzývá členské státy, aby na základě strategie WHO v oblasti alkoholu zdokonalily včasné zjišťování škodlivé konzumace alkoholu v rámci primární zdravotní péče, a to podporou zdravotních vyšetření a zajištěním dostatečných podpůrných služeb pro léčbu poruch způsobených konzumací alkoholu a souvisejících chronických onemocnění;

36.    zdůrazňuje, že předpisy příslušných orgánů v členských státech musí napomáhat zvyšování povědomí o důsledcích nadměrné konzumace alkoholu, zpřístupňovat vhodnou léčbu a zajišťovat její finanční dostupnost pro osoby, které trpí poruchami spojenými s nadměrnou konzumací alkoholu, a zavést programy zdravotních prohlídek a krátkých zákroků v případech, kdy dochází ke škodlivé a nebezpečné konzumaci alkoholu; žádá členské státy, aby vzájemně spolupracovaly na hledání řešení, jak pomoci lidem trpícím poruchami, chronickými onemocněními či vážnou závislostí na alkoholu vyléčit se a zbavit se své závislosti;

37.    vyjadřuje politování nad tím, že byly v některých členských státech omezeny hlavní služby poskytující pomoc lidem závislým na alkoholu;

38.    vyzývá členské státy a jiné relevantní zúčastněné strany, aby pokračovaly v provádění, posilování a rozvíjení strategií a činností na podporu zdravých životních návyků, včetně správné výživy, sportu a zdravých rekreačních činností, přičemž by měly zohlednit skutečnost, že umírněná konzumace alkoholických nápojů je v řadě členských států významnou složkou kulturního života a nemusí být v rozporu se zdravým životním stylem;

39.    vyzývá členské státy, aby pečlivě zvážily, zda by nebylo vhodné zavést vnitrostátní politiky s cílem zabránit prodeji velmi levného alkoholu, pokud by takové politiky zajistily účinnou ochranu zdraví a braly ohled na zásadu přiměřenosti a subsidiarity a na očekávané poradní stanovisko, jež Evropský soudní dvůr vydá ke slučitelnosti minimální cenové politiky, kterou uplatňuje skotská vláda, s právem EU;

40.    naléhavě vyzývá členské státy, aby přezkoumaly své platné právní předpisy a stávající iniciativy týkající se informování spotřebitelů a přiměřené kultury pití alkoholu s cílem vzdělávat a zvyšovat informovanost o dopadech škodlivé konzumace alkoholu a omezovat škody spojené s alkoholem; především doporučuje členským státům monitorovat reklamu na alkohol a její dopad na mladé lidi a přijmout vhodná opatření, kterými omezí vystavení mladých lidí této reklamě;

41.    vyzývá Komisi, aby vyhodnotila platné evropské právní předpisy s ohledem na potřebu zvýšit informovanost spotřebitelů o alkoholu a zaručit, aby byli spotřebitelé informováni o obsahu alkoholu a kalorickém obsahu, aniž by tím vznikaly překážky bránící fungování vnitřního trhu; zdůrazňuje význam jasných, přesných a účinných informací o účincích a zdravotních rizicích konzumace alkoholu; vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení označení na úrovni EU obsahujícího varování pro spotřebitele před nebezpečím nadměrné konzumace nápojů s vysokým obsahem alkoholu během těhotenství a při řízení motorových vozidel;

42.    vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly vhodné strategie, posílily kontroly v boji proti vyrábění pančovaného alkoholu, nelegálnímu prodeji alkoholu a černému trhu s alkoholem, které mají obzvláště negativní dopad na nejvíce znevýhodněné sociální vrstvy a mladé lidi, a chránily zeměpisná označení uvnitř Unie a prostřednictvím mezinárodních obchodních smluv i ve světě;

43.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

 

 

(1)

Úř. věst. L 86, 21.3.2014, s.1.

(2)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 25.

(3)

Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, s.160.

(4)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s.1.

(5)

Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s.18.

Právní upozornění - Ochrana soukromí